Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Financijsko računovodstvo I

 • objasniti različite računovodstvene tretmane dugotrajne materijalne imovine
 • evidentirati dugotrajnu materijalnu imovinu prema namjeni u poduzeću
 • objasniti postupke za mjerenje i priznavanje zaliha
 • evidentirati zalihe prema standardima u računovodstvu
 • odabrati i primijeniti računovodstveni model za evidentiranje vremenskih razgraničenja
 • primijeniti računovodstvene postupke kod evidentiranja dugoročnih rezerviranja i potraživanja.

Financijski menadžment

 • objasniti cilj, funkcije, koncepte i tehnike financijskog menadžmenta
 • prikazati unutarnje i vanjske determinante financijskog menadžmenta
 • primijeniti i interpretirati koncepte i metode kratkoročnog financijskog menadžmenta
 • primijeniti i interpretirati koncepte i metode za procjenu rizičnosti i isplativosti ulaganja
 • izabrati optimalnu strukturu izvora financiranja poduzeća
 • procijeniti izloženost poduzeća financijskim rizicima i odabrati instrumente zaštite
 • primijeniti tehnike međunarodnog financijskog menadžmenta
 • provesti financijsku analizu poduzeća.

Oporezivanje u poduzetništvu

 • objasniti temeljne postupne odredbe u poreznim postupcima
 • objasniti poreze i druga davanja po osnovi obavljanja djelatnosti
 • analizirati informacije i činjenice bitne za oporezivanje
 • odrediti poreznog obveznika, poreznu osnovicu, i poreznu obvezu pojedinog poreza
 • komunicirati s osobama koje odlučuju o poreznim obvezama i pravima u poduzeću
 • interpretirati porezne akte.

Pravo trgovačkih društava

 • interpretirati i objasniti pravne oblike trgovačkih društava i razlikovati ih od ostalih gospodarskih subjekata javnog prava
 • odabrati pri osnivanju trgovačkih društava onaj oblik koji najviše odgovara osnivateljima i budućim članovima
 • uspješno voditi poslove društva i zastupati ga prema trećima
 • umjeti primjereno rješavati nesuglasice između članova i organa društva, kao i eventualne dileme u donošenju odluka organa u kojima djeluje
 • izraditi nacrte prijedloga i izbor odgovarajućih mogućnosti ugovornih oblika povezivanja s društvima (ugovor o vođenju poslova, o podjeli dobiti i sl.)
 • analizirati i pružati rješenja, kao i dati odgovore na prijedloge drugih društava glede statusnih promjena (spajanje, pripajanje)
 • pravodobno prosuditi interese društva za ulazak, odnosno istupanje iz raznih koncernskih udruživanja
 • ocijeniti i štititi članove koji su ostali u manjini, kao i interese zaposlenih.

Matematika u financijama

 • usvojiti i koristiti se osnovnim pojmovima, alatima, tehnikama i metodama financijske matematike
 • analizirati i uspoređivati cijene, prinose i povrat uloženih sredstava u vrijednosne papire i druge financijske instrumente
 • osposobiti studente na daljnji samostalni rad koristeći se ostalim poglavljima iz knjige, obvezne literature, druge literature  kao i sličnim internetskim sadržajima
 • primijeniti, analizirati i povezati usvojene pojmove s problemima unutar kolegija u nastavku studija
 • shvatiti i znati se koristiti netrivijalnim numeričkim metodama koje se koriste u financijskoj matematici.

Monetarna politika

 • studenti stječu potrebna znanja o ključnim monetarnim aspektima djelovanja tržišne ekonomije, odnosno kako funkcionira financijski sustav, središnja banka i poslovne banke, kako se determiniraju stopa inflacije, kamatne stope, devizni tečaj, te domaća i inozemna likvidnost
 • analizom središnjeg bankarstva, povezano s djelovanjem bankarske industrije, studenti stječu znanja o osnovnim makroekonomskim varijablama, koje utječu na poslovanje poduzeća i svih poduzetnika u Hrvatskoj
 • znanja koja studenti stječu analizom monetarne politike i središnje-bankarskih operacija, mogu se koristiti u postupku financijske analize poduzeća, te za strategijsko i operativno planiranje njegovog budućeg financijskog stanja i razvoja.

