ERASMUS+

Obveze studenata prije odlaska u inozemstvo

1) Sklapanje Ugovora o studijskom boravku / Ugovora o stručnoj praksi – ugovor o financijskoj potpori

2) Prijava na inozemno učilište (samo za studente koji idu na studijski boravak- nastava)

Nakon provedenog Natječaja Veleučilište VERN’ poslati će inozemnim institucijama pisma nominacije kojima će nominirati izabrane studente. Inozemna institucija donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju kandidata.

Student je dužan nakon potvrđene nominacije prijaviti se inozemnoj instituciji. Student treba proučiti internetske stranice inozemne institucije te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži tj. ispuniti sve potrebne obrasce u dogovoru s inozemnom institucijom. Neka učilišta imaju i on-line prijavu. Po načelima Erasmus programa studenti trebaju tražiti informacije za vezane za Erasmus program i mobilnost studenta.

Studenti najčešće moraju ispuniti i dostaviti sljedeće dokumente: prijavni obrazac, obrazac za smještaj, prijepis ocjena, Learning Agreement, potvrdu o znanju jezika.

Nakon što inozemno učilište primi pismo nominacije od Veleučilišta VERN’ te svu potrebnu dokumentaciju od studenta, izdati će studentu pozivno/prihvatno pismo. Nakon što student dobije prihvatno pismo, može započeti s pripremom za razmjenu. Ako prihvatno pismo ne stigne u razumnom roku student se mora obratiti kontakt osobi na inozemnom sveučilištu. 

3) Sklapanje ugovora tzv. Learning Agreement (pri odlasku na studijski boravak) ili Training Agreement (pri odlasku na stručnu praksu)

LEARNING AGREEMENT (LA)

Student je dužan prije odlaska na inozemnu ustanovu sa svojim Erasmus koordintorom usporediti studijski program na matičnoj i inozemnoj instituciji te izabrati kompatibilne kolegije koje će pohađati/polagati. Izabrani kolegiji/naziv završnog rada upisuju se u LA uz pripadajući broj ECTS bodova. 

LA, osim studenta, potpisuje Erasmus koordinator ili voditelj studija VERN’a. Matična ustanova svojim potpisom jamči priznavanje ECTS bodova / rezultata ostvarenih na mobilnosti. 

Student i Erasmus koordinator također dogovaraju koje predmete/module student neće morati ponovno polagati na matičnoj ustanovi nakon uspješno završenog studija u inozemstvu. Obrazovno iskustvo u inozemstvu ne mora biti jednako onome kod kuće.

Student šalje potpisani i pečatirani prijedlog LA na potpisivanje inozemnoj ustanovi koja ga potom vraća studentu/koordinatoru. Potpis ovlaštene osobe iz ustanove koja namjerava primiti studente jamstvo je da student ima pravo pohađati nastavu planiranih predmetnih jedinica/modula. 

Svaka izmjena/nadopuna LA moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta na stranu visokoškolsku ustanovu. Sve izmjene se dogovaraju između sve tri strane, te se unose u LA.

TRAINING AGREEMENT (TA)

Svaki student prije odlaska na stručnu praksu treba sklopiti TA koji uključuje plan aktivnosti, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, mentorstvo, vezu stručne prakse sa studijem i ostvarene rezultate koji će se priznati po završetku stručne prakse.

Sastavni dio TA su opisane uloge i odgovornosti svih strana koje sudjeluju u organizaciji i izvedbi stručne prakse. U TA definirani su radni zadaci, naziv radnog mjesta, postupak mentoriranja, evaluacija, priznati ECTS bodovi, zdravstvena osiguranja te financijska naknada.

TA potpisuju student, inozemna tvrtka/ustanova/organizacija te Veleučilište VERN’. Svaka kasnija izmjena/nadopuna moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta u stranu tvrtku/ustanovu/organizaciju u kojoj će obaviti stručnu praksu. Svaka izmjena/nadopuna treba se dogovoriti između sve tri strane, te unijeti u Training Agreement što prije.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama: europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/ ), ustanovama koje upravljaju programima Europske unije i diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (ambasadama, konzulatima).

Student može instituciju za obavljanje stručne prakse pronaći sam ili uz pomoć mentora/Erasmus koordinatora na Veleučilištu VERN’.

4) Sklapanje police zdravstvenog osiguranja

Student je dužan sklopiti zdravstveno osiguranje koje vrijedi za vrijeme boravka u inozemstvu. 

Republika Hrvatska ima potpisane bilateralne sporazume s određenim državama vezano uz prijenos zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u dotičnoj državi. Takav oblik osiguranja smatra se odgovarajućim ukoliko ga prihvati inozemna ustanova na kojoj će se ostvariti mobilnost. Prije odlaska u inozemstvo student se treba javiti svom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kako bi provjerio postoji li bilateralni sporazum između Republike Hrvatske i države koja će biti odredište za mobilnost.

Na mrežnim stranicama inozemnih sveučilišta i u uredima za međunarodnu suradnju inozemnih sveučilišta studenti se mogu informirati postoji li na dotičnom učilištu osiguranje za studente na razmjeni. U slučaju da takva mogućnost ne postoji ili da je nepovoljna, studenti mogu sklopiti osiguranje s osiguravajućim društvom prema vlastitom izboru.

Neke inozemne ustanove imaju pakete osiguranja koji su obvezni. U tom slučaju studenti ne trebaju sklapati dodatnu policu osiguranja u Republici Hrvatskoj.

Studenti koji odlaze na praksu uz policu zdravstvenog osiguranja moraju imati i policu od nezgode (na radnom mjestu) i policu od odgovornosti (za eventualnu štetu učinjenu na radnom mjestu).

5) Ishodovanje studentske vize

Student je odgovoran za ishodovanje vize u svrhu studiranja te je dužan provjeriti da li mu je potrebna obzirom da članstvo u EU.

Student zahtjev za vizu, uz svu ostalu potrebnu dokumentaciju koju konzularni ured zahtijeva, predaje nadležnom konzularnom uredu u Republici Hrvatskoj.

Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

6) Prva jezična provjera (OLS) student je dužan je pristupiti provoj jezičnoj provjeri kako bi se utvrdio nivo znanja stranog jezika

Erasmus+