Menadžment održivog razvoja turizma

Upravljanje turizmom postaje izazov koji mora objediniti potrebu čuvanja baštine, ali i potrebe poduzetnika, stanovništva i očekivanja turista!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Turizam i novi ekonomski koncepti

 • Prikazati temeljne ekonomske funkcije i učinke turizma u nacionalnoj ekonomiji
 • Interpretirati najvažnije trendove u suvremenoj ekonomiji
 • Primijeniti koncept ekonomije doživljaja u turizmu
 • Prezentirati utjecaj digitalne transformacije na turizam
 • Kritički prosuđivati mogućnosti primjene koncepta ekonomije uzajamnosti u turizmu
 • Preporučiti primjeren način primjene načela cirkularne ekonomije u turizmu

Trendovi u suvremenom turizmu

 • Opisati društvene, tehnološke, ekološke, gospodarske, pravne i političke trendove koji danas utječu na turističko tržište
 • Protumačiti utjecaj tržišnih trendova na promjene u funkcioniranju turističke industrije i na turističke proizvode od interesa za RH
 • Analizirati globalne pomake u kvantitativnim turističkim tokovima i tržišne prilike za daljnji razvoj turizma u RH
 • Prezentirati prognoze razvoja turističke industrije
 • Kritički prosuđivati tržišne trendove relevantne za turizam na temelju različitih izvora informacija
 • Procijeniti na koje se načine saznanja o trendovima mogu primijeniti u kreiranju novih i/ili u inoviranju postojećih turističkih proizvoda i usluga s naglaskom na primjenu u RH

Sociologija turizma

 • Primijeniti najnovije sociološke teorijske i istraživačke pristupe u objašnjavanju interakcije turističkog sustava s društvom u cijelosti
 • Upotrijebiti najnovije sociološke teorijske i istraživačke pristupe u objašnjavanju međudjelovanja gostiju i domaćina
 • Protumačiti socijalne čimbenike povijesnog razvoja turizma te koji sociološki pristup najbolje objašnjava fenomen nastanka turizma u drevnom i suvremenom svijetu
 • Povezati suvremene društvene ideologije s posebnim oblicima turističkih sustava
 • Kritički prosuditi utjecaj javnih politika na razvoj turizma i prijedloge za njihova poboljšanja
 • Prezentirati svoja stajališta o odabranoj temi u okvirima sociološkog pristupa istraživanju turizma

Psihologija u turizmu

 • Prikazati pojam turističkog iskustva kao i psihološke teorije koje ga mogu objasniti
 • Protumačiti specifičnosti turističke motivacije i ponašanja potrošača u turizmu
 • Interpretirati intraindividualne i interindividualne aspekte turizma
 • Razviti toleranciju na individualne i kulturalne razlike
 • Prezentirati socio-psihološke utjecaje turizma na domaćine i goste
 • Vrednovati različite kategorije doprinosa turizma psihološkoj dobrobiti (sreći)

Turizam i prostor

 • Objasniti geografski, ekološki, arhitektonski i prostorno planerski koncept turizma, te povezanost elemenata geoprostora i turističkog razvoja
 • Prikazati negativne učinke masovnog turizma, smještajnih objekata i transporta na sve dimenzije prostora
 • Prezentirati ulogu zaštićenih područja i njihovu važnost u održivom turizmu
 • Koristiti instrumente održivih upravljačkih strategija i primjere najbolje prakse
 • Voditi proces kontrole kvalitete i monitoringa kao strategiju održivosti
 • Razlikovati primjere dobre i loše prakse u prostornom planiranju te krajobraznom i arhitektonskom oblikovanju u turizmu

Turistička politika i razvoj turizma

 • Protumačiti pojam i ulogu turističke politike te obilježja turističke politike i organizacije turizma RH
 • Prikazati najvažnije činitelje kreiranja i provedbe turističke politike
 • Komentirati glavne skupine mjera turističke politike i utjecaje državne turističke politike
 • Prezentirati primjere uspješnih i neuspješnih turističkih politika
 • Kritički prosuđivati upravljanje razvojem turizma u nadnacionalnim okvirima i u RH
 • Predložiti poboljšanja postojećih mjera i nove učinkovite mjere turističke politike

