Upravljanje poslovnim komunikacijama

Zbog sinergijskog djelovanja te fokusiranosti na digitalne komunikacije, integrirane komunikacije su, bez ikakve sumnje, budućnost komunikacija!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Uvod u integrirane komunikacije
razlikovati integrirane od neintegriranih komunikacija
biti upoznati s alatima i načinima djelovanja odnosa s javnošću
biti upoznati s alatima i načinom djelovanja marketinga
biti upoznati s teorijom, praksom i poviješću integriranih komunikacija
znati objasniti na koji se način postiže sinergija primjenom integriranih komunikacija
znati objasniti koji su čimbenici u tržišnoj komunikaciji doveli do pojave integriranih komunikacija.
 • razlikovati integrirane od neintegriranih komunikacija
 • biti upoznati s alatima i načinima djelovanja odnosa s javnošću
 • biti upoznati s alatima i načinom djelovanja marketinga
 • biti upoznati s teorijom, praksom i poviješću integriranih komunikacija
 • znati objasniti na koji se način postiže sinergija primjenom integriranih komunikacija
 • znati objasniti koji su čimbenici u tržišnoj komunikaciji doveli do pojave integriranih komunikacija.

Integrirano marketinško komuniciranje

 • objasniti osnovne teorijske pojmove integrirane marketinške komunikacije
 • objasniti osnovne oblike integrirane marketinške komunikacije s fokusom na njihove prednosti i nedostatke
 • objasniti važnost i ulogu svakog pojedinog IMK oblika u promoviranju pojedine organizacije/proizvoda  (oglašavanja, PR-a i publiciteta, unapređenja prodaje, osobne prodaje i direktnog marketinga)
 • analizirati ulogu alternativnih oblika te društvenih mreža i digitalnih komunikacijskih kanala u promociji pojedine organizacije/proizvoda
 • diskutirati o ulozi marketinške komunikacije u svrhu brendiranja pojedine organizacije/proizvoda
 • kritički sagledati strategiju integrirane marketinške komunikacije pojedine organizacije/proizvoda. 
Odnosi s javnošću u integriranim komunikacijama
 • znati izraditi strateški plan komuniciranja korporacije za određeno razdoblje
 • znati koristiti alate za eksterno i interno komuniciranje
 • prosuđivati pojedine interne komunikacijske kanale
 • analizirati komuniciranje organizacije

Teorija masovnih medija

 • razlikovati pojedine medije, njihove mogućnosti i učinke
 • opisati razvoj medija i njihove uloge u društvu
 • objasniti osnovne pojmove u teoriji medija te znati glavne teoretičare i njihove pristupe
 • razumjeti načine na koje se medijske poruke konstruiraju, za koga i s kojim ciljevima
 • analizirati načine prenošenja poruka, promatrati i mjeriti učinke na publiku
 • primijeniti teorijska znanja na aktualnim primjerima. 
Psihologija komuniciranja
 • opisati elemente i vještine uspješne komunikacije u različitim socijalnim situacijama
 • objasniti tipične prepreke u komunikaciji na razini pojedinca
 • identificirati ključne faktore međukulturalnih razlika u komunikaciji, te unaprijediti interkulturalnu kompetenciju
 • identificirati i kritički analizirati teorije i strategije persuazije.

Popularna kultura i medijska pismenost – izborni

 • kritičko promišljanje popularne kulture i popularnokulturnih praksi
 • upoznavanje s osnovnim pristupima globalizaciji, njezinim kulturnim aspektima, utjecajima i konzekvencama
 • upoznavanje s konceptom medijske (i vizualne) pismenosti
 • primjena metoda medijske pismenosti u analizi medijskih poruka
 • kritički odnos prema medijskim sadržajima i porukama te prepoznavanje demokratskih i emancipacijskih funkcija starih i novih medija
 • upoznavanje s osnovnim konceptima, teorijskim interpretacijama i prijeporima vezanim uz: reprezentacije tijela u popularnoj kulturi; potrošnju; reprezentacije životinja u popularnoj kulturi. 

2. semestar

Manipulacija i komuniciranje

 • navesti i reproducirati osnovne pojmove, teorije i definicije manipulacije u komunikaciji
 • zapamtiti i primijeniti alate i načine (metode i sredstva) djelovanja manipulativnih komunikacijskih tehnika (propaganda, spin doktoring, perzuazija)
 • imenovati načela propagande
 • razlikovati propagandu, spin doktoring i persuaziju
 • objasniti psihološke pretpostavke i ograničenja manipulativnog djelovanja u komunikaciji
 • prepoznati primjere i načine djelovanja državne (ratne i političke) propagande, državne kontrole i uloge cenzure
 • razlikovati političku propagandu od ekonomske propagande.  

