Katalog poslova

Ekonomija poduzetništva

U nastavku je popis poslova koje studenti mogu obavljati u tvrtkama samostalno ili pod vodstvom supervizora/mentora. Pojašnjenje oznaka: S Samostalno | v Vodstvo supervizora/mentora

1. Poslovanje i upravljanje

Poslovne ideje i prilike (provjera izvedivosti i isplativosti)

S Student prikuplja informacije, koristi odgovarajuće menadžerske alate – testira izvedivost i isplativost poslovne prilike.

Poslovni plan i investicijska studija

S Student priprema dijelove poslovnog plana ili investicijske studije kako bi procijenio izvedivost i učinke manje i srednje složenih poslovnih poduhvata. Pritom koristi metodologiju prihvatljivu bankama i ulagačima.

Planiranje poslovanja

v Student sastavlja operativne i godišnje planove poslovanja i prati njihovo ostvarivanje

Izvedba i potencijal poduzeća

S Student prikuplja podatke za različite procjene (uspješnosti poduzeća, mogućnosti rasta, izbjegavanje rizika, izvora financiranja, i sl.)

v Student donosi/izrađuje:

 • plan prikupljanja podataka/plan izrade potrebnih dokumenta
 • ocjenu tržišne, operativne i financijske uspješnosti poduzeća
 • ocjenu potencijala rasta poduzeća
 • ocjenu mogućih rizika i prijedlog izbjegavanja rizika
 • prijedlog strategije razvoja poduzeća s obzirom na trendove, izvore financiranja, proizvode i usluge
 • preporuku izvora financiranja (uključujući poduzetničke potpore)
 • pregled projekata i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, te informacija o potencijalnim partnerima
 • plan i metodologiju praćenja uspješnosti prikupljanja podataka/plan izrade potrebnih dokumenta.
Poslovna misija, vizija i strategija

S Student razmatra dosljednost poduzeća u provođenju vizije i misije, te na temelju toga priprema izvještaje, preporuke i upozorenja

v Student sudjeluje u evaluaciji vizije i misije te izboru odgovarajućih strategija poduzeća. Priprema izvješće o eventualnim raskoracima između, s jedne strane, vizije i misije te, s druge strane, strategije poduzeća

Analiza poslovanja (prihod, rashod, dobit)

v Student analizira trendove osnovnih pokazatelja poslovanja iskazanih u računu dobiti i gubitka: prihod, rashod, dobit u zadanom razdoblju

Izračun uspješnosti poslovanja

v Student izračunava osnovne pokazatelje uspješnosti poslovanja i mikroekonomske pokazatelje ostvarene u zadanom razdoblju: produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, točku pokrića

SWOT i slične analize

v Student izrađuje SWOT analizu kojom utvrđuje jake i slabe strane projekata, kao i prilike i prijetnje u okruženju. Asistira u kompleksnoj analizi vanjskih i unutarnjih čimbenika (PESTLE analizaanaliza industrije, analiza unutarnjih čimbenika, TOWS matrica) u srednjim i velikim organizacijama. Koristi i tzv. Ansoffovu matricu za izradu prijedloga rasta poduzeća kombiniranjem postojećeg i novog proizvoda/usluge s postojećim i novim tržištima

Aplikacije na natječaje (projekti, poduzetničke potpore i sl.)

v Student prikuplja dokumentaciju i izrađuje prijave na natječaje za projekte, dodjelu poduzetničkih potpora i sl.

S Student prikuplja informacije o postojećim projektima (koji odgovaraju na problem koji je predmet natječaja), te o  potencijalnim partnerima iz različitih sektora (civilni, javni, poslovni, akademski i sl.)

Modernizacija poduzeća

v Student izrađuje argumentiranu preporuku, daje pregled rizika za različite scenarije i smišlja način na koji tvrtka može odgovoriti na suvremene izazove i trendove

Cijene proizvoda i usluga

v Student sudjeluje u formiranju prodajne cijene za određeni proizvod ili uslugu

S Samostalno prikuplja sve potrebne informacije (npr. o cijenama pojedinih komponenti/inputa, o cijenama konkurencije, o cijenama sličnih rješenja i sl.)

Preventivne mjere i etički kodeks poduzeća

v Student izrađuje prijedlog preventivnog djelovanja u rješavanju najčešćih etičkih pitanja i dilema te prijedlog etičkog kodeksa za poduzeće

Projektni management

v Student izrađuje plan provođenja poslovnog projekta, uključujući zadatke, odgovornost, rokove i željene ishode svakog projektnog zadatka te integrira sve ključne pokazatelje nužne za uspješno upravljanje projektom od početka do njegovog završetka

2. Rad na računalu

Proračuni (cijene, marža, popusti, PDV i sl.) u Excelu

S Student unosi i oblikuje podatke u Excelu te kreira formule za razne izračune (npr. cijene, PDV, marža, popust, postotni udjeli, koeficijenti, i sl.) u Excel proračunskim tablicama

Pretraživanje Interneta

S Student pretražuje internetske stranice i pronalazi informacije o zadanim temama koristeći napredne opcije pretraživanja

Organizacija i komunikacija u timu

S Student organizira obaveze i dijeli podatke u timu pomoću odgovarajućih informatičkih alata (MS Outlooku, MS OneNote i sl.)

Rad u Windows okruženju

S Student radi s direktorijima, snima, kopira, briše datoteke, samostalno izrađuje jednostavnije dokumente u Wordu (dopis, ponuda, faktura, račun, letak) te uređuje složenije dokumente

PowerPoint prezentacija

S Student kreira prezentacije na zadane teme

Poslovni dokumenti (cjenici, fakture, narudžbe i sl.)

