Poduzetnički menadžment

Tržište rada u vrijeme dinamičnih gospodarskih i društvenih promjena, pokazuje sve veću potrebu za obrazovanim poduzetnicima i poduzetnički orijentiranim menadžerima!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Poduzetništvo

 • prepoznati i razumjeti karakteristike poduzetničkog načina razmišljanja,  tehnike za kreativno rješavanje problema, kognitivnu prilagodljivost i način kako poduzetnik uči  iz iskustva neuspjeha
 • objasniti  razlike između tradicionalnih menadžera,  nezavisnih poduzetnika i korporacijskih poduzetnika
 • izraditi program za poticanje internog poduzetništva u poduzeću
 • primijeniti tehnike za generiranje novih ideja i analizu prilike te razviti strategije za stvaranje i korištenje novog ulaska na domaće i međuanrodno tržište
 • koristiti tehnike pretraživanja znanstvene i stručne literature  pri primjeni  teorije i primjera dobre prakse u rješavanju poslovnih problema te usavršiti vještinu  pisanja stručnih radova.

Upravljanje marketingom

 • objasniti upravljanje marketingom  kao poslovnu koncepciju i kao poslovni proces
 • analizirati različite aspekte sagledavanja upravljanja marketingom
 • samostalno i timski rješavati marketinške probleme koji se odnose na planiranje i razvoj marketinških strategija
 • prepoznati ulogu procesa  istraživanja tržišta u donošenju marketinških i poslovnih odluka
 • sagledati značaj integriranog marketinškog komuniciranja s tržištem (potrošačima)  
 • diskutirati o uspješnosti izgradnje i jačanja marke pojedinog proizvoda
 • identificirati i analizirati ciljno tržište za odgovarajući proizvod
 • demonstrirati poznavanje kreiranja i provedbe marketinških programa za određeno tržište.

Poslovna organizacija i upravljanje promjenama

 • razumijeti pojam i način organiziranja poslova u poduzeću
 • znati razlikovati i opisati pojedine organizacijske strukture
 • identificirati probleme u nastojanju za učinkovitom koordinacijom između poslova i organizacijskih cjelina u poduzeću
 • navesti pojam, vrste i značajke različitih poslovnih promjena
 • shvati razloge i oblike organizacijskog i pojedinačnog otpora promjenama
 • povezati stilove vođenja s uspjehom uvođenja poslovnih promjena.
 • upoznati osnove reinženjeringa poslovnih procesa
 • dokučiti korelaciju između organizacijske kulture i komuniciranja promjene na svim razinama.

Menadžersko računovodstvo

 • objasniti temeljne pojmove i sadržaj menadžerskog računovodstva
 • protumačiti važnost uloge menadžerskog računovodstva u poslovnom odlučivanju i upravljanju poduzećem
 • uputiti na mogućnosti korištenja informacija financijskog računovodstva i operativnih evidencija drugih funkcija 
 • ovladati kriterijima izbora i selekcije informacija za poslovno odlučivanje
 • koristiti alate menadžerskog računovodstva u proučavanju troškova i troškovnih kategorija
 • ovladati  temeljnim konceptima, tehnikama i metodama menadžerskog računovodstva u funkciji poslovnog odlučivanja, planiranja i uspješnog vođenja poduzeća te poslovne suradnje. 

Međunarodno okruženje i poslovno pravo

 • identificirati  izvore prava koji se primjenjuju u međunarodnoj trgovini, posebno u EU-u
 • pregovarati na višem stupnju komunikacije pri  ugovaranju i sklapanju složenijih vrsta ugovora
 • primjenjivati unificirane trgovačke norme i običaje
 • primjenjivati pravila trgovanja između članica EU-a
 • razlikovati ovisna od vladajućih društava te njihove oblike, strukturu, odgovornosti i ovlasti
 • razlikovati pravne sustave
 • identificirati i protumačiti kolizijske norme
 • razumjeti nadležnost redovitih sudova i trgovačke arbitraže.

Odabrana poglavlja psihologije menadžmenta

 • opisati i razumjeti elemente koji razlikuju najbolje i prosječne poslovne sustave
 • identificirati i usporediti različite stilove tzv. pozitivnog rukovođenja
 • analizirati odrednice psihološkog kapitala tvrtke (vjera u uspjeh, nada, optimizam, psihološka otpornost) i utvrditi načine njihovoga unapređivanja
 • vrednovati važnost pozitivnosti za uspješno obavljanje posla.