2. semestar

Strateški menadžment u turizmu

 • Prikazati globalno okruženje i relevantne implikacije za strateški menadžment u turizmu
 • Koristiti metode strateškog promišljanja u praksi u turističkim destinacijama i poduzećima
 • Interpretirati sve faze procesa strateškog menadžmenta
 • Formulirati sastavnice jednostavnijeg strateškog plana u turizmu
 • Vrednovati projekte u funkciji ostvarenja strategija u turizmu koristeći ključne analitičke tehnike i alate
 • Voditi jednostavniji proces strateškog menadžmenta u turističkom poduzeću

Financijski menadžment u turizmu

 • Prikazati kategorije, koncepte, metode i tehnike financijskog menadžmenta u turističkim poduzećima
 • Sprovesti postupak procjene rizika financijske imovine i rizičnosti portfelja u turističkim poduzećima
 • Izračunati vrijednost financijskih instrumenata
 • Izvesti postupak budžetiranje kapitala u turističkim poduzećima
 • Upravljati tekućom imovinom u turističkim poduzećima
 • Sprovesti financijsku analizu s ciljem izbora optimalne strukture kapitala

Marketinški menadžment u turizmu

 • Prikazati pojmove, ulogu i specifičnosti marketinškog menadžmenta u turističkim poduzećima i destinacijama
 • Interpretirati specifičnosti ponašanja potrošača i marketinga na turističkim tržištima
 • Razlikovati posebnosti marketinga turističkih destinacija i turističkih poduzeća
 • Voditi marketinške procese u turističkim poduzećima i destinacijama
 • Upravljati marketinškim miksom u ugostiteljskim poduzećima
 • Upravljati marketinškim miksom u turističkim agencijama

Operacijski menadžment u turizmu

 • Prikazati pojam, ulogu i predmet upravljanja operacijama u turizmu
 • Interpretirati obilježja i specifičnosti transformacijskih procesa i operacijskih sustava u turističkim poduzećima
 • Prezentirati osnovne funkcije operacijskog menadžmenta u pojedinim odjelima turističkih poduzeća
 • Predložiti donošenje primjerenih operativnih odluka u turističkim poduzećima
 • Odabrati odgovarajuća rješenja u razvoju poslovnih procesa za nove usluge u turizmu
 • Preporučiti primjeren način primjene rješenja, alata i metoda u unapređivanju poslovnih procesa u turističkim poduzećima

Ugovorno pravo u turizmu

 • Prikazati pojam, ulogu, predmet i temeljna načela trgovačkog ugovornog prava u turizmu
 • Primijeniti uobičajene prakse trgovačkog ugovornog prava u turizmu
 • Primijeniti odredbe propisa koji se odnose na sklapanje ugovora važnih za poslovanje turističkih poduzeća
 • Identificirati obilježja i specifičnosti trgovačkog ugovornog prava u turizmu
 • Predložiti ključne elemente najvažnijih ugovora između davatelja turističkih usluga (ugostitelja i turističkih agencija) i neposrednih korisnika
 • Predložiti ključne elemente najvažnijih ugovora između turističkih agencija i pružatelja usluga (ugostitelja, prijevoznika, i osiguravatelja)
Mediji i odnosi s javnošću u turizmu  

3. semestar

Inovativno poduzetništvo u turizmu

 • Prikazati temeljne pojmove u poduzetništvu te različite oblike poduzetništva u turizmu
 • Procijeniti svrhovitost i izvore inovacija
 • Prikazati prostor za inovativno poduzetničko djelovanje uvažavajući specifičnosti turističkog proizvoda
 • Primijeniti tehnike promišljanja za inovativna rješenja u poduzetništvu
 • Kritički prosuđivati različite poslovne modela za inovativno poduzetništvo
 • Procijeniti mogućnosti inovativnih pristupa financiranja i sustava potpore poduzetničkog djelovanja u turizmu