S Student izrađuje i održava

 • Cjenike
 • Fakture
 • Ponude
 • Narudžbe

v Student izrađuje, obrađuje i održava poslovne dokumente u Excelu, poput financijskih, računovodstvenih i drugih poslovnih izvještaja (npr. račun dobiti i gubitka) i plana otplate zajma

Grafovi i tablice

S Student izrađuje razne grafičke prikaze podataka iz Excel tablica (stupčasti, linijski, strukturni krugovi i sl.), jednostavne analize vremenskih nizova temeljene na tablici ili grafikonu

v Student kreira zaokretne (pivot) tablice te, koristeći razne funkcije i kriterije, izrađuje analize npr. prodajnih rezultata te jednostavne regresijske i korelacijske analize

Baze podataka

S Student unosi i obrađuje podatke u sustavima za obradu podataka, oblikuje tok i model podataka

v Student kreira jednostavne baze podataka (kupci, kontakti, dobavljači i sl.), postavlja upite nad podacima i kreira izvještaje iz baza podataka

Poslovne aplikacije za produktivnost

v Student predlaže primjenu besplatnih poslovnih aplikacija – na primjer, Trello ili Slack – za učinkovito vođenje projekata i komunikaciju te pruža temeljni trening kako koristiti te aplikacije u poslovnoj praksi

3. Poslovna komunikacija i prezentacija

Izvještaji, ponude i promotivni materijali

S Student sastavlja

 • Bilješke sa sastanaka ili nakon telefonskih razgovora
 • Izvještaje
 • Oglase
 • Poslovne ponude

S Student kreira predloške memoranduma, ponuda, ugovora i drugih dokumenata              potrebnih u poslovanju i standardiziranoj komunikaciji sa klijentima

S Student u kompleksnijim tekstovima (dopis, članak) pronalazi i analizira informacije ili piše sažetke. Student priređuje vremenike, odnosno planove izvedbe sa rokovima izvedbe i raspodjelom odgovornosti (npr. korištenjem Ganttograma)

v Student kreira promotivne materijale za proizvode ili usluge

Poslovna komunikacija i korespondencija na hrvatskom i engleskom jeziku

S Student

 • obavlja telefonske upite
 • sastavlja poslovne dopise
 • sastavlja pitanja za intervjuiranje kandidata pri zapošljavanju
 • održava izravnu poslovnu komunikaciju

v Student

 • Odgovara na telefonske i izravne upite, zahtjeve i reklamacije
 • Sudjeluje u interviewiranju kandidata pri zapošljavanju
Predstavljanje proizvoda i usluga

S Student priprema predstavljanje proizvoda i usluga. Provodi sva potrebna istraživanja i radi prijedlog načina i mjesta predstavljanja proizvoda i usluga

S Radi pregled postojećih/mogućih događanja za predstavljanje proizvoda i usluga (npr. pregled sajmova, evenata, skupova i sl.)

v Student predstavlja klijentu proizvod ili uslugu

v Student priprema i održava prezentaciju tvrtke, proizvoda ili usluge

4. Računovodstvo i financije

Financijski pokazatelji i analize (likvidnost, profitabilnost, indeks rasta, novčani tok, dionice, obveznice, tečajne razlike i sl.)

S Student

 • Analizira financijska izvještaja za potrebe ocjene boniteta poduzeća, poslovnih partnera i konkurencije
 • Izračunava likvidnost, aktivnost, profitabilnost i zaduženost poduzeća i uspoređuje pokazatelje s poduzećima u istoj djelatnosti
 • Izračunava indeks rasta i strukturne indekse za potrebe financijskih izvještaja poduzeća te obavlja komparativnu analizu poduzeća u istoj djelatnosti
 • Prikuplja podatke o bonitetu potencijalnih i aktualnih kupaca, klasificira potraživanja prema stupnju rizičnosti (zakašnjenju u plaćanju) te sastavlja pregled dospjelih nenaplaćenih potraživanja
 • Sastavlja izvještaje o novčanom toku na temelju bilance i računa dobiti i gubitka
 • Vodi analitičke evidencije o ulaganjima u dionice i obveznice te o efektima ulaganja (dividende, razlike tržišne cijene i troška ulaganja)
 • Izračunava tečajne razlike po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti i u domaćoj valuti uz valutnu klauzulu
 • Izračunava trošak financiranja (kamate), ponderiranog prosječnog troška kapitala

v Student

 • identificira probleme financijske naravi u poslovanju i predlaže korektivne mjere
 • analizira novčane tokove iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti
 • predlaže mjere za poboljšanje novčanog toka
 • razmatra potencijalne i sadašnje izvore financiranja te predlaže poboljšanja i alternativne mogućnosti financiranja
Isplativost ulaganja

v Student izrađuje studiju i izračun isplativosti ulaganja metodom neto sadašnje vrijednosti, metodom razdoblja povrata i interne stope povrata

Upravljanje tečajnim rizicima

v Student predlaže mjere upravljanja tečajnim rizicima na temelju proučenih primjera dobre prakse i počinjenih grešaka

Obračun dohodaka i plaća

S Student obračunava drugi dohodak prema

 • Ugovoru o djelu građana
 • Autorskom ugovoru
 • Autorskom ugovoru umjetnika

Student obračunava plaće bez obustava

v Student obračunava plaće uz obustave za kredite, administrativne zabrane i sl.

v Student radi različite izračune, uspoređuje prednosti i nedostatke različitih pristupa i daje preporuku u skladu s interesima i ciljevima tvrtke

Budžetiranje

v Student sudjeluje u izradi

 • budžeta (godišnjeg plana poslovanja) poduzeća
 • izvještaja o izvršenju budžeta
 • kalkulacija cijena, troškova i ostalih analiza

v Student sudjeluje u izvršavanju i kontroli budžeta i izradi upozorenja

Potraživanja, zalihe i narudžbe

S Student klasificira zalihe po različitim kriterijima te izrađuje analitičku podlogu

v Student asistira u okviru 

 • upravljanja potraživanjima
 • upravljanja zalihama i utvrđivanja optimalnih narudžbi

S Student stvara i povremeno ažurira bazu (potencijalnih) dobavljača, proučavanjem njihovih prednosti i nedostataka (u cilju pripremljenosti za slučaj da dođe do promjene trenutnih dobavljača i neovisnosti o pregovaračkoj snazi pojedinog dobavljača)

Procjena vrijednosti tvrtke

v Student odabire temeljnu metodologiju i alate za procjenu vrijednosti poslovanja subjekta, predlaže izvore i konkretne sektorske pokazatelje te procjenjuje likvidacijsku vrijednost poslovnog subjekta

5. Trgovinsko poslovanje

Trgovanje

v Student obavlja fakturiranje u tuzemstvu

v Student sastavlja ponude i cjenike za vanjsku i unutarnju trgovinu

v Student koordinira nabavu i prodaju

Analiza tržišta

v Student analizira tržište za pojedine vrste roba ili usluga, pretražuje, evidentira i klasificira kupce i dobavljače

Ispunjavanje tipskih ugovora

S Student prikuplja podatke, poštujući klauzulu o privatnosti, tajnosti podataka i sl.

