IT menadžment

Nove tehnologije su danas strateški faktor razvoja organizacija, a informacije glavno uporište menadžementa!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Modeliranje podataka 15 15 6 dr. sc. Željko Dobrović, izvanredni profesor
Poslovni procesi 15 15 5 dr. sc. Željko Dobrović, izvanredni profesor
Arhitektura organizacije 15 15 5 dr. sc. Anton Florijan Barišić, profesor visoke škole
Tehnološka osnova IS 15 15 5 mr. sc. Igor Ljubi, predavač
Internetska platforma 15 15 5 dr. sc. Alen Šimec, predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
Odabrana poglavlja psihologije menadžmenta* 15 15 4 prof. dr. sc. Dubravka Miljković
prof. dr. sc. Majda Rijavec
EU politike financiranja i EU terminologija* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
dr. sc. Radoslav Barišić, pred.
Popularna kultura i medijska pismenost* 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
dr. sc. Danijela Unić, docent
Design Thinking* 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Sustavi baza podataka 15 15 6 Jakob Gračanin, dipl. ing., predavač
Modeliranje procesa 15 15 5 mr. sc. Kristijan Saletović, viši predavač
Upravljanje organizacijskim sustavima 15 15 5 dr. sc. Anton Florijan Barišić, profesor visoke škole
Kvantitativne metode u menadžmentu 20 10 5 Joško Meter, dipl. ing., predavač
Sigurnost informacijskih sustava 15 15 5 mr. sc. Kristijan Saletović, viši predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  95 85 30  
Izborni predmeti
EU projektni ciklus* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mediji i odnosi s javnošću u turizmu* 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, docent
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* 15 15 4 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Upravljanje odnosima s klijentima* 15 15 4 dr. sc. Davor Perkov, docent
Upravljanje poslovnim projektima* 15 15 4 mr. sc. Dubravka Maras, predavačica
Upravljanje stresom* 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, viši predavač

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Dubinska analiza podataka 15 15 6 mr. sc. Maja Vekić Vedrina
Upravljanje projektima 15 15 6 mr. sc. Hrvoje Belani, predavač
Mjerenje organizacijskih performansi 20 10 5 dr. sc. Željko Dobrović, izvanredni profesor
Arhitektura ERP sustava 15 15 4 mr. sc. Maja Vekić Vedrina
Metodika stručnog i istraživačkog rada 15 15 5 mr. sc. Sanja Penić, viša predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
  95 85 30  
Izborni predmeti
EU programi i fondovi* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Kreiranje i upravljanje imidžem slavnih osoba* 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
dr. sc. Mirela Holy, docent
Timski rad* 15 15 4 dr. sc. Maja Kolega, docent
Upravljanje kvalitetom* 15 15 4 dr. sc. Diana Plantić Tadić, docent

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Planiranje i projektiranje informacijskih sustava 15 15 5 mr. sc. Ivan Radošević, viši predavač
Specijalistički diplomski stručni rad 400 sati rada   15  
Specijalistička praksa 160 sati rada u poduzeću   6 Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica

 

Izborni predmet 15 15 4  
  30 30 30  
Izborni predmeti
Gerilska komunikacija* 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, docent
Poslovno savjetovanje / savjetodavne vještine* 15 15 4 dr. sc. Anton Florijan Barišić, profesor visoke škole
Prijava na natječaj (EU modul)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mladen Vojković
Start-up menadžment* 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Upravljanje organizacijskim promjenama* 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, viši predavač

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

IT menadžment