Integrirano marketinško komuniciranje u turizmu

 • Objasniti osnovne teorijske pojmove integriranog marketinškog komuniciranja
 • Prikazati osnovne oblike integriranog marketinškog komuniciranja s fokusom na njihove prednosti i nedostatke
 • Procijeniti važnost i ulogu pojedinih oblika integriranog marketinškog komuniciranja u promoviranju turističkih entiteta
 • Analizirati ulogu alternativnih oblika te društvenih mreža i internetskog marketinga u suvremenoj promociji organizacije i/ili proizvoda
 • Vrednovati ulogu marketinškog komuniciranja u svrhu brendiranja pojedine marke
 • Kritički prosuđivati integrirano marketinško komuniciranje pojedine turističke poslovne organizacije

Poslovno pregovaranje u turizmu na engleskom jeziku

 • Identificirati interese i specifične pregovaračke motive različitih subjekata u međunarodnom turizmu
 • Protumačiti sadržaj dokumenata koji čine pravnu podlogu ili rezultat pregovora
 • Formulirati ciljeve i ishode pregovora
 • Pripremiti pregovore u ulogama različitih subjekata u međunarodnom turizmu
 • Voditi pregovore u različitim poslovnim situacijama i različitim ulogama
 • Sastaviti prijedlog zaključaka, zapisnik i izvještaj o održanim pregovorima

Društveno-odgovorno poslovanje u turizmu

 • Opisati koncept društveno-odgovornog poslovanja u turizmu
 • Prikazati prednosti društveno-odgovornog poslovanja
 • Interpretirati novu ulogu poduzeća u društvu
 • Opisati ulogu i važnost interesnih dionika u turizmu
 • Objasniti proces implementacije društveno-odgovornog poslovanja u turizmu
 • Formulirati politike i akcijske planove društveno-odgovornog poslovanja turističkih poduzeća

Upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu

 • Prikazati pojam i povijesni razvoj, ključne ciljeve, i odrednice funkcije upravljanja ljudskim potencijalima
 • Identificirati stratešku ulogu i odgovornosti funkcije upravljanja ljudskim potencijalima
 • Interpretirati ključne procese funkcije ljudskih potencijala u turizmu
 • Predložiti donošenje primjerenih odluka vezanih uz ljudske potencijale u turističkim poduzećima
 • Objasniti specifičnosti odnosa sa zaposlenicima 
 • Procijeniti utjecaj globalnih trendova na upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu

Sigurnost i upravljanje kriznim situacijama u turizmu

 • Prikazati odnos između sigurnosti, ekonomije i turizma
 • Koristiti metode strateške analitike za uočavanje sigurnosnih rizika na globalnoj i regionalnoj razini
 • Interpretirati indikatore koji ukazuju na pojave rizika u turističkoj industriji
 • Formulirati elemente za procjenu rizika na lokalnoj razini
 • Osmisliti planove za smanjivanje rizika
 • Koristiti alate za komuniciranje u kriznim situacijama

4. semestar

Metode izrade stručnog rada

 • Prikazati metodološke pristupe, ključne koncepte i vrste istraživanja u društvenim znanostima
 • Predložiti plan istraživanja u skladu s temeljnim propozicijama znanstveno istraživačkog rada
 • Sprovesti jednostavnije kvantitativno istraživanje za potrebe izrade stručnog rada u turizmu
 • Sprovesti jednostavnije kvalitativno istraživanje za potrebe izrade stručnog rada u turizmu
 • Vrednovati nalaze kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u turizmu
 • Sastaviti prijedlog ključnih elemenata sadržaja i faza izrade stručnog rada u turizmu u funkciji diplomskog rada 
Upravljanje kvalitetom u turizmu  
Menadžment održivog razvoja turizma