S Student ispunjava i prilagođava tipske ugovore

Vanjskotrgovinsko poslovanje izvoza, uvoza, carinjenja i špedicije

v Student komunicira sa špediterima i prijevoznicima te prati prijevoz robe

Sastavljanje ovršnih prijedloga

v Student priprema skicu ovršnog prijedlog prema predlošcima na temelju vjerodostojne isprave za slučajeve poslovanja u zemlji

6. Marketinške aktivnosti

Analiza mikro i makro okruženja tržišta

S Student prati tržišna kretanja i promjene kako bi im se prilagodio ili kreirao nove. U analizi okruženja koristi analizu konkurencije, SWOT analizu, PESTLE analizu i sl.

S Student prati trendove, analizira društvene mreže i uspješnost korištenih promotivnih alata, te rezultate različitih natjecanja/nagrada i sl.

S Student radi pregled postojećih inovativnih rješenja, te sumira potrebe kupaca koje nisu zadovoljene ili pritužbe klijenata na postojeća rješenja koja su u opticaju (kako proizvoda dotičnog poduzeća, tako i onih konkurencije)

Istraživanje tržišta i analiza ciljnih skupina

S Student izrađuje prijedlog upitnika i provodi anketu za istraživanje tržišta u svrhu postizanja zadanog cilja (rast prodaje postojećeg proizvoda, osvajanje novog tržišta, izbacivanje novog proizvoda i sl.)
Student segmentira tržište i definira ciljne skupine.

v  Student postavlja metodologiju istraživanja tržišta te izrađuje analizu istog za određeni proizvod

v  Student analizira postavljene ciljne skupine te izrađuje prijedloge pozicioniranja za određeni proizvod ili uslugu, s pregledom prednosti i nedostataka svakog prijedloga

Kreiranje komercijalnog naziva proizvoda

S Student prikuplja potrebne podatke i istražuje sve elemente potrebne za odluku o komercijalnom nazivu proizvoda (usklađenost s jezicima zemalja ciljnog tržišta)

Definiranje „promotivnog miksa“ za proizvod ili uslugu

v Student definira „promotivni miks“ na temelju analize tržišta, a u svrhu postizanja prepoznatljivosti proizvoda ili usluge

Određivanje distributivnih kanala

S Temeljem dostupnih podataka o ciljnoj skupini korisnika proizvoda ili usluge, student predlaže optimalne distributivne kanale

Kontakti s medijima i oglašavanje

S Student komunicira s medijima za oglašavanje određenog proizvoda ili usluge

Predlaganje i korištenje alternativnih kanala oglašavanja

S Na temelju dostupnih podataka o proizvodu ili usluzi te ciljnoj skupini korisnika, student predlaže alternativne kanale oglašavanja

Predlaganje alata za unapređenje

S Na temelju dostupnih podataka o ciljnoj skupini korisnika, student predlaže odgovarajuće marketinške alate za unaprjeđenje prodaje

Marketinški plan

S Student prezentira određene dijelove marketinškog plana pred klijentima

v Student izrađuje i prezentira marketinški plan pred klijentima

Kreiranje terminskog plana oglašavanja

v Student sudjeluje u izradi terminskog plana oglašavanja vodeći računa o specifičnostima ciljne skupine korisnika

Komunikacijski plan

v Student sudjeluje u izradi cjelovitog komunikacijskog plana vodeći računa o specifičnostima internih (zaposlenici, sindikati, dioničari/vlasnici i slično) i vanjskih (država, konkurencija, mediji, javnost) dionika poslovnog sustava tvrtke. Plan uključuje terminsku razradu, poruke koje se komuniciraju, metode mjerenja efikasnost komunikacije, odgovorne osobe i sl.

Turizam – turistički i hotelski menadžment

U nastavku je popis poslova koje studenti mogu obavljati u tvrtkama samostalno ili pod vodstvom supervizora/mentora. Pojašnjenje oznaka: S Samostalno | v Vodstvo supervizora/mentora

1. Poslovanje i upravljanje

Poslovne ideje i prilike (provjera izvedivosti i isplativosti)

S Student prikuplja informacije, koristi odgovarajuće menadžerske alate – testira izvedivost i isplativost poslovne prilike.

Poslovni plan i investicijska studija

v Student priprema dijelove poslovnog plana ili investicijske studije kako bi procijenio izvedivost i učinke manje i srednje složenih poslovnih poduhvata. Pritom koristi metodologiju prihvatljivu bankama i ulagačima.

Planiranje poslovanja

v Student sastavlja operativne i godišnje planove poslovanja i prati njihovo ostvarivanje

Izvedba i potencijal poduzeća

S Student prikuplja podatke za različite procjene (uspješnosti poduzeća, mogućnosti rasta, izbjegavanje rizika, izvora financiranja, i sl.)

v Student donosi/izrađuje:

 • plan prikupljanja podataka/plan izrade potrebnih dokumenta
 • ocjenu tržišne, operativne i financijske uspješnosti poduzeća
 • ocjenu potencijala rasta poduzeća
 • ocjenu mogućih rizika i prijedlog izbjegavanja rizika
 • prijedlog strategije razvoja poduzeća s obzirom na trendove, izvore financiranja, proizvode i usluge
 • preporuku izvora financiranja (uključujući poduzetničke potpore)
 • pregled projekata i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, te informacija o potencijalnim partnerima
 • plan i metodologiju praćenja uspješnosti prikupljanja podataka/plan izrade potrebnih dokumenta.
Poslovna misija, vizija i strategija

S Student razmatra dosljednost poduzeća u provođenju vizije i misije, te na temelju toga priprema izvještaje, preporuke i upozorenja

v Student sudjeluje u evaluaciji vizije i misije te izboru odgovarajućih strategija poduzeća. Priprema izvješće o eventualnim raskoracima između, s jedne strane, vizije i misije te, s druge strane, strategije poduzeća

Analiza poslovanja (prihod, rashod, dobit)

v Student analizira trendove osnovnih pokazatelja poslovanja iskazanih u računu dobiti i gubitka: prihod, rashod, dobit u zadanom razdoblju

Izračun uspješnosti poslovanja (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, točka pokrića)

v Student izračunava osnovne pokazatelje uspješnosti poslovanja i mikroekonomske pokazatelje ostvarene u zadanom razdoblju: produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, točku pokrića

SWOT i slične analize

v Student izrađuje SWOT analizu kojom utvrđuje jake i slabe strane projekata, kao i prilike i prijetnje u okruženju. Asistira u kompleksnoj analizi vanjskih i unutarnjih čimbenika (PESTLE analizaanaliza industrije, analiza unutarnjih čimbenika, TOWS matrica) u srednjim i velikim organizacijama. Koristi i tzv. Ansoffovu matricu za izradu prijedloga rasta poduzeća kombiniranjem postojećeg i novog proizvoda/usluge s postojećim i novim tržištima

Aplikacije na natječaje (projekti, poduzetničke potpore i sl.)

v Student prikuplja dokumentaciju i izrađuje prijave na natječaje za projekte, dodjelu poduzetničkih potpora i sl.

