IT menadžment

Nove tehnologije su danas strateški faktor razvoja organizacija, a informacije glavno uporište menadžementa!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Modeliranje podataka
 • Identificirati, razlikovati i usporediti različite modele podataka te odabrati odgovarajući model podataka za određenu aplikacijsku domenu
 • Elicitirati i formalno oblikovati korisničke zahtjeve u pogledu podataka korištenjem odgovarajućeg formalnog jezika (npr. SBVR).
 • Semantički i konceptualno analizirati, oblikovati i izgraditi model podataka za odgovarajuće korisničke zahtjeve.
 • Logički oblikovati, normalizirati te putem denormalizacije prema potrebi optimizirati model baze podataka.
 • Fizički implementirati model baze podataka korištenjem odgovarajućeg programskog jezika za rad s bazama podataka (npr. SQL).
 • Formalno oblikovati i implementirati poslovna pravila u bazu podataka korištenjem odgovarajućeg jezika za rad s bazama podataka (npr. SQL).
Poslovni procesi
 • Objasniti poslovne procese u organizaciji i informacijske i materijalne veze među njima
 • Objasniti algoritme odvijanja pojedinih procesa i iste primijeniti na zadani slučaj
 • Razlikovati ulogu pojedinih poslovnih procesa u proizvodnim organizacijama
 • Pratiti informacijske tokove od nabave, preko proizvodnje do prodaje
 • Informacijski povezati poslovne procese u logičan slijed, na temelju predviđanja potražnje za proizvodima
 • Primijeniti određene algoritme radi rješavanja ili optimizacije pojedinih slučajeva u poslovanju organizacije
Arhitektura organizacije
 • Razlikovati temeljne pojmove i načela organizacije, teorije organizacije organizacijske strukture
 • Kritički prosuđivati unutarnje i vanjske čimbenike oblikovanja organizacije
 • Opisati i oblikovati temeljne dimenzije/aspekte organizacije
 • Analizirati i uskladiti temeljne aspekte oblikovanja organizacije poduzeća.
 • Prepoznati potrebu uvođenja i predložiti adekvatna najznačajnija suvremena dostignuća oblikovanja organizacije poduzeća.
 • Klasificirati  i objasniti utjecaj visokih tehnologija na oblikovanje organizacije
 • Kombinirati modele organizacije poslovnih funkcija.
 • Dizajnirati organizacijsku strukturu
Tehnološka osnova IS
 • Objasniti mjesto i ulogu informacijskog sustava u organizacijskom (poslovnom) sustavu
 • Nabrojati glavne dijelove (strukturu) i faze razvoja IS-a
 • Opisati vrste, osobine i namjenu suvremenih tehnologija za IS-a (hardver, softver, komunikacije)
 • Istražiti postojeće i potrebne elementarne podatke  u organizacijskom sustavu za izradu IS-a
 • Predložiti idejni model resursa za funkcioniranje IS-a u organizacijskom sustavu
 • Izračunati potrebne tehnološke i druge resurse s troškovima uspostave i rada IS-a
Internetska platforma
 • Razlikovati jezike za oblikovanje mrežnih stranica (HTML 4.01, HTML5, XHTML 1.0, CSS 2.1 i CSS3), upoznati ih kroz njihovu teoretsku i praktičnu dimenziju te u širem kontekstu jezika za obilježavanje.
 • Napisati kod u HTML-u i CSS-u koji će zadovoljiti uvjete validacije W3C, suvremene kodne prikaze znakova, osnovnog dizajna i funkcionalnosti te standarda semantičkoga weba.
 • Oblikovati mrežnu stranicu i rasporediti građevne elemente na njoj u različitim tehnologijama s pomoću tablica, okvira, rubova, pozicioniranja, plutanja i rešetaka.
 • Utvrditi zašto se u određenim slučajevima isti kod razlikuje u prikazu među preglednicima, te shvatiti kako preglednik prikazuje mrežnu stranicu i kako izbjeći probleme.
 • Usporediti kriterije za određivanje kvalitete mrežnih stranica (testovi za ocjenjivanje i ovjeravanje).
 • Valorizirati dostupne alate za razvoj mrežnih stranica (preglednici, dodatci, uređivači koda, uredske aplikacije i paketi, grafička sučelja itd.).
 • Kritički prosuđivati dostupne tehnologije za razvoj mrežnih stranica (videokodeci, audiokodeci, otvorenost softvera ili platforme, budućnost HTML-a i CSS-a itd.).
 • Procijeniti u kojem se smjeru razvija tehnologija prikaza podataka na webu kroz jezike HTML5 i CSS3.