Integrirane poslovne komunikacijske strategije

 • poznavati osnovne pojmove, teorije i definicije poslovnog i komunikacijskog planiranja
 • poznavati alate i taktike koje se koriste u strateškom komuniciranju
 • poznavati način izrade komunikacijskih strategija i planova
 • znati razlikovati integrirane komunikacijske strategije od neintegriranih strategija (onih kod kojih nema sinergije između reklamnih sadržaja i odnosa s javnošću te kod kojih nema integracije ciljanih javnosti u komunikaciju)
 • poznavati studije slučaja uspješnih integriranih korporativnih komunikacija
 • znati osmisliti integriranu poslovnu komunikacijsku strategiju. 

Copywriting 

 • identificirati osnovne historijske, društvene i komunikološke temelje oglašavanja
 • objasniti osnovne advertising pojmove iz perspektive copywritera
 • opisati poziciju kreativca/kreativnog tima/odjela u oglašavačkoj industriji i interakcije s ostalim sudionicima u procesu kreiranja marketinške komunikacije
 • opisati karakteristične reklamne forme i komunikacijske kanale s njihovim specifičnostima
 • analizirati oglašavačke uratke na elementarnoj komunikološkoj razini
 • razumjeti i interpretirati osnovne faze kreativnog procesa oblikovanja reklama i pristupa osmišljavanju reklamne komunikacije
 • primijeniti stečene spoznaje u samostalnom radu na osmišljavanju reklamnih formi
 • osmisliti i izraditi osnovne reklamne koncepte na pred produkcijskoj razini.

Dizajn u vizualnim komunikacijama

 • definirati osnovnu upotrebu dizajna unutar poslovne komunikacije i branda
 • analizirati tipografiju, boju, simbole i raspored elemenata unutar dizajna
 • definirati osnovne tehničke formate i pojmove u dizajnu i pripremi (DTP)
 • izraditi prezentaciju u skladu s dizajnerskim smjernicama
 • prenijeti svoje ideje i zahtjeve profesionalnim dizajnerima.
 • vrednovati primjenu dizajna u medijima i PR-u. 

Potrošači, tržište i javno mnijenje

 • biti familijarni sa širokim spektrom istraživačkih metoda i tehnika koje se primjenjuju u aktivnostima poslovnih organizacija
 • razumjeti ulogu istraživanja u pojedinim fazama poslovnih ciklusa, te razumjeti njihovu ulogu i značaj kao sredstva primjenjivih u procesu donošenja poslovnih odluka
 • biti u mogućnosti komunicirati sa istraživačkim agencijama u cilju definiranja istraživačkih pitanja, definiranja optimalnog dizajna istraživanja kao i definiranja optimalnih istraživačkih metoda potrebnih za rješavanje određenih poslovnih problema
 • biti osposobljeni za pravilno interpretiranje nalaza istraživanja i donošenja poslovnih odluka temeljem njih.

Sigurnost i komunikacija – izborni

 • analizirati i  sintetizirati, probleme poslovne sigurnosti i zaštite poslovnih podataka, uz argumentiranu obranu predloženog rješenja
 • povezivati sigurnosne procedure s drugim funkcijama tvrtke, uz analizu tvrtke u okruženju.

3. semestar

Strategija brendiranja

 • prepoznavati problematiku identiteta i identitetskih sustava u javnom i privatnom sektoru
 • analizirati bitne okolnosti u kontekstu i kritički ih sagledavati
 • provoditi kvantitativna i kvalitativna istraživanja relevantna za spoznaju o načinima funkcioniranja identitetskih sustava
 • shvaćati načine formiranja značenja u identitetskim sustavima
 • shvaćati smisao funkcioniranja identitetskih sustava u društvenom kontekstu
 • funkcionirati u privatnom i javnom sektoru ili u vlastitim projektima a s obzirom na potrebe upravljanja s identitetskim sustavima
 • komunicirati sa svim relevantnim čimbenicima i suradnicima u kompleksnim projektima stvaranja i upravljanja identitetskim sustavima.

Novi održivi trendovi – promocija mode, turizma i civilnog društva

 • definirati temeljne pojmove i definicije vezane uz koncept održivog razvoja te njegove primjene u modi, turizmu i građanskom aktivizmu
 • argumentirati temeljne odrednice odijevanja kao oblika komunikacije i socijalne stratifikacije
 • opisati glavne oblike djelovanja i komuniciranja organizacija civilnog društva
 • razlikovati i opisati karakteristike različitih vrsta i oblika održivosti u modi (održiva moda, eko moda, zelena moda, etična moda, spora moda) i turizmu (održivi turizam, osviješteni turizam, odgovorni turizam, humani turizam)
 • objasniti glavne teorijske koncepte mode i odijevanja (klasne teorije, modernističke teorije, antropološke teorije, psihoanalitičke teorije, semiotičke teorije, feminističke teorije, postmodernističke teorije)
 • opisati na koji se način promoviraju novi, održivi trendovi u području mode i turizma te objasniti koja je uloga civilnih udruga u promociji ovih koncepata
 • procijeniti povijesnu ulogu mode i turizma za razvoj potrošačkog društva
 • kritički prosuditi ulogu različitih medija (tradicionalnih I novih) u stvaranju novih održivih trendova u promociji mode, turizma te građanskih pokreta.

