Upravljanje ljudskim potencijalima

Prvi specijalizirani diplomski studijski program u Hrvatskoj za upravljanje ljudskim potencijalima!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Organizacijsko ponašanje
 • raspraviti pojam organizacijskog ponašanja i njegove implikacije na organizacijsku učinkovitost;
 • razlučiti temeljne odrednice uspješne organizacije – viziju, misiju i vrijednosti;
 • razlikovati pojmove organizacijske klime i kulture, njihov utjecaj na organizacijsko ponašanje te primijeniti neke od tehnika unapređenja organizacijske klime i kulture;
 • prepoznati utjecaj čuvstava, raspoloženja, osobnosti i osobnih vrijednosti na organizacijsko ponašanje zaposlenih;
 • razumjeti prednosti i ograničenja različitih oblika materijalnog i nematerijalnog motiviranja zaposlenika;
 • opisati kako organizacija može sustavno utjecati na povećanje stručnosti, motiviranosti, lojalnosti, zadovoljstva i učinkovitosti svojih članova;
 • identificirati čimbenike timskog ponašanja i sustavnog razvijanja unutargrupne i međugrupne sinergije;
 • objasniti razloge izbijanja sukoba na različitim organizacijskim razinama i primijeniti  metode i tehnike pregovaranja i uspješnog prevladavanja organizacijskih sukoba;
 • objasniti povezanost između organizacijske strukture, strategije i kulture.
Temeljne zadaće i prakse upravljanja ljudskim potencijalima
 • opisati razvojni tijek, filozofske i teorijske podloge upravljanja ljudskim potencijalima;
 • identificirati temeljne uloge, zadaće i prakse upravljanja ljudskim potencijalima;
 • razlikovati tradicionalne, transakcijske i transformacijske aktivnosti ljudskih potencijala
 • raščlaniti materijalne, tehnološke, organizacijske i kadrovske pretpostavke učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima;
 • razlikovati doprinose različitih struka u aktivnostima upravljanja ljudskim potencijalima;
 • usporediti različite prakse upravljanja ljudskim potencijalima s obzirom na organizacijske posebnosti (veličina, područje djelatnosti, tip vlasništva) i socio-kulturološke razlike;
 • vrjednovati distinktna obilježja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u integralnom modelu poslovne učinkovitosti.
Organizacijski razvoj
 • identificirati poslovne procese i potrebe za odgovarajućim radnim mjestima u poduzeću;
 • razumjeti načela oblikovanja radnih mjesta i metode izrade opisa poslova;
 • razlikovati prednosti i nedostatke različitih pristupa oblikovanju ili redizajnu poslova;
 • identificirati radna mjesta u poduzećima prema razinama upravljanja i organizacijskoj strukturi;
 • opisati različite modele organizacije i ulogu upravljanja ljudskim potencijalima u svakoj od njih;
 • raspraviti načine na koje strateški i operativni organizacijski dizajn djeluju na upravljanje ljudskim potencijalima;
 • opisati ulogu troškova osoblja u poslovanju poduzeća kao i dimenziju ljudskog kapitala u njegovoj tržišnoj kapitalizaciji.
Poslovno komuniciranje
 • identificirati različite vrste i oblike komunikacije;
 • razlikovati primjerene i neprimjerene oblike poslovnog komuniciranja i ponašanja, uvjetovane tradicijom, kulturom, društvenim normama i vrijednostima;
 • demonstrirati uspješno korištenje alata i tehnika neverbalne, pisane i usmene komunikacije u različitim poslovnim okolnostima (poslovni razgovori, dopisi, prezentacije, telefonska komunikacija, e-komunikacija, radni sastanci) i u različitom kulturalnom kontekstu;
 • procijeniti važnost upravljanja vlastitim osjećajima te razumijevanja i uživljavanja u osjećaje drugih u različitim poslovnim situacijama;
 • koristiti persuazivne komunikacijske tehnike u interpersonalnoj i javnoj komunikaciji;
 • prepoznati važnost odnosa s javnošću u provedbi poslovnih aktivnosti, posebno aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima;
 • procijeniti utjecaj određenog oblika komuniciranja na internu i eksternu javnost.
