ERASMUS+

Provedba mobilnosti

Postupak dodjele ECTS bodova

Broj ECTS bodova za svaki predmet definiran je nastavnim programom predmeta na visokom učilištu. Studenti koji sudjeluju u programu mobilnosti prilikom odlaska na mobilnost upisuju kolegije čiji zbroj iznosi 30 ECTS bodova.

U izradi Learning Agreementa nastoji se da student odabere predmete koji su po sadržaju (ishodima učenja) u većoj mjeri kompatibilni s predmetima na matičnoj instituciji. Približan kriterij je sukladnost oko 70 posto. Pritom se vodi računa i o zahtjevnosti predmeta, izraženoj u broju ECTS bodova. Najčešće je razlika mala, pa se studentu  priznaje onaj broj bodova koji bi stekao na matičnoj instituciji.

Studenti se prije samog odlaska na mobilnost sastaju s prodekanom za studije i voditeljem studija, gdje se pregledavaju silabusi kolegija radi izbora kolegija koje će student slušati na partnerskoj instituciji. Po odobrenju kolegija sastavlja se Learning Agrement kojeg potpisuju student, Sveučilište VERN’ i partnerska institucija.

U slučaju da za vrijeme studentovog boravka na partnerskoj instituciji da dođe do izmjene kolegija, radi se provjera novih kolegija kojeg mora odobriti voditelj studija, te se radi dodatak Learning Agrementu.

U drugim slučajevima dozvoljen je određeni stupanj fleksibilnosti. Primjerice:

Strana institucija ima veći broj manje zahtjevnih predmeta, koji pokrivaju po dio sadržaja (ishoda). U tom slučaju se dva ili tri položena predmeta priznaju za jedan na matičnom programu. Na primjer, predmet po našem programu nosi 5 ECTS, i priznaje se polaganjem dva predmeta na stranoj instituciji od kojih jedan nosi 2, a drugi 3 ECTS boda.

Predmet na stranoj instituciji samo dijelom pokriva sadržaj predmeta na matičnoj instituciji i nosi 3 boda, dok bi ispunjenjem svih obveza na matičnoj instituciji stekao 5 ECTS bodova. Ukoliko se procijeni da bi izostali ključni ishodi učenja, po dolasku s razmjene student dobiva dodatni zadatak – usmeni ili pismeni ispit ili neki dodatni rad, kako bi se nadoknadili i nedostajući ishodi učenja i nedostajući ECTS bodovi.

Predmeti koje student položi na stranoj instituciji a nisu kompatibilni sa bilo kojim predmetom iz obveznog programa studija, priznaju se kao izborni predmeti, s pripadajućim brojem ECTS bodova propisanim programom studija ili se upisuju u dodatku diplomi.

Predmete položene u razmjeni stručne službe upisuju u elektronički indeks studenta s pripadajućim brojem ECTS bodova, uz napomenu da su položeni na drugoj instituciji.

Predmeti koje student položi na stranoj instituciji a  nakon gore opisanih postupaka ostanu kao “višak” upisuju se zajedno sa stečenim brojem bodova u diploma supplement.

Jezične pripreme studenata prije odlaska u inozemstvo

Pomoću mrežne jezične potpore (Online Linguistic Support – OLS) pruža se potpora sudionicima mobilnosti u okviru programa Erasmus+ u učenju jezika. OLS nudi sudionicima aktivnosti dugoročne mobilnosti u okviru programa Erasmus+ mogućnost procjene svojih vještina stranog(ih) jezika kojim će se koristiti dok studiraju, rade ili volontiraju u inozemstvu. Pored toga, odabrani sudionici mogu pratiti jezični tečaj na Internetu kako bi poboljšali svoju jezičnu kompetenciju.

Jezična procjena pomoću OLS-a obvezna je za sve sudionike koji sudjeluju u aktivnostima mobilnosti u okviru programa Erasmus+ programa (studiji ili stručna praksa). U slučaju da sudionik u Erasmus+ programu je izvorni govornik isti ne mora prolaziti jezičnu provjeru.