S Student prikuplja informacije o postojećim projektima (koji odgovaraju na problem koji je predmet natječaja), te o  potencijalnim partnerima iz različitih sektora (civilni, javni, poslovni, akademski i sl.)

Modernizacija poduzeća

v Student izrađuje argumentiranu preporuku, daje pregled rizika za različite scenarije i smišlja način na koji tvrtka može odgovoriti na suvremene izazove i trendove

Cijene proizvoda i usluga

v Student sudjeluje u formiranju prodajne cijene za određeni proizvod ili uslugu

S Samostalno prikuplja sve potrebne informacije (npr. o cijenama pojedinih komponenti/inputa, o cijenama konkurencije, o cijenama sličnih rješenja i sl.)

Preventivne mjere i etički kodeks poduzeća

v Student izrađuje prijedlog preventivnog djelovanja u rješavanju najčešćih etičkih pitanja 

2. Rad na računalu

Proračuni (cijene, marža, popusti, PDV i sl.) u Excelu

S Student unosi i oblikuje podatke u Excelu te kreira formule za razne izračune (npr. cijene, PDV, marža, popust, postotni udjeli, koeficijenti, i sl.) u Excel proračunskim tablicama

Pretraživanje Interneta

S Student pretražuje internetske stranice i pronalazi informacije o zadanim temama koristeći napredne opcije pretraživanja

Rad u Windows okruženju

S Student radi s direktorijima, snima, kopira, briše datoteke, samostalno izrađuje jednostavnije dokumente u Wordu (dopis, ponuda, faktura, račun, letak) te uređuje složenije dokumente

PowerPoint prezentacija

S Student kreira prezentacije na zadane teme

Poslovni dokumenti (cjenici, fakture, narudžbe i sl.)

S Student izrađuje i održava cjenike, ponude, narudžbe, otpremnice

v Student izrađuje, obrađuje i održava poslovne dokumente u Excelu, poput financijskih, računovodstvenih i drugih poslovnih izvještaja (npr. račun dobiti i gubitka) i plana otplate zajma

Grafovi i tablice

S Student izrađuje razne grafičke prikaze podataka iz Excel tablica (stupčasti, linijski, strukturni krugovi i sl.), jednostavne analize vremenskih nizova temeljene na tablici ili grafikonu

v Student kreira zaokretne (pivot) tablice te, koristeći razne funkcije i kriterije, izrađuje analize npr. prodajnih rezultata te jednostavne regresijske i korelacijske analize

3. Poslovna komunikacija i prezentacija

Izvještaji, ponude i promotivni materijali

S Student sastavlja

 • Bilješke sa sastanaka ili telefonskih razgovora
 • Oglase
 • Poslovne ponude

S Student kreira predloške memoranduma, ponuda, ugovora i drugih dokumenata potrebnih u poslovanju i standardiziranoj komunikaciji sa klijentima

S Student u kompleksnijim tekstovima (dopis, članak) pronalazi i analizira informacije ili piše sažetke ili izvještaje

S Prepoznaje značajke ponašanja turista stranaca, njihovih kultura i civilizacijskih normi

S Student priređuje vremenike, odnosno planove izvedbe sa rokovima izvedbe i raspodjelom odgovornosti

S Pronalazi i rezimira informacije iz različitih izvora na engleskom jeziku

v Student kreira promotivne materijale za proizvode ili usluge

Poslovna komunikacija i korespondencija na hrvatskom i engleskom jeziku ili drugom stranom jeziku

Poslovna komunikacija i korespondencija na hrvatskom i engleskom jeziku ili drugom stranom jeziku talijanskom ili njemačkom) a ovisno o stupnju stranog jezika koji je pohađao

S Student

 • obavlja telefonsku i pismenu komunikaciju i odgovara na telefonske izravne upite
 • sastavlja poslovne dopise i održava izravnu poslovnu komunikaciju
 • pronalazi i prosljeđuje informacije iz različitih izvora na hrvatskom i prvom ili drugom stranom jeziku

v Student

 • Odgovara na zahtjeve i reklamacije
 • Sudjeluje u interviewiranju kandidata pri zapošljavanju
 • sprovodi sve faze jednostavnog poslovnog sastanka i pregovora na engleskom jeziku
 • radi na organizaciji sastanaka, poslovnih putovanja ili događanja na engleskom jeziku
Predstavljanje proizvoda i usluga

S Student priprema predstavljanje proizvoda, trendova i usluga. Provodi potrebna istraživanja i radi prijedlog načina i mjesta/vremena predstavljanja

S Radi pregled postojećih/mogućih događanja za predstavljanje proizvoda i usluga (npr. pregled sajmova, evenata, skupova i sl.)