Pribavljanje, selekcija i raspored zaposlenika
 • identificirati faktore interindividualnih razlika u radnoj uspješnosti;
 • identificirati faktore socijalne percepcije i prepoznati tipične pogreške u procjenjivanju ljudi u selekcijskom postupku, posebice tijekom intervjua;
 • usporediti različite načine regrutacije, bilo internih bilo eksternih zaposlenika i njihove prednosti i nedostatke;
 • razlikovati različite selekcijske postupke i kritički prosuđivati njihovu učinkovitost;
 • utvrditi valjanost i pouzdanost pojedinih selekcijskih postupaka;
 • kritički prosuđivati pisana izvješća o rezultatima psihologijske selekcije kandidata;
 • razmotriti isplativost postupka profesionalne selekcije u konkretnoj situaciji;
 • isplanirati selekcijski postupak, prepoznati prednosti i ograničenja i kritički prosuđivati rezultate selekcijskog intervjua.
Poslovna etika
 • jasno identificirati i karakterizirati potrebu za etičkim poslovanjem te objasniti njegovu ulogu u uspješnosti upravljanja ljudskim potencijalima, organizacijom te održivo poslovanje;
 • analizirati i evaluirati poslovne slučajeve, izdvojiti problem te identificirati inicijative vezane za uvođenje i korištenje tehnika i analitičkih vještina, potrebnih u primjeni koncepta poslovne etike u upravljanju ljudskim potencijalima;
 • definirati moralne teme uključene u upravljanje ljudskim potencijalima i primijeniti dostupne alate i tehnike za kreiranje rješenja problema
 • vrednovati i argumentirati važnost poslovne etike u stjecanju kompetitivne prednosti organizacije i njezine održivosti;
 • kreirati i osmisliti metode pristupa upravljanju poslovnom etikom i društveno odgovornim poslovanjem prema zaposlenicima
 • kritički prosuditi poslovne slučajeve s obzirom na aktualne moralne dileme koje se pojavljuju pri integriranju koncepta društveno odgovornog poslovanja prema zaposlenicima
 • primijeniti naučeno izradom podsjetnika i check-lista za naredne aktivnosti s ugrađenim rješenjima do kojih se došlo radom na projektima, izradom (ili doradom postojećeg) etičkog kodeksa s jačim naglaskom na poštivanje poslovne etike, ljudskih prava, društvene odgovornosti, te izradom plana provođenja društveno odgovornog poslovanja prema zaposlenicima.
Osobni razvoj
 • opisati psihologijske teorije ljudskog razvoja i osobnog rasta;
 • identificirati koncept osobne i socijalne kompetentnosti kao temelj osobnog razvoja;
 • prepoznati vlastite snage i prostore za napredak kao preduvjet kreiranja osobnog plana razvoja;
 • analizirati kvalitetu postojećih odnosa s drugima u svrhu sagledavanja vlastite uloge u njihovom unapređenju;
 • primijeniti konkretne tehnike za unapređenje osobne i socijalne kompetentnosti;
 • definirati vlastite temeljne vrijednosti kao osobni kompas u pronalaženju najboljih odgovora na svakodnevne izazove;
 • preispitati temeljna uvjerenja o sebi i drugima koja potiču, odnosno ometaju osobni razvoj;
 • valorizirati koncept osobnog razvoja u kontekstu društveno-odgovornog ponašanja.
Osnove poslovne statistike
 • Objasniti temeljne statističke pojmove i njihovu ulogu;
 • Pregledno prikazati podatke bilo koje vrste, tablično i grafički;
 • Izračunati i interpretirati osnovne srednje vrijednosti i mjere disperzije numeričkog niza;
 • Provesti korelacijsku analizu i korektno interpretirati rezultate;
 • Koristiti i precizno interpretirati tipične pokazatelje dinamike u analizi vremenskih nizova;
 • Primijeniti linearni trend model za prognoziranje budućih vrijednosti vremenskog niza.
Odabrana poglavlja iz organizacijske psihologije
 • identificirati interindividualne razlike koje uvjetuju radnu uspješnost;
 • razlikovati teorije (radne) motivacije;
 • opisati osnovna načela učenja u funkciji organizacijskog razvoja;
 • objasniti kreativne načine razmišljanja i stvaranja inovativne organizacijske klime;
 • primijeniti osnovne principe uspješnog upravljanja vremenom i organizacije radnih sastanaka;
 • usporediti osnovne stilove rukovođenja;
 • opisati temeljna obilježja organizacijskih sustava.