 • Identificirati tehnologije budućnosti na webu (operativni sustavi na internetu, uska veza aplikacijskoga softvera i mrežnih stranica, dizajn s vise razlučivim sučeljem).
2. semestar  
Sustavi baza podataka
 • Identificirati sustav baze podataka i njegove osnovne značajke.
 • Razumjeti arhitekturu baze podataka.
 • Definirati životni ciklus baze podataka unutar životnog ciklusa informacijskih sustava.
 • Razumjeti osnovne mogućnosti DBMS sustava i njegove osnovne funkcije.
 • Identificirati evoluciju modela podataka i stupnjeve apstrakcije podataka.
 • Primijeniti osnovne SQL naredbe i identificirati važnost SQL programskog jezika za upravljanje bazom podataka.
 • Razumjeti način osiguravanja konzistentnosti baza podataka i načinima upravljanja oporavkom baze podataka.
 • 8. Shvatiti koncept distribuiranih baza podataka.
Modeliranje procesa
 • Opisati osnovne vrste modela i principe modeliranja poslovnih procesa
 • Identificirati faze modeliranja poslovnih procesa
 • Upotrijebiti osnovne elemente standardizirane notacije za prikazivanje poslovnih procesa
 • Osmisliti model za jednostavnije proslovne procese
 • Protumačiti utjecaj modeliranja poslovnih procesa na planiranje poslovanja i prilagođavanje promjenama
Upravljanje organizacijskim sustavima
 • Definirati menadžment, njegove funkcije, aktivnosti i uloge menadžera te nabrojati menadžerske vještine.
 • Razlikovati, opisati, identificirati, interpretirati i analizirati temeljne funkcije upravljanja (planiranje, organiziranje, vođenje, upravljanje ljudskim resursom i kontrola)
 • Prepoznati pitanja etičkog i odgovornog poslovanja menadžera
 • Definirati planiranje, strategiju i strateški menadžment, te nabrojati razine i tipove planiranja.
 • Definirati pojam odlučivanja, proces donošenja odluka i modele donošenja odluka i nabrojati tehnike donošenja odluka.
 • Definirati osnovne značajke vodstva, nabrojati modele vodstva i teorije motivacije.
 • Jasno karakterizirati model upravljanja znanjem, intelektualni kapital, učenje organizacije te razumjeti ulogu upravljanja znanjem u organizacijama;
 • Analizirati i evaluirati tipove znanja i razumjeti postojeće UZ (KM) probleme i inicijative;
Kvantitativne metode u menadžmentu
 • Prepoznati strukturu problema poslovnog odlučivanja i primjeniti odgovarajuće matematičke metode za njegovo rješavanje.
 • Tipične probleme poslovnog odlučivanja modelirati i riješiti u računalnom okruženju
 • Prepoznati i formulirati probleme optimizacije u poslovanju
 • Interpretirati rješenja zadanog optimizacijskog problema
 • Tipične probleme optimizacije modelirati i riješiti u računalnom okruženju
 • Uz pomoć prikladnih softverskih paketa provesti analizu osjetljivosti izlazne veličine nekog modela na promjenu neke od ulaznih veličina.
Sigurnost informacijskih sustava
 • Objasniti što su informacije, informacijski sustav i osnovna svojstva informacija
 • Prikazati osnovnu zakonsku regulativu i međunarodni standard za područje informacijske sigurnosti
 • Identificirati korake u planiranju sustava informacijske sigurnosti
 • Kategorizirati izvore prijetnji, rizike i kontrolne mjere za smanjivanje rizika
 • Analizirati korake u implementaciji sustava ISMS
 • Analizirati načine kontrole sustava ISMS
2. godina  
3. semestar  
Dubinska analiza podataka
 • Razumjeti fundamentalne principe i postupke u podatkovnoj analitici
 • Razumjeti ključne komponente arhitekture podatkovne analitike
 • Razumjeti različite vrste podatkovne analitike (operativna, napredna, prediktivna/preskriptivna)
 • Razumjeti potrebu za korištenjem podatkovne analitike u velikim, srednjim i malim organizacijama u različitim granama industrije
 • Razumjeti poslovnu vrijednost koje tvrtkama donosi svaki od tipova podatkovne analitike (operativna, napredna, prediktivna/preskriptivna)
 • Razumjeti proces implementacije analitičkih rješenja i ključne uloge u ovom procesu
 • Odabrati i primijeniti optimalnu metodu analize podataka za određeni problem
 • Stečeno znanje moći primijeniti u praktičnim situacijama
Upravljanje projektima
 • Formulirati projektne prijedloge, definirati model za njihovo vrednovanje i primijeniti ga na konkretnim projektnim prijedlozima,
 • Provesti analizu zainteresiranih strana na projektu i odrediti strategiju odnosa s njima,
 • Definirati opseg i ciljeve projekta, izraditi WBS,
 • Razraditi projektni plan s aktivnostima, rokovima, resursima, organizacijom projekta, troškovima, budžetom, planom upravljanja rizika,
 • Upravljati provedbom projektnih aktivnosti na temelju izrađenog plana, pratiti odvijanje projekta i izraditi izvještaje o statusu, trendovima i prognozama budućih projektnih aktivnosti
 • Primijeniti osnovne metode agilnog upravljanja projektima.