S Student predstavlja kulturno povijesne znamenitosti nekog lokaliteta ili atrakcije

v Student predstavlja klijentu uslugu ili proizvod

v Student priprema i održava prezentaciju tvrtke (npr.hotela) ili destinacije, usluge ili proizvoda

4. Računovodstvo i financije

Financijski pokazatelji i analize (likvidnost, profitabilnost, indeks rasta, novčani tok, dionice, obveznice, tečajne razlike i sl.)

v Student

 • Analizira financijska izvještaja za potrebe ocjene boniteta poduzeća, poslovnih partnera i konkurencije
 • Izračunava likvidnost, aktivnost, profitabilnost i zaduženost poduzeća i uspoređuje pokazatelje s poduzećima u istoj djelatnosti
 • Obavlja komparativnu analizu poduzeća u istoj djelatnosti
 • Sastavlja izvještaje o novčanom toku na temelju bilance i računa dobiti i gubitka
 • identificira probleme financijske naravi u poslovanju
 • analizira novčane tokove iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti
 • predlaže mjere za poboljšanje novčanog toka
 • razmatra potencijalne i sadašnje izvore financiranja te predlaže poboljšanja i alternativne mogućnosti financiranja
Isplativost ulaganja

v Student izrađuje studiju i izračun isplativosti ulaganja metodom neto sadašnje vrijednosti, metodom razdoblja povrata i interne stope povrata

Obračun dohodaka i plaća

v Student obračunava plaće uz obustave za kredite, administrativne zabrane i sl.

v Student radi različite izračune, uspoređuje prednosti i nedostatke

Budžetiranje

v Student sudjeluje u izradi

 • budžeta (godišnjeg plana poslovanja) poduzeća
 • izvještaja o izvršenju budžeta
 • kalkulacija cijena, troškova i ostalih analiza
Potraživanja, zalihe i narudžbe

v Student klasificira zalihe po različitim kriterijima te izrađuje analitičku podlogu

v Student asistira u okviru upravljanja potraživanjima, te u oviru upravljanja zalihama i utvrđivanja optimalnih narudžbi

Procjena vrijednosti tvrtke

v Student sudjeluje u izradi procjene tvrtke i vrijednosti poslovanja

5. Marketinške aktivnosti

Analiza mikro i makro okruženja tržišta

S Student prati tržišna kretanja i promjene kako bi im se prilagodio ili kreirao nove. U analizi okruženja koristi analizu konkurencije, SWOT analizu, PESTLE analizu i sl.

S Student prati trendove, analizira društvene mreže i uspješnost korištenih promotivnih alata, te rezultate različitih natjecanja/nagrada i sl.

S Student radi pregled postojećih inovativnih rješenja, te sumira potrebe kupaca koje nisu zadovoljene ili pritužbe klijenata na postojeća rješenja koja su u opticaju (kako proizvoda dotičnog poduzeća, tako i onih konkurencije)

Istraživanje tržišta i analiza ciljnih skupina

S Student izrađuje prijedlog upitnika i provodi anketu za istraživanje tržišta u svrhu postizanja zadanog cilja (rast prodaje postojećih usluga, osvajanje novog tržišta, ponude novog proizvoda ili usluge.)

v  Student segmentira tržište i definira ciljne skupine

v  Student koristi metodologiju istraživanja tržišta te izrađuje analizu istog za određeni proizvod ili uslugu

v  Student analizira postavljene ciljne skupine te izrađuje prijedloge pozicioniranja za određeni proizvod ili uslugu, s pregledom prednosti i nedostataka svakog prijedloga

Kreiranje komercijalnog naziva proizvoda

S Student prikuplja potrebne podatke i istražuje sve elemente potrebne za odluku o komercijalnom nazivu proizvoda ili usluge (usklađenost s jezicima zemalja ciljnog tržišta)

Definiranje „promotivnog miksa“ za proizvod ili uslugu

v Student definira „promotivni miks“ na temelju analize tržišta, a u svrhu postizanja prepoznatljivosti proizvoda ili usluge

Određivanje distributivnih kanala

S Temeljem dostupnih podataka o ciljnoj skupini korisnika proizvoda ili usluge, student predlaže optimalne distributivne kanale

Kontakti s medijima i oglašavanje

S Student komunicira s medijima za oglašavanje određenog proizvoda ili usluge

Predlaganje alata za unapređenje

S Na temelju dostupnih podataka o ciljnoj skupini korisnika, student predlaže odgovarajuće marketinške alate za unaprjeđenje prodaje

Marketinški plan

S Student prezentira određene dijelove marketinškog plana pred klijentima

v Student izrađuje i prezentira marketinški plan pred klijentima

Kreiranje terminskog plana oglašavanja

v Student sudjeluje u izradi terminskog plana oglašavanja vodeći računa o specifičnostima ciljne skupine korisnika

6a. Ugostiteljski menadžment

Prethodno generički definirane poslove studenti sa studija Turizam mogu izvršavati samostalno ili uz asistenciju neovisno o odabiru smjera. Nadalje, ovisno o odabiru studijskog smjera (u ugostiteljskim poduzećima, odnosno u turističkim agencijama i organizacijama) studenti mogu obavljati i specifične poslove vezane uz aktivnosti s područja turizma i ugostiteljstva.

Dodatno, ovisno o odabiru studijskog smjera (destinacijski ili ugostiteljski menadžment) i izbornih modula (predmeta) studenti mogu obavljati i slijedeće specifične poslove:

Operativno poslovanje

S Student pruža osnovne turističke informacije na recepcijama smještajnih objekata, posebice po pitanju transfera, predlaganja izleta i o turističkim atrakcijama u turističkoj destinaciji

S Student sprovodi proces jednostavnije rezervacije, pritužbe, te preuzimanja i predaje poruke za potrebe turista telefonom i u pisanom obliku

S Student izvršava ostale uobičajene recepcijske poslove

S Student unosi u odgovarajući informacijski sustav ugostiteljskog objekta grupne rezervacije i usluge povezane s grupnim događanjima (banketi, konferencije, sastanci, i sl.)

S Student izvršava osnovne operacije u sustavu Opera (Micros-Fidelio) – moduli PMS, Sales&Catering i Configuration: poslovi recepcije

S Student preuzima narudžbe hrane i pića u kontekstu nacionalne i internacionalne kuhinje

S Student vrši prijem gosta u hotelu, kampu, domaćinstvu, restoranu na banketu ili na kongresu

S Student unosi i ažurira rezervacije

S Student vodi podatke o gostu tijekom boravka u hotelu ili drugom smještajnom kapacitetu

v Student vrši naplatu usluga smještaja i drugih usluga na recepciji smještajnog objekta

v Student provodi operativne postupke nabave za ugostiteljski objekt

v Student izvršava poslove prijema i sortiranja robe (uz asistenciju)

v Student izrađuje prijedlog sezonskih jelovnika u skladu s gastronomskim načelima. (uz asistenciju)

Operativno upravljanje

S Student prezentira hotel, atrakciju, destinaciju, trendove i statističke pokazatelje, predstavlja kulturno povijesne znamenitosti nekog lokaliteta