2. semestar  
Financijski menadžment i financijsko okružje
 • Objasniti povezanost cilja, funkcija, koncepata i tehnika financijskog menadžmenta s područjem upravljanja ljudskim potencijalima;
 • Objasniti utjecaj promjena u financijskom okruženju na ostvarivanje ciljeva poduzeća i upravljanje ljudskim potencijalima;
 • Primijeniti u sustavu upravljanja ljudskim potencijalima osnovne koncepte i metode kratkoročnog financijskog menadžmenta te procedure za procjenu rizičnosti i isplativosti ulaganja;
 • Izračunati  troškove financiranja programa na području upravljanja ljudskim potencijalima i izvršiti izbor optimalne varijante;
 • Analizirati ostvarivanje ciljeva poduzeća i ciljeva upravljanja ljudskim potencijalima u kontekstu izloženosti poduzeća financijskim rizicima;
 • Povezati tehnike međunarodnog financijskog menadžmenta s obavljanjem funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u međunarodnom okruženju;
 • Povezati utjecaje financijskih aspekata spajanja, preuzimanja i restrukturiranja poduzeća na ciljeve i funkcioniranje sustava upravljanja ljudskim potencijalima;
 • Primijeniti pokazatelje financijske analize i procedure budžetiranja u sustavu upravljanja ljudskim potencijalima na području kompenzacijskog menadžmenta.
Radno pravo
 • Navesti temeljne izvore radnog prava;
 • Upotrijebiti opća pravila pri sastavljanju ugovora o radu;
 • Objasniti razliku između menadžerskog ugovora i ugovora o radu;
 • Objasniti razliku između ugovora o radu i ugovora o djelu;
 • Opisati postupak zapošljavanja radnika;
 • Opisati prava i obveze radnika;
 • Interpretirati osnovne postulate zaštite na radu;
 • Protumačiti kolektivne ugovore u odnosu na stranke koje ga sklapaju i njihovu primjenu;
 • Objasniti načine prestanka ugovora o radu;
 • Prikazati mogućnosti i ciljeve organizacije radnika;
 • Prikazati mogućnosti i ciljeve organizacije poslodavaca.
Istraživačke metode u upravljanju ljudskim potencijalima
 • prepoznati važnost i svrhu istraživačkog pristupa u upravljanju ljudskim potencijalima;
 • razlikovati istraživačke metode u društvenim znanostima;
 • argumentirati prednosti i nedostatke različitih istraživačkih pristupa i segmenata unutar pojedinih istraživačkih metoda;
 • vrednovati  istraživanja i kritički se postaviti prema njima;
 • primijeniti istraživačke metode u okviru vlastite djelatnosti;
 • samostalno kreirati nacrt istraživanja u području upravljanja ljudskim potencijalima.
Upravljanje radnim učinkom i karijerama
 • definirati ciljeve i standarde praćenja radnog učinka;
 • usporediti tradicionalne i suvremene tehnike i postupke mjerenja radne uspješnosti;
 • povezati rezultate mjerenja radnog opterećenja i radnog učinka;
 • prezentirati konzistentan kompetencijski model za pojedine poslovne pozicije;
 • povezati rezultate mjerenja radne uspješnosti s materijalnim i nematerijalnim oblicima motiviranja zaposlenika i potrebama za dodatnim stručnim usavršavanjem;
 • prezentirati različite sadržaje i postupke praćenja i upravljanja karijerama zaposlenih;
 • definirati elemente procesa i kritički vrjednovati prakse upravljanja talentima.
Makroekonomija i ljudski potencijali
 • identificirati utjecaj promjena u makroekonomskom okruženju na upravljanje ljudskim potencijalima;
 • raspraviti ekonomske, političke i društvene aspekte ekonomskog rasta, fiskalne i monetarne politike;
 • identificirati stanje ljudskih potencijala u nacionalnoj ekonomiji u kontekstu nezaposlenosti i nadnica;
 • opisati različite modele ekonomskog rasta i industrijske politike i njihov utjecaj na ljudske potencijale;
 • usporediti različite  makroekonomske teorije i modele postizanja ekonomske ravnoteže;
 • diskutirati načine na koje se događaju pojave priljeva i odljeva mozgova u pojedinoj nacionalnoj ekonomiji;
 • razmotriti promjene u ekonomskoj politici sa stajališta ljudskih potencijala;
 • opisati  makroekonomske učinke ekonomskih integracija i njihov utjecaj na ljudske potencijale.
Upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima u radu
 • identificirati psihosocijalne rizike koji proizlaze iz nepovoljne organizacije, upravljanja i/ili iz neprikladnog društvenog konteksta na radu, a proizvode negativne psihološke, fizičke, poslovne i društvene učinke;
 • prepoznati izvore nastanka i razvoja stresa na radnom mjestu i protumačiti zdravstvene, pravne i poslovne posljedice izloženosti stresu;
 • utvrditi izraženost radnog stresa kod zaposlenih;
 • opisati primarne, sekundarne i tercijarne intervencije kojima se može otkloniti izvore stresa i/ili ublažiti njegove negativne učinke;
 • procijeniti zastupljenost pojava mobbinga, bullynga, seksualnog uznemiravanja i drugih negativnih pojava na poslu;
 • valorizirati učinke upravljanja stresom i psihosocijalnim rizicima rada na radnu motivaciju i organizacijsku učinkovitost.