Konkurentnost, inovativnost i razvoj

 • objasniti pojmove konkurentnosti, inovativnosti i razvoja u povijesnom kontekstu globaliziranog svijeta
 • raspravljati o značaju konkurentnosti i inovativnosti za potrebe osobnog, organizacijskog i nacionalnog razvoja
 • opisivati, analizirati i interpretirati ključne indikatore konkurentnosti, inovativnosti i razvoja
 • upotrijebiti različite konkurentske i inovativne poslovne postupke, procese i modele u funkciji razvoja
 • demonstrirati poznavanje različitih metoda i vještina za stjecanje osobne i organizacijske prednosti
 • identificirati ključne izazove nacionalne konkurentnosti te različite europske modele i strategije ekonomskog i socijalnog razvoja u funkciji njihovog uspješnog prevladavanja.

EU politike financiranja i EU terminologija

 • koristiti terminologiju i znati objasniti ulogu institucija EU-a na engleskom jeziku
 • biti upoznati s proračunom EU-a
 • biti upoznati s politikama EU-a
 • znati koji Programi zajednice financiraju pojedine politike EU-a
 • biti upoznati s regionalnom i kohezijskom politikom EU-a
 • znati što su Strukturni fondovi i Kohezijski fond
 • biti upoznati sa zajedničkom poljoprivrednom politikom
 • znati osnovne mehanizme financiranja programa i projekata te kako se može utjecati na pojedine faze mehanizma
 • razumjeti terminologiju EU-a u vezi s institucijama i programima financiranja EU-a
 • samostalno komunicirati o programima financiranja EU-a na engleskom jeziku.

2. semestar

Upravljanje inovacijama i tehnološkim promjenama

 • dublje razumjeti koncepte povezane s upotrebom znanja i tehnologije u kontekstu poslovanja poduzeća
 • objasniti osnovni model analize inovacija
 • prepoznati najvažnije oblike tehnologija na globalnoj razini
 • razlikovati osnovne koncepte inovacijskog menadžmenta, inovacijske strategije i inovacijskih organizacija u kontekstu poslovanja poduzeća
 • razumjeti  čimbenike koji utječu na uspješni postupak financiranja inovacija
 • spoznati da promjene znače priliku, a ne prijetnje
 • razumjeti ulogu menadžmenta u stvaranju inovativnog poduzeća te da je svrhovita inovacija je rezultat sustavne analiza prilika koje proizlaze iz promjena
 • razumjeti obilježja inženjersko-procesnih aktivnosti u razvoju  novog proizvoda
 • razlučiti vrste zaštite inovacije s aspekta poslovnih odluka.

Operativni menadžment

 • upoznati mjesto i ulogu operativnog menadžmenta u poslovnoj praksi
 • identificirati temeljne aktivnosti operativnog menadžmenta
 • opisati strategije operativnog menadžmenta te pripadajuće modele i tipove strategija
 • opisati stupnjeve djelotvornosti proizvodnje
 • obrazložiti načine oblikovanja proizvodnih i uslužnih poslovnih procesa
 • provesti analize slučajeva oblikovanja procesa u konkretnim organizacijama
 • objasniti međusobnu povezanost dizajniranja proizvoda/usluge i procesa
 • usporediti tradicionalni razvoj proizvoda/usluge i razvoj na temelju konkurentskih prednosti 

Upravljanje projektima

 • strukturirati projekte tako da mogu  postaviti realistične ciljeve i prepoznati ključne točke
 • koristiti SWOT analizu, analizu problema, analizu ciljeva i logičku matricu za identifikaciju projektnih ideja
 • pisati projektne prijedloge koristeći metodologiju za PCM koja se koristi za projekte financirane od fondova Europske unije
 • učinkovito se koristiti alatima za vremensko planiranje projekta koji će omogućiti vođenje  projekta ili više projekata bez panike i s dobrim intenzitetom
 • dobrim planiranjem potreba u svakoj fazi projekta koristiti se učinkovitije sredstvima
 • razvijati vještine i pristupe za kontrolu provedbe projekta unutar zadanog vremena, proračuna, zadanih ograničenja i rizika
 • razumjeti važnost ravnoteže između primjene alata, tehnika i vještina upravljanja ljudima
 • bolje se prilagođavati promjenama.