S Student organizira pripreme dvorana za različita događanja, konferenciju, kongres ili banket

v Student sudjeluje u upravljanju kvalitetom u operativnim odjelima ugostiteljskog poduzeća

v Student predlaže usvajanje novih standarda poslovanja u ugostiteljskom poduzeću

v Student vodi brigu o osnovnim sigurnosnim standardima pripreme i serviranja hrane (uz asistenciju)

v Student organizira jednostavnije evente ili događanja u restoranu s ciljem povećanja prihoda (uz asistenciju)

v Student prati i analizira troškove po kategorijama i odjelima ugostiteljskih poduzeća

v Student radi na konfiguriranju sistematskih podataka (tipovi rezervacija, tipovi i karakteristike soba, cjenici, i sl.) u ugostiteljskim objektima

Marketinške aktivnosti

v Student osmišljava specifične promotivne kampanje za ugostiteljski i hotelski proizvod temeljem istraživanja tržišta i segmentacije

v Student provodi specifične promocije i poslove prodaje ugostiteljskih usluga

v Student sudjeluje u izradi novog ugostiteljskog proizvoda sa svim potrebnim elementima (od koncepta do predinvesticijske studije)

6b. Destinacijski menadžment

Prethodno generički definirane poslove studenti sa studija Turizam mogu izvršavati samostalno ili uz asistenciju neovisno o odabiru smjera. Nadalje, ovisno o odabiru studijskog smjera (u ugostiteljskim poduzećima, odnosno u turističkim agencijama i organizacijama) studenti mogu obavljati i specifične poslove vezane uz aktivnosti s područja turizma i ugostiteljstva.

Dodatno, ovisno o odabiru studijskog smjera (destinacijski ili ugostiteljski menadžment) i izbornih modula (predmeta) studenti mogu obavljati i slijedeće specifične poslove:

Operativno poslovanje

S Student provodi različite logističke poslove za manje događaje i manifestacije u turističkoj destinaciji 

S Student obavlja različite poslove koordinacije za vrijeme održavanja kongresa (coffee breaks, obroci)

S Student pruža osnovne turističke informacije na prodajnim ili informativnim točkama turističkih agencija i organizacija

S Student daje odgovarajuće informacije i savjete o putovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu zainteresiranim klijentima turističkih agencija ili organizacija putem e-maila, društvenih mreža ili izravnom telefonskom komunikacijom domaćim i stranim gostima

S Student sprovodi proces jednostavnije rezervacije, pritužbe, te preuzimanja i predaje poruke za potrebe turista telefonom i u pisanom obliku

v Student sudjeluje u organizaciji transfera turista za smještajne objekte, osobito iz zračnih luka

v Student provodi specifične poslove prodaje usluga turističkih agencija u poslovnici i u izravnoj komunikaciji s kupcima

v Student vrši naplatu usluga paket aranžmana i drugih usluga turističkih agencija

Operativno upravljanje

v Student sudjeluje u upravljanju kvalitetom u operativnim odjelima turističkih agencija i organizacija

v Student predlaže usvajanje novih standarda poslovanja u turističkim agencijama i organizacijama

S Student koordinira aktivnosti na projektima turističkih agencija i organizacija

S Student vrednuje obilježja atrakcijske osnove u svrhu razvoja proizvodnog koncepta paket-aranžmana

S Student definira elemente itinerara za paket-aranžman po Hrvatskoj i inozemstvu

S Student izrađuje jednostavniju dokumentaciju za pripremu kandidature manjeg kongresa

v Student sudjeluje u osmišljavanju i provedbi manjeg događaja i manifestacije  u turističkoj destinaciji 

v Student predlaže prometna rješenja povezana s kretanjima turista u turističkoj destinaciji

v Student osmišljava projektne ideje za korištenje različitih prijevoznih sredstava kao turističkih atrakcija

v Student sudjeluje u pripremi financijske konstrukcije kongresa

v Student analizira uspješnost kongresa, a naročito kroz obradu statističkih podataka i evaluacija 

v Student analizira postojeći poslovni model turističke agencije i daje preporuke za njegova poboljšanja u pojedinim kritičnim područjima

v Student analizira stanje primjene i predlaže promjene u smislu dosljedne primjene odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu u turističkoj agenciji

v Student predlaže promjene poslovnih procedura i dokumentacije u turističkoj agenciji u smislu sklapanju Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu

Marketinške aktivnosti

S Student prikuplja, analizira i priprema sadržaje za potrebe promocije turističke destinacije

S Student priprema promotivne aktivnosti kongresa, evenata ili manifestacija

S Student prezentira ugostiteljsku ponudu, mogućnosti prijevoza, atrakciju, destinaciju, trendove i statističke pokazatelje, predstavlja kulturno povijesne znamenitosti nekog lokaliteta

v Student osmišljava specifične promotivne kampanje za agencijski i destinacijski turistički proizvod temeljem istraživanja tržišta i segmentacije

v Student priprema i organizira konferenciju za novinare za najavu kongresa

v Student osmišljava jednostavniji marketinški plan za liniju paket-aranžmana

Odnosi s javnošću i studij medija

U nastavku je popis poslova koje studenti mogu obavljati u tvrtkama samostalno ili pod vodstvom supervizora/mentora. Pojašnjenje oznaka: S Samostalno | v Vodstvo supervizora/mentora

1. Analiza društvenog i poslovnog okruženja

Analiza mikro i makro okruženja

S Student prati tržišna kretanja i promjene kako bi im se prilagodio ili kreirao nove. U analizi okruženja koristi analizu konkurencije, SWOT analizu, PEST analizu i sl.