Građenje timova i timski rad
 • identificirati osnovne značajke tima;
 • opisati proces razvoja tima;
 • identificirati karakteristike učinkovitih timova;
 • analizirati prednosti i nedostatke timskog rada;
 • raščlaniti jake i slabe strane timskog odlučivanja;
 • usporediti i procijeniti učinkovitost različitih oblika timova;
 • definirati timske uloge i predvidjeti njihovu promjenjivost u različitim situacijama;
 • opisati različite alate za dijagnosticiranje stanja u timu i tehnike za povećanje timske učinkovitosti.
3. semstar  
Kontroling
 • objasniti povezanost cilja, funkcije, koncepata, metode i tehnika kontrolinga s područjem upravljanja ljudskim potencijalima;
 • objasniti proces strateškog planiranja i oblikovanja strategije poduzeća;
 • analizirati i interpretirati strategijske i operativne planove poduzeća;
 • objasniti ulogu, koncepte, metode i tehnike budžetske kontrole;
 • izračunati i interpretirati financijske pokazatelje i sustave pokazatelja;
 • izračunati i interpretirati pokazatelje produktivnosti ljudskih potencijala;
 • opisati i ilustrirati primjenu koncepta Balanced Scorecardkao sustava upravljanja;
 • identificirati i objasniti moguće pristupe u kontrolingu upravljanja ljudskim potencijalima.
Upravljanje znanjem
 • identificirati elemente upravljanja znanjem;
 • usporediti koncepte i  modele upravljanja znanjem;
 • analizirati strategije organizacijskog razvoja upravljanja znanjem;
 • opisati načine zahvaćanja i kodiranja znanja i osnovne principe učenja odraslih i organizacijskog učenja;
 • protumačiti teorijske i praktične sličnosti i razlike između klasičnih oblika učenja, mentorstva (mentoring),poticajnog vođenja (coaching) i drugih metoda razvoja ljudskih potencijala.
Upravljanje kompenzacijama
 • analizirati, opisati i procijeniti vrijednost posla i oblike naknada;
 • objasniti motivacijski utjecaj pravičnosti kompenzacija na stavove i ponašanja zaposlenih kao podloge za ostvarivanje konkurentske prednosti organizacije;
 • objasniti ciljeve, strategiju i politiku upravljanja nagrađivanjem te identificirati ulogu upravljanja nagrađivanjem kao sastavnice upravljanja ljudskim potencijalima;
 • prilagoditi sustave plaća prema rezultatima ocjenjivanja radnog učinka;
 • objasniti strategiju menadžerskih kompenzacija i beneficija;
 • raščlaniti ciljeve, politike i vrste beneficija;
 • opisati relevantnu legislativu u podlozi izrade sustava plaća i drugih materijalnih naknada.
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u upravljanju ljudskim potencijalima
 • opisati mogućnosti primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija i medija u upravljanju ljudskim potencijalima;
 • raščlaniti vrste elektroničkog upravljanja ljudskim potencijalima (e-HRM);
 • prepoznati potrebe i prilike za uvođenje elektroničkog učenja (e-learning);
 • identificirati optimalna računalna programska rješenja za upravljanje ljudskim potencijalima;
 • razlikovati vrste internetskih društvenih mreža i načine njihovog korištenja u funkciji upravljanja ljudskim potencijalima;
 • opisati psihološke i druge aspekte interakcije čovjek – računalo;
 • identificirati mogući negativan utjecaj novih tehnologija i medija;
 • kreirati online baze podataka i koristiti se drugim izvorima na internetu radi provođenja istraživanja u području upravljanja ljudskim potencijalima.
Vođenje i donošenje odluka
 • razlikovati konstrukte upravljanja, zapovijedanja, vođenja i strateškog vođenja;
 • opisati različite zadaće i uloge rukovoditelja u interakciji s podređenima i nadređenima;
 • raščlaniti izvore moći i utjecaja rukovoditelja;
 • identificirati čimbenike neuspjeha u vodstvu i negativne aspekte obnašanja voditeljske uloge;
 • protumačiti temeljna pravila pronalaženja i razvoja uspješnih vođa – odabira i treninga rukovoditeljskih vještina i kompetencija;
 • raščlaniti proces, načine i činitelje donošenja (poslovnih) odluka;
 • raščlaniti vrste i izvore najčešćih pogreški pri odlučivanju.