Financijski menadžment

 • objasniti pojmove i alate financijskog  menadžmenta i njegov utjecaj na poduzeće
 • diskutirati važnost financijskih odluka i njihov utjecaj na poslovanje poduzeća
 • analizirati vanjske i unutarnje čimbenike s kojima se financijski menadžeri suočavaju u poslovnom okruženju
 • opisati prirodu, svrhu i proces planiranja, organiziranja, vođenja i kontroliranja poslovnih financija
 • upotrijebiti alate financijskog odlučivanja za kvalitetno donošenje korporativnih financijskih odluka
 • demonstrirati poznavanje financijskih izračuna analize, planiranja i investiranja
 • identificirati ključne kompetencije uspješnog financijskog menadžera.

Upravljanje ljudskim potencijalima

 • planirati ljudske potencijale u skladu sa strateškim usmjerenjima tvrtke
 • izraditi analizu posla i radnih mjesta
 • procijeniti koje metode i tehnike koristiti u procesu selekcije i pri odabiru
 • izraditi plan edukacije prema potrebama tvrtke i  znati ih validirati
 • izraditi plan procjene radne uspješnosti zaposlenika
 • kreirati pravedan sustav nagrađivanja zaposlenika
 • izraditi mini HRM projekt za konkretnu tvrtku.

Umijeće pregovaranja i poslovne prezentacije

 • definirati okvir prezentiranja i pregovaranja u skladu s poslovnom politikom tvrtke
 • analizirati načine interne i eksterne komunikacije djelatnika tvrtke
 • uspješno raditi i funkcionirati u interdisciplinarnim timovima te primjenjivati znanja u praksi
 • uspješno  rješavati konflikte i probleme na operativnoj i taktičkoj razini
 • poboljšati svoju  zapošljivost.

Upravljanje odnosima s klijentima

 • razumjeti i znati objasniti multidimenzionalnost upravljanja odnosom s klijentima
 •  usvojiti odgovarajuće CRM poslovne strategije
 • definirati organizacijske i provedbene aspekte CRM-a
 • koristiti  informacijsko-softverska podršku u implementaciji CRM-a
 • razumjeti i opisati model kojim  moderna organizacija treba integrirati svoje poslovanje te primijeniti odgovarajuću CRM strategiju, da bi bila koordinirana i privukla klijente.

Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol

 • upoznati i primijeniti  načine poslovnog komuniciranja, učinkovito razumjeti  i razmijeniti informacije u poslovnom okružju, razumjeti  i prilagoditi vrste razgovora sugovorniku, situaciji i željenom ishodu razgovora.
 • primijeniti pravila poslovnog bontona i pravila digitalnog bontona
 • prepoznati i dekodirati poruku u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
 • upoznati i razumjeti poslovne i druge običaje u zemljama koje su očekivani partneri.
 • primijeniti pravila poslovnog odijevanja i bontona za stolom.

3. semestar

Strategijsko upravljanje

 • razumjeti i objasniti modele strateškog menadžmenta
 • donositi strateške odluke, rješavati poslovne probleme i donositi zaključke
 • identificirati ključne dionike procesa strateškog menadžmenta
 • primijeniti adekvatne strateške alate za analizu organizacijskog strateškog potencijala  i organizacijske strateške ambicije
 • izgraditi analitičke vještine za generiranje alternativnih strategija (korporativne, poslovne, funkcijske)
 • raspravljati o kriterijima i tehnikama za evaluaciju potencijalnih strateških opcija, provedbu strategija i stratešku kontrolu
 • razviti strategiju u formi strateških poslovnih planova/projekata i preporuka.
 • demonstrirati istraživački potencijal i vještine rada u timu

Upravljanje rastom poduzeća

 • argumentirano davati preporuke poduzetnicima kako upravljati rastom
 • koristiti veliki broj alata za analizu poduzeća, identificiranje potencijala za rast, prepoznavanja ključnih faktora realizacije rasta
 • izvesti mjerenje iskorištenosti, efikasnosti, kvalitete i gubitaka bilo koje djelatnosti i staviti ih u kontekst rasta poduzeća
 • primijeniti matricu koristi za kupca i tako prepoznati načine kako povećati osnovicu za rast koristi kupca od korištenja proizvoda ili usluge, te izabrati one koji su najizgledniji za realizaciju brzoga rasta.
 • utvrditi postojanje menadžerske sposobnosti za vođenje rasta i testirati osnovne značajke menadžera, te ocijeniti njihovu prikladnost za pojedine faze životnog ciklusa poduzeća
 • definirati fazu životnog ciklusa u kojoj se poduzeće nalazi, te pridružiti potrebne uloge (stilove odlučivanja i upravljanja) za uspješnu realizaciju rasta poduzeća.