Sudionici u aktivnostima mobilnosti u okviru programa Erasmus+ moraju obaviti jezičnu procjenu dva puta — prije mobilnosti i na kraju mobilnosti — u svrhu praćenja njihovog napretka vezanog uz znanje jezika mobilnosti.

Putem jezične (mrežne) procjene procjenjuju se jezične vještine sudionika – slušanje, čitanje i pisanje – prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (Common European Framework of Reference for Languages – (CEFR).

Sudionici moraju završiti prvu jezičnu procjenu prije aktivnosti mobilnosti u svrhu procjene njihovih jezičnih kompetencija. Za studente visokih učilišta, jezična procjena pomoću OLS-a prije odlaska preduvjet je za mobilnost, osim u propisno opravdanim slučajevima. Rezultati jezične procjene neće spriječiti sudionike da sudjeluju u programu mobilnosti, ali ih ustanove pošiljatelji/organizacije koordinatori mogu koristiti za utvrđivanje sudionika kojima je jezična potpora najpotrebnija. U slučaju nedostatne potrebne razine znanja stranog jezika polazniku će biti dodijeljen Internetski jezični tečaj kako bi mu se olakšalo praćenje i sudjelovanje u nastavi ili praksi.

Na temelju svojeg znanja jezika, sudionici mogu imati priliku pristupiti platformi OLS-a za učenje jezika kako bi dobili pristup jezičnom tečaju na internetu prije i tijekom svog razdoblja mobilnosti. To bi trebalo biti utvrđeno između sudionika i ustanove/organizacije zadužene za njihov odabir. Ovisno o dogovoru sudionika i ustavno jezik može biti službeni jezik programa ili jezik ustanove domaćina.

Na kraju razdoblja mobilnosti, sudionike će se zamoliti da polažu drugu procjenu kako bi se procijenio napredak koji su ostvarili.

Svi studenti Sveučilišta VERN’ u sklopu nastave imaju mogućnost pohađati kolegije stranih jezika (u sklopu svojih studijskih programa) kao dodatnu pripremu za odlazak na period mobilnosti.

Postupak priznavanja mobilnosti

Prije odlaska na period mobilnosti izrađuje se Ugovor o učenju u kojem se definiraju svi kolegiji koji se slušaju na partner instituciji te ujedno i kolegiji koji se priznaju po povratku s perioda mobilnosti. Ugovor o učenju potpisuje sudionik, matično i partnersko visoko učilište.

Studenti koji sudjeluju u programu putem prakse potpisuju Ugovor o učenju/praksi u kojem se definiraju: naziv radnog mjesta, radni sati, opis radnih zadata, vještine i znanja koja će sudionik steći, postupak nadzora i evaluacije, broj stečenih ECTS bodova, zdravstvena osiguranja te financijska naknada. Ugovor o učenju/praksi također se potpisuje od strane sudionika, matične visokoškolske ustanove te prakso davatelja.

Po povratku VERN’ovih studenata s perioda mobilnosti, Erasmus koordinator i voditelj studija radi provjeru svih kolegija u slučaju da je došlo do izmjena kolegija sadržaja kolegija ili ECTS bodova, te se donosi odluka o priznavanju kolegija s pripadajućim ocjenama i ECTS bodovima.

Predmete položene u razmjeni, stručne službe Sveučilišta upisuju u indeks studenta s pripadajućim brojem ECTS bodova, uz napomenu da su položeni na drugoj instituciji.

Predmeti koje student položi na stranoj instituciji, a nakon gore opisanih postupaka ostanu kao “višak”, upisuju se zajedno sa stečenim brojem bodova u dopunsku ispravu o studiju.

Nadalje, praksa je obavezni kolegij u sklopu svih programa studija te ured za praksu mora odobriti program prakse koji se sklapa s partner institucijom. Nakon povratka, ispunjavaju se izvještaj koji se provjeravaju te se praksa upisuje u indeks studenta.

Dolaznim studentima, nakon što polože kolegije, izrađuje se zapisnik o položenim ocjenama te ga ured za međunarodnu suradnju dostavlja poštom u partnersku instituciju.

Erasmus pravilnik 

Erasmus+