S Student prati trendove, kritički analizira medijski sadržaj, sadržaj društvenih mreža i uspješnost korištenih promotivnih alata

S Student analizira i prepoznaje različite promidžbene taktike kojima se služe interesne skupine u prostoru javnog komuniciranja

S Student radi pregled postojećih inovativnih rješenja, te sumira potrebe kupaca koje nisu zadovoljene ili pritužbe klijenata na postojeća rješenja koja su u opticaju (kako proizvoda dotičnog poduzeća, tako i onih konkurencije)

Analiza medijskog okruženja i ciljnih javnosti

S Student izrađuje prijedlog upitnika i provodi anketu za analizu medijskog okruženja u svrhu postizanja zadanog cilja

S Student segmentira tržište i definira ciljne javnosti

S Student analizira medijski sadržaj metodom kvalitativne i kvantitativne analize

v Student postavlja metodologiju istraživanja medijskog okruženja te izrađuje analizu istog za određenu uslugu

v Student analizira postavljene ciljne javnosti te izrađuje prijedloge pozicioniranja za određeni proizvod ili uslugu, s pregledom prednosti i nedostataka svakog prijedloga

Poslovne ideje i prilike (provjera izvedivosti i isplativosti)

S Student prikuplja informacije, koristi odgovarajuće menadžerske alate – testira izvedivost i isplativost poslovne prilike

v Student sudjeluje u osmišljavanju i pripremi PR projekata

Analiziranje poslovanja

v Student sastavlja operativne i godišnje planove poslovanja i prati njihovo ostvarivanje

Financijsko planiranje(likvidnost, profitabilnost, indeks rasta, novčani tok, dionice, obveznice, tečajne razlike i sl.)

v Student 

 • identificira probleme financijske naravi u pripremnoj fazi projekta
 • razmatra potencijalne i sadašnje izvore financiranja te predlaže poboljšanja i alternativne mogućnosti financiranja
Budžetiranje

v Student sudjeluje u izradi

 • budžeta određenog projekta/kampanje
 • izvještaja o izvršenju budžeta
 • kalkulacija cijena, troškova i ostalih analiza
Ispunjavanje tipskih ugovora

SStudent prikuplja podatke, poštujući klauzulu o privatnosti, tajnosti podataka i sl.

S Student ispunjava i prilagođava tipske ugovore

Izvedba i potencijal klijenta

S Student prikuplja podatke za različite procjene (uspješnosti klijenta, mogućnosti rasta, izbjegavanje rizika, izvora financiranja, i sl.)

v Student donosi/izrađuje:

 • plan prikupljanja podataka/plan izrade potrebnih dokumenta
 • ocjenu tržišne, operativne i financijske uspješnosti klijenta
 • pregled projekata i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, te informacija o potencijalnim partnerima
 • plan i metodologiju praćenja uspješnosti prikupljanja podataka/plan izrade potrebnih dokumenta.
Poslovna misija, vizija i strategija

S Student razmatra dosljednost klijenta u provođenju vizije i misije, te na temelju toga priprema izvještaje, preporuke i upozorenja

v Student sudjeluje u evaluaciji vizije i misije te izboru odgovarajućih strategija klijenta. Priprema izvješće o eventualnim raskoracima između, s jedne strane, vizije i misije te, s druge strane, strategije poduzeća

SWOT, PEST i slične analize

v Student izrađuje SWOT analizu kojom utvrđuje jake i slabe strane projekata, kao i prilike i prijetnje u okruženju. Asistira u kompleksnoj analizi vanjskih i unutarnjih čimbenika (PEST analiza) u srednjim i velikim organizacijama

Aplikacije na natječaje (projekti, poduzetničke potpore i sl.)

S Student prikuplja informacije o postojećim projektima (koji odgovaraju na problem koji je predmet natječaja), te o  potencijalnim partnerima iz različitih sektora (civilni, javni, poslovni, akademski i sl.)

v Student prikuplja dokumentaciju i izrađuje prijave na natječaje za projekte, dodjelu poduzetničkih potpora i sl.

Analiza identiteta, imidža i reputacije klijenta

v Student izrađuje argumentiranu preporuku, daje pregled rizika za različite scenarije i smišlja način na koji tvrtka može odgovoriti na suvremene izazove i trendove

Etičke dvojbe i pravni okvir prakse

S Student daje prijedlog primjene načela društveno odgovornog poslovanja u svakodnevnoj praksi OJ

v Student definira pravne institute medijskog zakonodavstva koji su primjenjivi u konkretnim slučajevima

v Student identificira protupravna postupanja u medijima i posljedice takvog djelovanja

v Student izrađuje prijedlog preventivnog djelovanja u rješavanju najčešćih etičkih pitanja i dilema te prijedlog etičkog kodeksa

Projektni management

v Student izrađuje plan provođenja poslovnog projekta, uključujući zadatke, odgovornost, rokove i željene ishode svakog projektnog zadatka te integrira sve ključne pokazatelje nužne za uspješno upravljanje projektom od početka do njegovog završetka

2. Rad na računalu

Rad u Excelu

S Student u Excel tablicama izrađuje adreme

S Student u Excel tablicama izrađuje i planira budžete

Proračuni (cijene, marža, popusti, PDV i sl.) u Excelu

S Student unosi i oblikuje podatke u Excelu te kreira formule za razne izračune (npr. cijene, PDV, marža, popust, postotni udjeli, koeficijenti, i sl.) u Excel proračunskim tablicama

Pretraživanje Interneta

S Student pretražuje internetske stranice i pronalazi informacije o zadanim temama koristeći napredne opcije pretraživanja

Organizacija i komunikacija u timu

S Student organizira obaveze i dijeli podatke u timu pomoću odgovarajućih informatičkih alata (MS Outlooku, MS OneNote i sl.)

Rad u Windows okruženju

S Student radi s direktorijima, snima, kopira, briše datoteke, samostalno izrađuje jednostavnije dokumente u Wordu (dopis, ponuda, faktura, letak) te uređuje složenije dokumente

PowerPoint prezentacija

S Student kreira prezentacije na zadane teme

Word predlošci dokumenata

S Student kreira predloške memoranduma, ponuda, ugovora i drugih dokumenata potrebnih u poslovanju i standardiziranu komunikaciji sa klijentima

Poslovni dokumenti (cjenici, fakture, narudžbe i sl.)

v Student izrađuje, obrađuje i održava poslovne dokumente u Excelu, poput financijskih, računovodstvenih i drugih poslovnih izvještaja (npr. račun dobiti i gubitka) i plana otplate zajma

Grafovi i tablice

S Student izrađuje razne grafičke prikaze podataka iz Excel tablica (stupčasti, linijski, strukturni krugovi i sl.), jednostavne analize vremenskih nizova temeljene na tablici ili grafikonu

Baze podataka

S Student unosi i obrađuje podatke u sustavima za obradu podataka, oblikuje tok i model podataka

v Student kreira jednostavne baze podataka (kupci, kontakti, dobavljači i sl.), postavlja upite nad podacima i kreira izvještaje iz baza podataka

Grafičko oblikovanje publikacija

S Student koristi osnovne Photoshop alate za obradu fotografija u MS Windows okruženju

3. Poslovna komunikacija i prezentacija

Izvještaji i ponude

S Student sastavlja

 • Bilješke sa sastanaka ili nakon telefonskih razgovora
 • Izvještaje
 • Poslovne ponude