Community menadžment

 • koristiti se svim alatima u novim medijima u svrhu što učinkovitijeg i boljeg komuniciranja s ciljanim javnostima
 • upravljati brendom na društvenim mrežama, te podizati i stvarati online reputaciju brenda
 • pratiti i mjeriti komunikaciju na društvenim mrežama
 • planirati aktivnosti na društvenim mrežama kroz analizu okruženja, ciljanja publike i postavljanja ciljeva komunikacije
 • stvarati inovativan i djeljiv sadržaj za ciljanu publiku.

Krizno komuniciranje i upravljanje trendovima

 • prepoznati krizu i njezin utjecaj na rad organizacija
 • objasniti važnost upravljanja kriznim situacijama
 • analizirati vrste kriza, njihove uzročnike i faze te raščlaniti proces upravljanja krizama
 • objasniti specifičnosti komuniciranja prije, tijekom i nakon krize
 • predvidjeti krizu i napraviti komunikacijsku pripremu organizacije za krizu 
 • pojasniti proces odabira strateškog komunikacijskog odgovora na krizu
 • identificirati ključne javnosti u krizi i odrednice komunikacije s njima
 • objasniti i analizirati ulogu novih i starih medija u kriznom komuniciranju 
 • identificirati najčešće pogreške u komuniciranju u krizi
 • izraditi plan za komuniciranje u krizi
 • objasniti važnost etičnosti u kriznom komuniciranju.

Politička integrirana komunikacija

 • nakon ovog kolegija bit će povećana sposobnost studenata za analizu i sintezu političke komunikacije, te za rješavanje problema vezanih uz specifične oblike komunikacije  a uz argumentiranu obranu predloženog rješenja
 • povezivanje s drugim funkcijama političkog komuniciranja. Studenti će biti sposobni analizirati komunikaciju političkih stranaka kao i pojedinaca
 • nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposobni za rad u interdisciplinarnim timovima, te za primjenu znanja političkog komuniciranja u praksi. Znanja i kompetencije stečene ovim kolegijem u funkciji su bolje zapošljivosti studenata.

Kreiranje i upravljanje imidžem slavnih osoba – izborni

 • opisati ključna obilježja studija slavnih: povijesni kontekst, uloga medija, društveni kontekst
 • razlikovati i opisati karakteristike različitih kategorija slavnih
 • opisati na koji se način kreira imidž slavnih
 • identificirati različite načine upravljanja imidžem slavnih
 • uspješno analizirati imidž odabranih slavnih osoba te načine stvaranja i održavanja njihovih imidža
 • razumjeti na koji su način različiti elementi identiteta, a posebice spol/rod, povezani s konstruiranjem imidža slavnih
 • uvidjeti značaj slavnih u odnosu na ideologiju.

4. semestar

Metodologija istraživačkog rada

 • samostalno izraditi nacrt istraživanja u skladu s temeljnim propozicijama znanstveno-istraživačkog rada
 • aktivno koristiti osnovne kvantitativne znanstveno-istraživačke metoda razvijene u okviru društvenih znanostima, a koje su primjenjive u procesu provedbe istraživanja potrebnog za izradu specijalističkog diplomskog stručnog rada
 • aktivno koristiti osnovne kvalitativne znanstveno-istraživačke metoda razvijene u okviru društvenih znanostima, a koje su primjenjive u procesu provedbe istraživanja potrebnog za izradu specijalističkog diplomskog stručnog rada
 • pravilno interpretirati nalaze istraživanja te temeljem njih donositi relevantne zaključke potrebne za verificiranje ili odbacivanje istraživačkih hipoteza.

Gerilska komunikacija – izborni

 • poznavati osnovne pojmove, teorije i definicije gerilske komunikacije
 • poznavati alate, taktike i metode kojima se služi gerilska komunikacija
 • poznavati načine korištenja gerilske komunikacije na Internetu
 • poznavati koristi i prednosti gerilske komunikacije
 • biti upoznati s konkretnim primjerima i studijama slučaja gerilske komunikacije
 • znati osmisliti gerilsku kampanju na zadanu temu.
Upravljanje poslovnim komunikacijama