Globalizacija međunarodnih financija

 • objasniti globalizacijske procese
 • opisati osnovne funkcije međunarodnih tržišta
 • razjasniti nastanak i razvoj suvremenog novca
 • debatirati o uključivanju Hrvatske u EU
 • predvidjeti dalji razvoj međunarodnog financijskog sustava
 • objasniti svjetske financijske krize
 • analizirati pomoću SWOT analize hrvatsko gospodarstvo i financije.

2. semestar

Financijsko računovodstvo II

 • objasniti uvjete, postupke, metode i načela ulaganja u pridružene i ovisna društva
 • evidentirati i izračunati ulaganja kod pridruženih poduzeća
 • objasniti uvjete, postupke i metode kod zajedničkih pothvata
 • objasniti cilj i tehnike konsolidiranih financijskih izvještaja
 • primijeniti i izraditi konsolidirane financijske izvještaje
 • evidentirati operativni i financijski najam

Financijske institucije, tržišta i instrumenti

 • objasniti strukturu, funkcije i regulaciju financijskog sustava i suvremene tendencije u financijama
 • prikazati utjecaje monetarne politike središnje banke na ekonomsku aktivnost, te monetarna i realna kretanja
 • prikazati obilježja, funkcije, izvore i upotrebu sredstava financijskih institucija
 • provesti analizu povezanosti monetarnih agregata, kamatnih stopa i valutnog tečaja
 • prikazati performanse tržišta kapitala, tržišta novca, deviznog tržišta i tržišta izvedenih financijskih instrumenata
 • provesti analizu izvješća i procjenu vrijednosnica na financijskim tržištima
 • izabrati izvedene financijske instrumente za zaštitu od rizika
 • objasniti strukturu i obilježja međunarodnog financijskog sustava.

Revizija i interna kontrola

 • objasniti cilj, značaj, i metode revizije i internih kontrola
 • analizirati financijske izvještaje
 • objasniti temeljna revizijska načela, i proces revizije financijskih izvještaja
 • definirati temeljna načela kodeksa profesionalne etike revizora,
 • komunicirati s internim i eksternim revizorom
 • interpretirati završno mišljenje revizora o financijskim izvještajima.

Trgovačko ugovorno pravo

 • uspješno pregovarati i utvrditi vjerodostojnost potencijalnih suugovaratelja
 • odabrati najpovoljniju vrstu ugovora za konkretni obveznopravni odnos
 • stavljati u pregovorima vlastite formulare i nacrte ugovora
 • predlagati sredstva za pojačanje svojih prava iz ugovora
 • pratiti ispunjenje vlastitih i obveza suugovaratelja
 • pravodobno reagirati na djelomično, odnosno nevaljano ispunjenje i/ili neispunjenje obveza suugovaratelja
 • znati uzroke i posljedice vlastitih i suugovaretljevih štetnih radnji
 • izbjeći primjene nepovoljnih i nepoznatih pravnih poredaka, kao i sudova za slučaj spora.

Strategijsko upravljanje

 • analizirati i evaluirati literaturu strateškog menadžmenta kako bi mogli: (a) objasniti modeli strateškog menadžmenta; (b) donositi strateške odluke; (c) rješavati probleme; (d) donositi zaključke; (e) identificirati ključne dionike procesa strateškog menadžmenta; te (f) razvijati strateške modele u suvremenim poduzećima
 • primijeniti adekvatne strateške alate za analizu organizacijskog strateškog potencijala (poslovno okruženje i strateške sposobnosti) i organizacijske strateške ambicije (strateške svrhe i organizacijske kulture)
 • izgraditi analitičke vještine za generiranje alternativnih strategija (korporativne, poslovne, funkcijske)
 • raspravljati kriterije i tehnike za evaluaciju potencijalnih strateških opcija 
 • demonstrirati poznavanje i praktičnu primjenu procesa provedbe strategija i strateške kontrole (procesi, organiziranje, resursi, promjene, strateške metode i evaluacija strategija)
 • analizirati poslovne studije slučajeva kako bi procijenili utjecaj vodstva i menadžmenta na poslovni uspjeh ili neuspjeh poduzeća
 • integrirati koncepte strateškog menadžmenta u procese analize i praćenja organizacijskih strateških tema, odluka, razvoj strategija u formi strateških poslovnih planova/projekata i preporuka
 • demonstrirati istraživački potencijal i vještine rada u timu kroz usmenu i pismenu komunikaciju u pripremi i  prezentaciji seminarskih radova /poslovnih projekata na teme strateškog menadžmenta.