Upravljanje poslovnim projektima
 • identificirati poslovne projekte s realistično postavljenim ciljevima i prepoznati ključne točke realizacije;
 • koristiti swot analizu, analizu problema i ciljeva i logičku matricu za identifikaciju projektnih ideja;
 • planirati i sastavljati poslovne projekte;
 • koristiti alate za vremensko planiranje koji će omogućiti vođenje jednog ili više projekata bez panike i s dobrim intenzitetom;
 • planirati potrebe u svakoj fazi projekta radi učinkovitijeg korištenja sredstava;
 • provesti kontrolu provedbe projekta unutar zadanog vremena, proračuna, ograničenja i rizika;
 • koristiti tehnike i vještine upravljanja ljudima radi postizanja projektne ravnoteže.
Integralna sigurnost poslovnih sustava
 • opisati sastavnice sigurnosne kulture kao neizostavnog segmenta ukupne poslovne politike;
 • prepoznati i odrediti najznačajnije unutarnje i vanjske čimbenike sigurnosti;
 • poznavati vrste sigurnosnih procedura, njihove prednosti i nedostatke;
 • procijeniti važnost integralne sigurnosti poslovnog sustava i zajedničku odgovornost svih članova organizacije – vlasnika tvrtke, menadžera i zaposlenika u realizaciji poslovnih projekata;
 • osmisliti aktivnosti prikupljanja i analize dostupnih poslovnih informacija – „business intelligence“;
 • definirati ulogu i zadaće odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u kriznim situacijama;
 • razumjeti značaj sigurnosne kulture u funkciji upravljanja i razvoja ljudskih potencijala;
 • definirati elemente poslovne sigurnosti u funkciji razvoja tvrtke.
4. semestar  
Strateško upravljanje ljudskim potencijalima
 • objasniti odnos menadžmenta ljudskih potencijala i učinkovitosti organizacije;
 • definirati strateško upravljanje, opisati model i nabrojiti faze procesa strateškog upravljanja;
 • primijeniti strateški model za određivanje misije, vizije i strateške namjere organizacije;
 • povezivati strateški plan poslovanja s operativnim planiranjem i upravljanjem ljudskim potencijalima;
 • opisati i objasniti procesni model upravljanja ljudskim potencijalima;
 • analizirati stanje i međuodnos procesa i sustava upravljanja ljudskim potencijalima u organizaciji;
 • pojasniti važnost strateškog upravljanja ljudskim potencijalima pri promjeni poslovne strategije;
 • osmisliti i planirati potrebna unapređenja procesa i sustava upravljanja ljudskim potencijalima.
Kulturološke razlike, globalizacija i upravljanje ljudskim potencijalima
 • identificirati promjene koje su uzrokovale širenje tvrtki na internacionalno tržište;
 • diskutirati ekonomske, političke i obrazovne faktore koji najviše utječu na upravljanje ljudskim potencijalima  u internacionalnom okružju;
 • opisati različite dimenzije kulturoloških razlika, različite norme ponašanja, sustave vrijednosti i obilježja komunikacije i prepoznati njihov utjecaj na poslovanje;
 • raspraviti načine na koje internacionalne tvrtke regrutiraju, selektiraju, obučavaju, nagrađuju i reintegrijaju menadžere i zaposlenike;
 • razmotriti etička pitanja u kroskulturološkom menadžmentu;
 • opisati dimenzije i upravljanje interkulturološkom kompetencijom te procijeniti vlastitu interkulturološku kompetenciju;
 • primijeniti načela uspješne kroskulturalne komunikacije u poslovnom okružju
 • opisati različite aspekte globalnih ekonomskih kretanja;
 • raspraviti dvojbe i kontradikcije globalizacije.
Upravljanje organizacijskim promjenama
 • opisati pojam, vrste, pokretače, procese i modele uvođenja organizacijskih promjena;
 • identificirati psihosocijalne i druge uzroke uspjeha i neuspjeha  planiranih organizacijskih promjena;
 • povezati čimbenike organizacijske krize i promjene i raščlaniti njihove uzročno-posljedične veze;
 • kritički prosuđivati dimenzije organizacijske sposobnosti za promjene;
 • prepoznati ulogu ljudskog faktora u procesima reorganizacije, preustroja, restrukturiranja, preuzimanja, spajanja i drugih organizacijskih promjena;
 • valorizirati značaj i ulogu vodstva u procesu uvođenja organizacijskih promjena;
 • razlučiti zadaće i odgovornosti upravljanja ljudskim potencijalima u uvođenju organizacijskih promjena.
Upravljanje ljudskim potencijalima