Mjerenje organizacijskih performansi
 • Identificirati u organizaciji elemente kontinuuma strategijskog upravljanja i validirati ih
 • Metodološki definirati organizacijsku misiju u timskom radu s menadžmentom organizacije
 • Analizirati organizacijsku viziju i iz nje kvantificirati strateške ciljeve
 • Provesti proširenu SWOT analizu i validirati konzistentnost rezultata
 • Procijeniti spremnost organizacije za provođenje promjena i preporučiti menadžmentu elemente za odluku
 • Razviti strategije i aktivnosti za njihovu implementaciju analizom strateških ciljeva
 • Definirati i validirati strateške hipoteze menadžmenta koristeći lance uzroka i posljedica
 • Definirati mjerne instrumente, odrediti težinske utjecaje na lancima uzroka i posljedica, te provesti formalnu validaciju
Arhitektura ERP sustava
 • Identificirati cjelokupno tržište ERP sustava
 • Identificirati i razumjeti aktivnosti svih uloga u kontekstu ERP sustava
 • Naučiti koristiti projektni pristup u kontekstu implementacije ERP sustava
 • Poznavati temeljne strukturalne elemente ERP sustava
 • Produbiti razumijevanje načina poslovanja modernih organizacija i važnost njihovih informacijskih sustava
 • Profilirati potencijalne ERP specijaliste u različitim segmentima konkretnog ERP rješenja
 • Razumjeti povezanost poslovnih procesa i ERP modula koji predstavljaju realizaciju informacijskih sustava
 • Razumjeti ulogu ERP sustava u suvremenoj organizaciji u kontekstu teorije ograničenja
 • Steći praktične vještine u radu s konkretnim ERP rješenjem
 • Znati metodike, metode, tehnike i alate za odabir i implementaciju ERP sustava.
Metodika stručnog i istraživačkog rada
 • Prepoznati poslovne probleme i predmete istraživanja u konkretnoj poslovnoj praksi
 • Ispravno definiranje ciljeva istraživanja utemeljeno na relevantnim znanstvenim spoznajama, koristan za poslovnu praksu i provediv u konkretnom poslovnom sustavu
 • Opisati i objasniti vrste istraživanja (kvalitativno, kvantitativno, mix.)
 • Izabrati odgovarajuće metode istraživanja koje omogućavaju dobivanje relevantnih podataka i informacija
 • Ispravno koristiti dostupne izvore informacija (primarne i sekundarne), literaturu
 • Ispravno definirati istraživačke hipoteze/pitanja
 • Moći provesti analizu i interpretaciju rezultata istraživanja te definirati implementaciju mogućih rješenja
4. semestar  
Planiranje i projektiranje informacijskih sustava
 • Provesti analizu postojećih i potrebnih poslovnih procesa i klasa podataka (entiteta) koristeći izrađen upitnik za korisnike sustava.
 • Primijeniti BSP metodu za planiranje informacijskog sustava na temelju dobivenih poslovnih procesa i klasa podataka.
 • Objasniti redoslijed i sadržaj faza u projektiranju informacijskih sustava.
 • Izraditi model procesa primjenom metode dijagrama toka podataka (DTP) s opisom tokova i spremišta podataka i dobivanje rječnika podataka.
 • Oblikovati konceptualni (ER – Entity Relationship) model podataka  iz rječnika podataka dobivenog iz modela procesa.
 • Prepoznati moguće  veze između tipova entiteta u ER modelu na temelju potrebnih i zahtijevanih  informacija od strane korisnika.
 • Prevesti konceptualni  (ER ) model  u relacijski model podataka.
 • Primijeniti pravila vertikalne normalizacije za 1. 2. i  3.  normalnu formu (NF) u modelu  podataka IS-a.
 • Opisati algoritamske postupke za  provedbu poslovnih procesa iz .dobivenog logičkog modela podataka.
Specijalistički diplomski stručni rad  
Specijalistička praksa  

 

 
IT menadžment