Platni promet

 • objasniti ciljeve, funkcije, poslove i tehnike platnog prometa
 • analizirati kratkoročne odluke o osiguranju plaćanja
 • objasniti ulogu, koncepte, metode i tehnike kontrole platnog prometa
 • primijeniti i interpretirati obračun i evidenciju odobrenih naloga platnog prometa
 • odabrati i primijeniti temeljne koncepte uspostave financijske discipline u platnom prometu
 • izračunati i interpretirati pokazatelje mjerenja troškova platnog prometa.

EU projektni ciklus

 • razlikovati standardne elemente projekta financiranog iz  EU fondova / Programa Unije
 • interpretirati inicijalnu projektnu ideju u odnosu na osnovne standarde EU projektnog ciklusa i kriterija natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava  u okviru specifičnih EU fondova / Programa Unije
 • formulirati različite elemente EU projekta u karakterističnim prijavnim obrascima  za dobivanje bespovratnih sredstava iz  EU fondova / Programa Unije
 • pripremiti okvirni proračun projekta u skladu s prethodno definiranim projektnim aktivnostima i alociranim resursima, odnosno kriterijima specifičnih EU fondova / Programa Unije
 • izdvojiti osnovna načela i tehnike/alate za učinkovito upravljanje projektima  financiranim iz  EU fondova / Programa Unije
 • identificirati osnovne pristupe i potencijalne probleme u kontekstu upravljanja  projektima  financiranim iz  EU fondova / Programa Unije
 • objasniti osnovna pravila za sekundarnu nabave u okviru provedbe projekata  financiranih iz  EU fondova / Programa Unije
 • usporediti karakteristike i zahtjevnost izrade različitih narativnih i financijskih izvješća o provedbi EU projekata.

3. semestar

Troškovno računovodstvo

 • objasniti cilj, funkciju, koncepte, metode i tehnike obračuna troškova
 • primijeniti i interpretirati tradicionalne metode obračuna troškova
 • primijeniti i interpretirati suvremene metode obračuna troškova
 • izvesti složene obračune troškova primjerene različitim proizvodnim metodama i načinu pružanja usluga
 • usporediti utjecaj različitih metoda obračuna troškova na mjerenje uspješnosti poslovanja i financijskog položaja poduzeća.

Investicijska analiza

 • objasniti cilj, funkciju, koncepte, metode i tehnike investicijske analize
 • vrednovati realnu, financijsku i nematerijalnu imovinu
 • izračunati i interpretirati pokazatelje mjerenje financijske uspješnosti investicija
 • procijeniti rizik i prinos na ulaganja u realnu, financijsku i nematerijalnu imovinu i isplativost ulaganja
 • objasniti značenje i postupak budžetiranja i izabrati izvor financiranja prema kriteriju troška financiranja
 • primijeniti osnovne metode i tehnike upravljanja rastom vrijednosti imovine poduzeća
 • analizirati strukturu kapitala i osnovne pokazatelje financijske analize.

Poslovno bankarstvo

 • objasniti ciljeve, funkcije, poslove i tehnike bankarstva,
 • analizirati kratkoročne odluke o cijenama bankarskih proizvoda i usluga,
 • objasniti ulogu, koncepte, metode i tehnike kontrole rizika u banci,
 • primijeniti i interpretirati obračun i evidenciju odobrenih kreditnih iznosa,
 • odabrati i primijeniti temeljne koncepte uspostave ravnoteže strukture aktive i pasive banke
 • izračunati i interpretirati pokazatelje mjerenja financijske uspješnosti banke.