Međunarodni menadžment

 • opisati prirodu međunarodnog poslovanja i znati različitosti između domaćeg i međunarodnog poslovanja
 • razumjeti i primjenjivati teorije međunarodnog poslovanja
 • raščlaniti procese međunarodnog poslovanja i prepoznati preduvjete za internacionalizaciju poslovanja
 • opisati i znati analizirati utjecaj globalizacijskih procesa na nacionalne ekonomije, znati procijeniti potencijale novih izvora konkurentske prednosti
 • razlikovati dobre i loše strateške planove i odabir ciljeva u međunarodnom poslovanju
 • opisati i razumjeti složenost komunikacije u međunarodnom, multikulturnom okruženju. doprinositi razrješenju najvećeg dijela kulturoloških prepreka u poslovanju i prilagođavati se upravljanju u multikulturalnoj sredini.
 • znati donositi prosudbe i odluke u svezi budućnosti međunarodnog poslovanja
 • razumjeti i usvojiti principe etičnost u međunarodnom menadžmentu.

Poslovna etika

 • naučiti metodologiju izrade etičkog kodeksa poduzeća
 • izraditi etički kodeks za poduzeće u kojem osoba radi ili konkretnog poduzeća.
 • prepoznati izazove i potrebe etičkog poslovanja
 • razumjeti različite ekonomske modele u kontekstu globalne etike (globalnog ethosa)
 • razumjeti važnost definiranja vlastitog sustava vrijednosti i njegov utjecaj na izgradnju vrijednosne kulture poduzeća.

Metodika istraživačkog i stručnog rada

 • prepoznati poslovne probleme i predmete istraživanja u konkretnoj poslovnoj praksi
 • ispravno definirati ciljeve istraživanja na način koji je  utemeljen na relevantnim znanstvenim spoznajama, koristan za poslovnu praksu i provediv u konkretnom poslovnom sustavu
 • izabrati odgovarajuće metode istraživanja koje omogućavaju dobivanje relevantnih podataka i informacija za objektivne procjene i donošenje ispravnih poslovnih odluka
 • ispravno koristiti dostupne izvore informacija  iz primarnih i sekundarnih izvora, baza podataka, odgovarajuće stručne literature i vlastitih iskustava i spoznaja
 • definirati ispravne istraživačke hipoteze, istraživačka pitanja  ili misaone okvire rješenja problema i predmeta istraživanja
 • provesti cjelovite analize, interpretaciju rezultata istraživanja te definirati  i implementirati  moguća rješenja istraživanja.

Upravljanje kvalitetom

 • objasniti koncepciju kvalitete i upravljanja kvalitetom kao poslovnu strategiju i kao filozofiju poslovanja
 • definirati osnovne pojmove iz područja upravljanja kvalitetom
 • prikazati povijesni razvoj koncepcije kvalitete
 • analizirati procesni pristup temeljen na normi ISO 9001:2008
 • primijeniti statističke metode i alate u procjeni kvalitete sustava upravljanja
 • aktivno sudjelovati u izradi dokumentacije sustava kvalitete
 • prikazati faze projekta implementacije sustava upravljanja kvalitetom u poslovanju.

EU fondovi i programi

 • navesti instrumente kohezijske politike te objasniti ciljeve korištenja strukturnih fondova i programa EU-a
 • identificirati način na koji se sredstva navedenih fondova mogu dobiti, a potom i koristiti u provedbi pojedine aktivnosti
 • objasniti na koji način se vode investicijski i razvojno investicijski projekti namijenjeni razvojnim i industrijskim tvrtkama te projekti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
 • utvrditi sličnosti i razlike  projekata regionalne suradnje (prekogranična, transnacionalna, inter-regionalna)
 • navesti osnovne informacije o postupku i svrsi postupka evaluacije.

