Programi poslovnog i osobnog razvoja

Turistički vodič

početak programa: 23.9.2024.

ZATRAŽI PONUDU

Ukratko o seminaru za turističkog vodiča

Početak: 23.9.2024.  
Prijave i informacije:

Boška Relić Jagunić
boska.relic@vern.hr
01/4881-826

 
Sastoji se od dva dijela:
 • opći dio kontaktno ili online (po izboru)
 • posebni dio uživo i na terenu (za županije po izboru)
 
Certifikat za  županije po izboru: Grad Zagreb i Zagrebačka županija (zajedno), Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Koprivničko-križevačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Ličko-senjska, Međimurska ili Varaždinska.  
Cijena:
 • opći dio: 464,53 € 
 • posebni dio za grad Zagreb i Zagrebačku županiju: 199,08 € 
 • ostale županije: 212,36 € 
 • polaganje ispita na stranom jeziku: 53,09 € 
 
Trajanje:
 • 89 sati (opći dio)
 • 10 sati teorijske nastave i 20 sati praktičnog rada na terenu (posebni dio)
 
Izvedba:
 • radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 sati)te subotom ujutro
 • obavezne terenske nastave (posebni dio) održavaju se radnim danima i vikendom
 

ZATRAŽI PONUDU

 

Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017, 25/2019, 98/2019, 42/2020, 70/2021) i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08); (NN 120/08), VERN’ provodi stručni ispit za

Turističkog vodiča

Zašto položiti ispit za turističkog vodiča na Sveučilištu VERN'

 • jer je to zanimljiv, dinamičan i dobro plaćen posao koji se može obavljati povremeno ili uz drugi posao, ali i kao slobodno zanimanje,
 • jer temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu, jedino turistički vodič koji je položio stručni ispit može pokazivati i tumačiti znamenitosti turistima,
 • jer je inovativna, poduzetna i dinamična ustanova, koja kroz iskustvo Zagrebačke škole za menadžment može ponuditi specifično znanje i iskustvo u obrazovanju kadrova u turizmu,
 • jer omogućuje polaganje posebnog dijela ispita za 13 županija u malim grupama,
 • jer se tijekom teorijskog i praktičnog dijela programa uvažavaju sva formalna, neformalna i informalna stečena znanja iz pojedinih tema za koje se polaže ispit.

Nastavni plan – opći dio programa

PREDMET BROJ SATI PREDAVAČ
Politički sustav Republike Hrvatske 5 Jelena Uzelac, dipl. iur., predavačica
Gospodarski sustav Republike Hrvatske 5 doc. dr. sc. Dijana Pletikosa
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje 6 dr.sc. Izidora Marković Vukadin, predavačica
Osnove turističkog zakonodavstva 5 Danijela Osrečak Perić, dipl.iur.
Hrvatska povijest 12 Miroslav Šašić, prof.
Turistički zemljopis Hrvatske 12 dr. sc. Zoran Klarić, profesor visoke škole u trajnom zvanju
Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske 12 Vicko Krampus, prof., viši predavač
Kultura govorenja i pisanja 8 Vicko Krampus, prof., viši predavač / mr. sc. Marija Novak-Ištok
Strani jezik (samo polaganje ispita) 0  
Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče / Vježbe 24 Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., viši predavač
Posebni dio programa po svakoj županiji/gradu Mladen Jauk/Miran Bojanić Morandini/Ivančica Šebalj

Predmeti Kultura govorenja i pisanja i Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča uključuju predavanja i vježbe, a ispit iz stranog jezika polažu samo oni kandidati koji su prijavili polaganje ispita za određeni strani jezik. Opći dio ispita se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, te evaluacije seminarskog rada polaznika, a održava se najranije 10 dana nakon završetka predavanja na tečaju. Polaznici će prije završetka predavanja dobiti precizne upute za pripremu ispita, ispitnu literaturu te ključne teme – pitanja na koja moraju obratiti posebnu pozornost.

Posebni dio programa

Kandidati se prilikom prijave za opći dio programa mogu odmah prijaviti i za posebni dio programa za Grad Zagreb, te za županije: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Koprivničko-križevačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Međimursku i Varaždinsku. Grupe za pojedine županije će se formirati ovisno o interesu kandidata, a minimalni broj prijavljenih je 7.

Plan organizacije seminara

Provedba ovisi o minimalnom broju prijavljenih.

Prijave za posebne dijelove županija primaju se najkasnije do tjedan dana prije početka seminara.

Seminar se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 sati)te subotom ujutro, a obavezne terenske nastave se održavaju radnim danima i vikendom.

1) Posebni dio za Varaždinsku županiju – 14/15.-17.3.2024. (za one koji već imaju položeni opći dio). Organiziranje ovisi o broju prijavljenih.
2)Posebni dio za Bjelovarsko-bilogorsku županiju –  4/5.-7.4.2024. (za one koji već imaju položeni opći dio). Organiziranje ovisi o broju prijavljenih.
3) Posebni dio za Sisačko-moslavačku županiju – 25/26.-28.4.2024. (za one koji već imaju položeni opći dio). Organiziranje ovisi o broju prijavljenih.
4) Posebni dio za Ličko-senjsku županiju – 16./17.-19.5.2024. (za one koji već imaju položeni opći dio). Organiziranje ovisi o broju prijavljenih.

Upisi

Koje formalne uvjete trebate ispuniti:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo EU,
 • poslovna sposobnost,
 • stečena najmanje srednja stručna sprema.

Do početka predavanja na seminaru potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o uplati,
 • dokaz da imate najmanje srednju stručnu spremu,
 • izjavu za koju županiju/grad odnosno županije želite polagati posebni dio ispita ukoliko ne polažete samo opći dio ispita (prijavnica),
 • dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika ukoliko za to ispunjavate uvjete,
 • dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Cijene

Opći dio programa

Cijena općeg dijela ispita iznosi 464,53 €  po osobi i moguće ju je platiti u 3 obroka.
Polaganje ispita na stranom jeziku nije obavezno.
Doplata za polaganje ispita na stranom jeziku iznosi 53,09 €, za svaki strani jezik.

Cijena posebnog dijela ispita:

za grad Zagreb i Zagrebačku županiju iznosi 199,08 €, a organiziranje ostalih županija ovisi o broju kandidata. Posebni dio ispita također se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, te evaluacije seminarskog rada polaznika, a ukoliko se istovremeno polažu opći i posebni dio ispita, seminarski rad i praktični dio ispita izvodi se samo jednom.

Polaznici imaju pravo izlaska na dva objavljena ispitna roka, a za svaki sljedeći izlazak na ispit plaćaju naknadu od 106,18  i/ili 53,09 €.

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 • studenti i alumniji VERN’-a (VERN’a i Zagrebačke škole za menadžment),
 • turističke zajednice županija, gradova i općina,
 • pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba,
 • redovne članice UHPA-e.

Pravo na 5% popusta na opći dio imaju:

 • kandidati koji su prethodno na ZSM-u/VERN’u položili jedan od seminara u sklopu cjeloživotnog obrazovanja.

 

IBAN za uplatu troškova programa je:

HR8124840081135043227
Sveučilište VERN’, Palmotićeva 82/1, ZG
opis plaćanja “turistički vodiči”
poziv na broj – OIB kandidata

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Boška Relić Jagunić
boska.relic@vern.hr
01/4881-826
Palmotićeva 82/1, Zagreb