Metodika istraživačkog i stručnog rada

 • prepoznavanje poslovnih problema i predmeta istraživanja u konkretnoj poslovnoj praksi
 • ispravno definiranje ciljeva istraživanja na način koji je  utemeljen na relevantnim znanstvenim spoznajama, koristan za poslovnu praksu i provediv u konkretnom poslovnom sustavu
 • izbor odgovarajućih metoda istraživanja koje omogućavaju dobivanje relevantnih podataka i informacija za objektivne procjene i donošenje ispravnih poslovnih odluka
 • ispravno korištenje dostupnih izvora informacija  iz primarnih i sekundarnih izvora, baza podataka, odgovarajuće stručne literature i vlastitih iskustava i spoznaja
 • definiranje ispravnih istraživačkih hipoteza  ili misaonih okvira rješenja problema i predmeta istraživanja
 • provedbu cjelovite analize, interpretaciju rezultata istraživanja te definiranje  i implementaciju  mogućih rješenja istraživanja.

Programska podrška poslovnom upravljanju

 • objasniti informacijske tokove u organizaciji
 • pregledno prikazati primjenu IS-a u organizaciji
 • razumjeti odnos organizacijskog sustava i njegovog informacijskog podsustava
 • razumjeti transakcijske sustave i njihovu primjenu
 • razumjeti sustave za podršku odlučivanju i njihovu primjenu
 • razumjeti interorganizacijske sustave i njihove značenje
 • razumjeti na što se treba fokusirati pri implementaciji novog IS-a
 • provesti analizu poslovnih procesa u vlastitoj organizaciji i predložiti odgovarajući IS sustav
 • primijeniti napredene funkcije programskih alata.

Financijska analiza i planiranje

 • objasniti cilj, funkciju, koncepte, metode i tehnike financijske analize i planiranja
 • primijeniti i interpretirati tradicionalne metode analize financijskih izvještaja
 • primijeniti i interpretirati suvremene metode komparativne financijske analize
 • izvesti složene analize poslovanja poduzeća u kratkom i dugom roku
 • usporediti utjecaj različitih metoda planiranja na mjerenje uspješnost poslovanja i financijski položaj poduzeća.

4. semestar

Upravljačko računovodstvo

 • objasniti cilj, funkciju, koncepte, metode i tehnike upravljačkog računovodstva
 • analizirati kratkoročne odluke o cijenama i proizvodnji
 • objasniti ulogu, koncepte, metode i tehnike budžetske kontrole
 • primijeniti i interpretirati obračun i evidenciju odstupanja od budžetiranih iznosa
 • odabrati i primijeniti temeljne koncepte uspostave računovodstva odgovornosti
 • izračunati i interpretirati pokazatelje mjerenje financijske uspješnosti poduzeća.

Budžetiranje kapitala

 • objasniti ciljeve, funkcije, poslove i tehnike budžetiranja kapitala,
 • analizirati dugoročne odluke o budžetiranju kapitala,
 • primijeniti i interpretirati postupak budžetiranja,
 • objasniti ulogu, koncepte, metode i tehnike  zasebnih slučajeva budžetiranja kapitala,
 • odabrati i primijeniti temeljne koncepte uspostave ravnoteže strukture vlastitih i tuđih izvora financiranja,
 • izračunati i interpretirati pokazatelje financijske efikasnosti investiranja u uvjetima rizika i neizvjesnosti.

Ekonomika Europske monetarne unije – Jean Monnet Module

 • objasniti strukturu i djelovanje monetarne unije i ključnih institucija EU-a i EMU-a
 • analizirati fiskalnu i monetarnu politiku u Europskoj uniji, te razvitak ključnih makroekonomskih indikatora u EU/EMU-u u uvjetima dužničke krize, što dovodi do neizvjesnosti poslovnog okruženja i investicijske klime u Hrvatskoj
 • analizirati odluke ECB-a i EK-a, te drugih europskih institucija, posebice onih odluka koje će imati neposredne posljedice na hrvatske uvjete poslovanja, jer bez dobrog poznavanja europskog tržišta, te ekonomskih kretanja u EU-u i EMU-u, hrvatski poduzetnici jednostavno neće biti u stanju normalno poslovati, niti očuvati svoje konkurentske prednosti i tržišne udjele
Računovodstvo i financije