Upravljanje poslovnim komunikacijama

Zbog sinergijskog djelovanja te fokusiranosti na digitalne komunikacije, integrirane komunikacije su, bez ikakve sumnje, budućnost komunikacija!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Uvod u integrirane komunikacije 15 15 6 dr. sc. Mirela Holy, docent
Integrirano marketinško komuniciranje 15 15 5 dr. sc. Diana Plantić Tadić, docent
Odnosi s javnošću u integriranim komunikacijama 15 15 5 dr. sc. Ivan Tanta, izvanredni profesor
Teorija masovnih medija 15 15 5 Marija Slijepčević, univ.spec.oec., viši predavač
Psihologija komuniciranja 15 15 5 dr. sc. Irena Miljković Krečar, docent
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
Odabrana poglavlja psihologije menadžmenta* 15 15 4 prof. dr. sc. Dubravka Miljković
prof. dr. sc. Majda Rijavec
EU politike financiranja i EU terminologija* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
dr. sc. Radoslav Barišić, pred.
Popularna kultura i medijska pismenost* 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
dr. sc. Danijela Unić, docent
Design Thinking* 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Manipulacija i komuniciranje 15 15 6 dr. sc. Mirela Holy, docent
Integrirane poslovne komunikacijske strategije 15 15 5 dr. sc. Ivan Tanta, izvanredni profesor
Copywriting 15 15 5 Tomislav Štuka, prof., predavač
Dizajn u vizualnim komunikacijama 15 15 5 Branimir Lazanja, mag. art. dizajna, viši predavač
Potrošači, tržište i javno mnijenje 15 15 5 doc. dr. sc. Krešimir Žnidar
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
EU projektni ciklus* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mediji i odnosi s javnošću u turizmu* 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, docent
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* 15 15 4 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Upravljanje odnosima s klijentima* 15 15 4 dr. sc. Davor Perkov, docent
Upravljanje poslovnim projektima* 15 15 4 mr. sc. Dubravka Maras, predavačica
Upravljanje stresom* 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, viši predavač

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Strategija brendiranja 15 15 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, docent
Novi održivi trendovi – promocija mode, turizma i civilnog društva 15 15 6 dr. sc. Mirela Holy, docent
Community menadžment 15 15 6 dr. sc. Domagoj Bebić, izvanredni profesor
Krizno komuniciranje i upravljanje trendovima 15 15 5 Vanja Mladineo, dipl. pol., predavačica
Politička komunikacija 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
EU programi i fondovi* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Kreiranje i upravljanje imidžem slavnih osoba* 15 15 4 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
dr. sc. Mirela Holy, docent
Timski rad* 15 15 4 dr. sc. Maja Kolega, docent
Upravljanje kvalitetom* 15 15 4 dr. sc. Diana Plantić Tadić, docent

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Metodologija istraživačkog rada 15 15 5 dr. sc. Maja Kolega, docent
Izborni predmet 15 15 4  
Specijalistička praksa 160 sati rada u poduzeću   6 dr. sc. Mirela Holy, docent
Specijalistički diplomski stručni rad 400 sati rada   15  
  30 30 30  
Izborni predmeti
Gerilska komunikacija* 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, docent
Poslovno savjetovanje / savjetodavne vještine* 15 15 4 dr. sc. Anton Florijan Barišić, profesor visoke škole
Prijava na natječaj (EU modul)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mladen Vojković
Start-up menadžment* 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Upravljanje organizacijskim promjenama* 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, viši predavač

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

Upravljanje poslovnim komunikacijama