Liderstvo

 • navesti  ključne teorije  vodstva
 • opisati prakse vodstva
 • objasniti proces vodstva kao složenog
 • višedimenzionalnog i ključnog elementa uspješnosti svake organizacije
 • izvesti samoprocjenu i razumjeti svoje prednosti, mane, vrijednosti i svjetonazor
 • prepoznati svoj potencijal i snage za vodstvo
 • razmotriti korake za osobnu i organizacijsku promjenu kroz analizu pet praksi vodstva.

4. semestar

Poslovna analiza i kontroling

 • vrednovati i argumentirati važnost poslovne analize i razne mogućnosti njene primjene
 • prikupiti podatke, analizirati financijska izvješća te izračunavati i interpretirati financijske pokazatelje,  
 • istražiti i analizirati informacije te izraditi profesionalna izvješća prema IBCS standardima
 • izraditi SWOT analizu i TOWS matricu odabranog poduzeća
 • prepoznavati rane znakove upozorenja i izraditi plan upravljanja rizicima
 • obrazložiti obilježja i uzroke poslovne krize te nabrojiti osnovne korake za upravljanje krizom i restrukturiranje poduzeća
 • izraditi plan za krizno komuniciranje odabranog poduzeća
 • obrazložiti koncepciju funkcije kontrolinga u poduzeću
 • izraditi plan uvođenja ili razvoja kontrolinga u odabranom poduzeću
 • opisati razne instrumente, sustave i programska rješenja u kontrolingu.

Specijalistička praksa

 • povezati poduzetničku i menadžersku teoriju i praksu
 • osvijestiti  svrhu i praktično korištenje naučenog znanja
 • koristiti socijalne vještine,  sposobnost kulturnog i etičnog ponašanja na poslu.
 • pismeno i usmeno poslovno komunicirati na materinskom i eventualno na stranom jeziku
 • kritički razmišljati i argumentirati stavove o jakostima i slabostima poduzeća
 • identificirati probleme ili neiskorištene prilike poduzeća koji se mogu istraživati u specijalističkom diplomskom radu
 • bolje razumjeti i planirati vlastitu karijeru.

Poslovno savjetovanje – savjetodavne vještine

 • jasno identificirati i karakterizirati potrebe za poslovnim savjetovanjem te razumjeti ulogu poslovnog savjetovanja u podizanju performanci organizacija
 • analizirati i evaluirati vrste poslovnog savjetovanja i razumjeti probleme i inicijative vezane za uvođenje i korištenje tehnika poslovnog savjetovanja u organizacijama
 • razumjeti, definirati i primijeniti ispravno faze savjetodavnog procesa
 • identificirati i selekcionirati alate za poslovno savjetovanje i tehnike za kreiranje rješenja savjetodavnih problema
 • razumjeti i ispravno vrednovati važnost poslovnog savjetovanja u stjecanju kompetitivne prednosti organizacija
 • kreirati i osmisliti metode pristupa upravljanju poslovnim savjetovanjem
 • definirati kriterije za izbor i upotrebu poslovnog savjetovanja.

Ekonomika Europske monetarne unije – Jean Monnet Module

 • objasniti strukturu i djelovanje monetarne unije i ključnih institucija EU-a i EMU-a
 • analizirati fiskalnu i monetarnu politiku u Europskoj uniji, te razvitak ključnih makroekonomskih indikatora u EU/EMU-u u uvjetima dužničke krize, što dovodi do neizvjesnosti poslovnog okruženja i investicijske klime u Hrvatskoj
 • analizirati odluke ECB-a i EK-a, te drugih europskih institucija, posebice onih odlluka koje će imati neposredne posljedice na hrvatske uvjete poslovanja, jer bez dobrog poznavanja europskog tržišta, te ekonomskih kretanja u EU-u i EMU-u, hrvatski poduzetnici jednostavno neće biti u stanju normalno poslovati, niti očuvati svoje konkurentske prednosti i tržišne udjele.

Uloga politike i medija u održivom razvoju zajednica

 • koristiti osnovne alate odnosa s medijima
 • objasniti načine političkog zagovaranja/lobiranja
 • analizirati najvažnije medije u Hrvatskoj
 • razumjeti temeljne političke procese i podjelu vlasti u Hrvatskoj
 • koristiti osnovne smjernice za realizaciju projekata održivog razvoja malih zajednica
 • primjenjivati osnove planiranja komunikacijskih projekata (promocija i lobiranje) 
 • izraditi jednostavniji komunikacijski plan odnosa s medijima i lobiranja.
Poduzetnički menadžment