S Student kreira predloške memoranduma, ponuda, ugovora i drugih dokumenata potrebnih u poslovanju i standardiziranoj komunikaciji sa klijentima

S Student u kompleksnijim tekstovima (dopis, članak) pronalazi i analizira informacije ili piše sažetke. Student priređuje vremenike, odnosno planove izvedbe sa rokovima izvedbe i raspodjelom odgovornosti

Poslovna komunikacija i korespondencija na hrvatskom i engleskom jeziku

S Student

 • obavlja telefonske upite
 • sastavlja poslovne dopise
 • održava izravnu poslovnu komunikaciju

v Student

 • Odgovara na telefonske i izravne upite, zahtjeve i reklamacije
Predstavljanje usluga

S Student priprema predstavljanje  usluga. Provodi sva potrebna istraživanja i radi prijedlog načina i mjesta predstavljanja  usluga

S Radi pregled postojećih/mogućih događanja za predstavljanje proizvoda i usluga (npr. pregled sajmova, evenata, skupova i sl.)

S Student predstavlja klijentu uslugu

S Student priprema i održava prezentaciju

4. Promidžbene i marketinške aktivnosti

Kreiranje komercijalnog naziva proizvoda

S Student prikuplja potrebne podatke i istražuje sve elemente potrebne za odluku o komercijalnom nazivu proizvoda (usklađenost s jezicima zemalja ciljnog tržišta)

Definiranje „promotivnog miksa“ za proizvod ili uslugu

v Student definira „promotivni miks“ na temelju analize tržišta, a u svrhu postizanja prepoznatljivosti proizvoda ili usluge

Određivanje distributivnih kanala

S Temeljem dostupnih podataka o ciljnoj skupini korisnika proizvoda ili usluge, student predlaže optimalne distributivne kanale

Kontakti s medijima i oglašavanje

S Student komunicira s medijima za oglašavanje određenog proizvoda ili usluge

Predlaganje i korištenje alternativnih kanala oglašavanja

S Na temelju dostupnih podataka o proizvodu ili usluzi te ciljnoj skupini korisnika, student predlaže alternativne kanale oglašavanja

Predlaganje alata za unapređenje

S Na temelju dostupnih podataka o ciljnoj skupini korisnika, student predlaže odgovarajuće marketinške alate za unaprjeđenje prodaje

Marketinški plan

S Student primjenjuje marketinške strategije segmentiranja te odabira ciljne skupine

S Student identificira ciljeve i ključne poruke kampanje

S Student prezentira određene dijelove marketinškog plana pred klijentima

v Student izrađuje i prezentira marketinški plan pred klijentima

Kreiranje terminskog plana oglašavanja

v Student sudjeluje u izradi terminskog plana oglašavanja vodeći računa o specifičnostima ciljne skupine korisnika

Komunikacijski plan

v Student sudjeluje u izradi cjelovitog komunikacijskog plana vodeći računa o specifičnostima internih (zaposlenici, sindikati, dioničari/vlasnici i slično) i vanjskih (država, konkurencija, mediji, javnost) dionika poslovnog sustava tvrtke. Plan uključuje terminsku razradu, poruke koje se komuniciraju, metode mjerenja efikasnost komunikacije, odgovorne osobe i sl.

Brendiranje i upravljanje imidžom

S Student analizira i procjenjuje identitet, imidž i reputaciju klijenta

v Student sudjeluje u pripremi ribrendinga klijenta

v Student sudjeluje u provedbi ribrendinga s ciljem poboljšanja reputacije klijenta

5. Korištenje medijskih alata

Priopćenja za medije i medijske konferencije

S Student u skladu s pravilima struke priprema priopćenje za medije

S Student pomaže u osmišljavanju, pripremi i provedbi medijskih događaja

S Student izrađuje adremu

S Student sastavlja i šalje poziv za medije

S Student sastavlja i šalje molbu za medijsko sponzorstvo

v Student priprema izjavu za medije

Internet i društvene mreže

S Student priprema PR tekst ili multimedijski interaktivni sadržaj namijenjen objavljivanju u digitalnim medijima

S Student se koristi svim alatima digitalnih medija u svrhu komunikacije s ciljni javnostima

S Student samostalno vodi projekt na društvenim medijima

S Student prati i primjenjuje najnovije komunikacijske trendove

v Student sudjeluje u osmišljavanju PR strategije u digitalnim medijima

Glasnogovorništvo

S Student analizira izjave za medije i javni nastup glasnogovornika (verbalne i neverbalne kodove u komunikaciji)

v Student sudjeluje u pripremi i pisanju govora

v Student sudjeluje u pripremi javnog nastupa

v Student sudjeluje u javnim nastupima

Krizno komuniciranje

S Student definira elemente krizne situacije

v Student oblikuje poruke za javnost

v Student sudjeluje u pripremi i provedbi komunikacijskog plana za vrijeme krizne situacije

6. Interno komuniciranje

S Student analizira i klasificira segmente interne javnosti s obzirom na tip organizacije

S Student procjenjuje koji su kanali i metode interne komunikacije najpogodniji u konkretnoj poslovnoj situaciji

v Student priprema komunikacijske materijale (bilten, interne obavijesti, sadržaj za  intranet…)

v Student izrađuje i prezentira komunikacijski plan internog komuniciranja

v Student pomaže voditelju upravljanja ljudskim potencijalima (npr. u provođenju selekcijskog intervjua)

7. Evaluacija

S Student izrađuje nacrt evaluacije PR kampanje

S Student sastavlja izvješće za klijenta

S Student analizira uspješnost vlastitog javnog nastupa ili javnog nastupa klijenta

S Student predviđa posljedice kriznog komuniciranja na rješavanje krize

v Student sudjeluje u provedbi istraživanja (anketno istraživanje, kvalitativna i kvantitativna analiza medijskog sadržaja)

v Student evaluira uspješnost kriznog komuniciranja u rješavanju krizne situacije

8. Ostalo

S Student je priprema pisane materijale u skladu s pravopisnim i gramatičkim pravilima hrvatskoga standardnog jezika

S Student samostalno na terenu prikuplja vizualne foto i video materijale pogodne za objavu u medijima

S Student se služi engleskim jezikom u provedbi svih ranije navedenih zadataka

EducationmeetsBusiness