Poduzetnički menadžment

Tržište rada u vrijeme dinamičnih gospodarskih i društvenih promjena, pokazuje sve veću potrebu za obrazovanim poduzetnicima i poduzetnički orijentiranim menadžerima!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Digitalna transformacija i novi oblici organiziranja 15 15 5 dr. sc. Davor Perkov, docent
Menadžersko računovodstvo 15 15 6 dr.sc. Melita Cita, viša predavačica
Poduzetništvo 15 15 5 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Poslovno pravo i pravo intelektualnog vlasništva 20 10 5 Mario Vukelić, dipl. iur. oec., viši predavač
Upravljanje marketingom 15 15 5 dr. sc. Diana Plantić Tadić, docent
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
Odabrana poglavlja psihologije menadžmenta* 15 15 4 prof. dr. sc. Dubravka Miljković
prof. dr. sc. Majda Rijavec
EU politike financiranja i EU terminologija* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
dr. sc. Radoslav Barišić, pred.
Popularna kultura i medijska pismenost* 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
dr. sc. Danijela Unić, docent
Design Thinking* 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Financijski menadžment 15 15 6 dr. sc. Dolores Pušar Banović, profesorica visoke škole
Operacijski menadžment 15 15 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, docent
Upravljanje inovacijama i tehnološkim promjenama 15 15 5 dr. sc. Anton Florijan Barišić, profesor visoke škole
Upravljanje ljudskim potencijalima 15 15 5 dr. sc. Zoran Sušanj, redoviti profesor
Upravljanje projektima 15 15 5 mr. sc. Sanja Mudrić Rešetar, predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
EU projektni ciklus* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mediji i odnosi s javnošću u turizmu* 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, docent
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* 15 15 4 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Upravljanje odnosima s klijentima* 15 15 4 dr. sc. Davor Perkov, docent
Upravljanje poslovnim projektima* 15 15 4 mr. sc. Dubravka Maras, predavačica
Upravljanje stresom* 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, viši predavač

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Međunarodni menadžment 15 15 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, docent
Metodologija istraživačkog i stručnog rada 15 15 5 dr. sc. Maja Kolega, docent
Poslovna etika 20 10 5 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Strategijsko upravljanje 15 15 6 dr. sc. Jadranka Ivanković, docent
Upravljanje rastom poduzeća 15 15 5 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
  95 85 30  
Izborni predmeti
EU programi i fondovi* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Kreiranje i upravljanje imidžem slavnih osoba* 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
dr. sc. Mirela Holy, docent
Timski rad* 15 15 4 dr. sc. Maja Kolega, docent
Upravljanje kvalitetom* 15 15 4 dr. sc. Diana Plantić Tadić, docent

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Poslovna analiza i kontroling 15 15 5 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Specijalistička praksa 160 sati rada u poduzeću   6 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Specijalistički diplomski stručni rad 400 sati rada   15  
Izborni predmet 15 15 4  
  30 30 30  
Izborni predmeti
Gerilska komunikacija* 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, docent
Poslovno savjetovanje / savjetodavne vještine* 15 15 4 dr. sc. Anton Florijan Barišić, profesor visoke škole
Prijava na natječaj (EU modul)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mladen Vojković
Start-up menadžment* 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Upravljanje organizacijskim promjenama* 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, viši predavač

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

Poduzetnički menadžment