Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Financijski menadžment 15 15 6 dr. sc. Branko Krnić, profesor visoke škole
Financijsko računovodstvo 1 15 15 6 dr.sc. Melita Cita, viša predavačica
Matematika u financijama 15 15 4 mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač
Oporezivanje u poduzetništvu 15 15 6 dr. sc. Marija Zuber, predavačica
Pravo trgovačkih društava 20 10 4 Mario Vukelić, dipl. iur. oec., viši predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
Odabrana poglavlja psihologije menadžmenta* 15 15 4 prof. dr. sc. Dubravka Miljković
prof. dr. sc. Majda Rijavec
EU politike financiranja i EU terminologija* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
dr. sc. Radoslav Barišić, pred.
Popularna kultura i medijska pismenost* 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
dr. sc. Danijela Unić, docent
Design Thinking* 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Financijske institucije, tržišta i instrumenti 20 10 6 dr. sc. Branko Krnić, profesor visoke škole
Financijsko računovodstvo 2 15 15 6 dr.sc. Melita Cita, viša predavačica
Revizija i interna kontrola 20 10 5 mr. sc. Željko Tintor
Strategijsko upravljanje 15 15 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, docent
Trgovačko ugovorno pravo 15 15 4 Mario Vukelić, dipl. iur. oec., viši predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  100 80 30  
Izborni predmeti
EU projektni ciklus* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mediji i odnosi s javnošću u turizmu* 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, docent
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* 15 15 4 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Upravljanje odnosima s klijentima* 15 15 4 dr. sc. Davor Perkov, docent
Upravljanje poslovnim projektima* 15 15 4 mr. sc. Dubravka Maras, predavačica
Upravljanje stresom* 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, viši predavač

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Investicijska analiza 15 15 6 dr. sc. Darija Prša, viša predavačica
Metodologija istraživačkog i stručnog rada 15 15 5 dr. sc. Maja Kolega, docent
Poslovno bankarstvo 20 10 5 dr. sc. Branko Krnić, profesor visoke škole
Programska podrška poslovnom upravljanju 15 15 4 dr. sc. Željko Dobrović, izvanredni profesor
Troškovno računovodstvo 15 15 6 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  95 85 30  
Izborni predmeti
EU programi i fondovi* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Kreiranje i upravljanje imidžem slavnih osoba* 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
dr. sc. Mirela Holy, docent
Timski rad* 15 15 4 dr. sc. Maja Kolega, docent
Upravljanje kvalitetom* 15 15 4 dr. sc. Diana Plantić Tadić, docent

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Upravljačko računovodstvo 15 15 5 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Izborni predmet 15 15 4  
Specijalistička praksa 160 sati rada u poduzeću   6 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Specijalistički diplomski stručni rad 400 sati rada   15  
  30 30 30  
Izborni predmeti
Gerilska komunikacija* 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, docent
Poslovno savjetovanje / savjetodavne vještine* 15 15 4 dr. sc. Anton Florijan Barišić, profesor visoke škole
Prijava na natječaj (EU modul)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mladen Vojković
Start-up menadžment* 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Upravljanje organizacijskim promjenama* 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, viši predavač

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

Računovodstvo i financije