Ekonomija poduzetništva

Inovativnost i poduzetnički duh pokreću uspješne ekonomije!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Mikroekonomija

 • imenovati najznačajnije teoretičare ekonomske misli
 • objasniti osnovne pojmove mikroekonomije
 • prikazati grafički kretanje najvažnijih mikroekonomskih kategorija
 • protumačiti osnovne pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća
 • izračunati točku pokrića u poduzeću
 • primijeniti različite metode formiranja cijena u poduzeću
 • prezentirati poslovni slučaj iz stvarnog poduzetničkog okruženja.

Poslovni engleski jezik 1 napredna razina

 • izdvojiti detaljne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • prepoznati i koristiti osnovne karakteristike formalnog i neformalnog registra
 • napisati e-mail i životopis, procedure i upute
 • ispričati događaj koristeći jednostavna i kompleksna glagolska vremena
 • opisati neki proizvod i njegovu kvalitetu, usporediti ga s drugim proizvodima
 • oblikovati upute, pitanja i zamolbe, te davanje savjeta na diplomatski način.

Poslovni engleski jezik 1, viša srednja razina

 • izdvojiti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • prepoznati osnovne karakteristike formalnog i neformalnog registra
 • napisati e-mail i životopis
 • ispričati događaj u prošlosti
 • opisati neki proizvod i njegovo pakiranje
 • oblikovati upute, pitanja i zamolbe, te davanje savjeta na diplomatski način.

Poslovni engleski jezik 1, srednja razina

 • upotrijebiti kolokacije koje opisuju razvoj karijere
 • upotrijebiti modalne glagole na razini B1
 • upotrijebiti kolokacije i fraze koje se tiču opisa tvrtke
 • upotrijebiti fraze za postizanje dogovora pri poslovnom pregovaranju.

Poslovni engleski jezik 1, početna razina

 • izdvojiti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • ispričati jednostavni događaj u prošlosti
 • opisati tvrtku u kojoj radi i njezine osnovne djelatnosti
 • razumjeti osnovne upute, pitanja i zamolbe, te sudjelovati u jednostavnoj komunikaciji o poznatom sadržaju.

Informatika za uredsko poslovanje 1

 • prikazati osnovne i elemente naprednih tehnika korištenja računala u MS Windows okruženju
 • prepoznati osnovne gradivne elemente neuređenog teksta i njegovu strukturu
 • dati primjer korektno strukturiranog neuređenog teksta
 • objasniti metode i osnovne postupke uređivanja teksta
 • implementirati savladane tehnike kroz samostalno uređivanje teksta prema zadanom predlošku
 • dati primjer vlastitog dizajna teksta
 • primijeniti postupke manipulacije uređenim tekstom, finalnog uređenja i prijeloma teksta te pripreme za ispis
 • samostalno izvesti prezentaciju prema pravilima dobrog prezentiranja.

Poslovni hrvatski jezik

 • prepoznati obilježja administrativno-poslovnog stila
 • povezati znanja o administrativno-poslovnom stilu s pisanjem molbe, životopisa, poslovnog pisma, ponude i sl.
 • primijeniti znanja iz pravopisa i gramatike pri pisanju različitih poslovnih poruka
 • koristiti se raznim jezičnim priručnicima-savjetnicima te normativnim priručnicima hrvatskoga standardnog jezika
 • koristiti se znanjima iz gramatike i pravopisa kod pisanja seminarskih radova drugih predmeta i sl.
 • koristiti se znanjima iz jezika pri usmenom ili pismenom predstavljanju i sl.
 • prepoznati najčešće jezične pogreške.

Osnove poslovne psihologije i komuniciranja

 • opisati psihologiju kao znanstvenu disciplinu
 • interpretirati rezultate psihologijskih istraživanja
 • razlikovati osnovne psihološke procese
 • identificirati činitelje percepcije i socijalne percepcije
 • objasniti dimenzije samopoimanja i razvoj samopoštovanja
 • objasniti razlike i funkcije verbalne i neverbalne komunikacije
 • primijeniti vještine uspješne prezentacije
 • opisati osnovne principe asertivne komunikacije
 • analizirati kulturalne razlike u komunikaciji.

Gospodarska matematika

 • koristiti osnovne matematičke  funkcije kao modele za provedbu poslovnih analiza
 • odrediti derivacije osnovnih funkcija
 • interpretirati rezultate primjene diferencijalnog računa u ekonomici
 • primijeniti pravila postotnog računa u problemima koji se pojavljuju u poslovanju ili u svakodnevnom životu
 • nabrojati vrste i načine obračuna kamata i njihove osnovne primjere primjene u praksi
 • razlikovati učinke pojedinog načina obračuna kamata
 • primijeniti načelo ekvivalencije kapitala u praktičnim problemima
 • provesti obračun dugoročnog zajma s otplatnom tablicom za osnovne modele otplate.

2. semestar

Poslovna statistika

 • objasniti temeljne statističke pojmove i njihovu ulogu
 • pregledno prikazati podatke bilo koje vrste, tablično i grafički
 • izračunati i interpretirati osnovne srednje vrijednosti i mjere disperzije numeričkog niza
 • provesti korelacijsku analizu i korektno interpretirati rezultate
 • provesti jednostavnu regresijsku analizu na zadanim podacima te interpretirati parametre modela
 • koristiti se i precizno interpretirati tipične pokazatelje dinamike u analizi vremenskih nizova
 • primijeniti linearni trend model za prognoziranje budućih vrijednosti vremenskog niza.

Poslovni engleski jezik 2, napredna razina

 • izdvojiti detaljne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • opisati načine oglašavanja proizvoda
 • napisati jednostavno poslovno pismo/email
 • izvesti improvizacije poslovnog sastanka/pregovora
 • oblikovati pitanja, odgovoriti na pritužbu.

Poslovni engleski jezik 2, viša srednja razina

 • objasniti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • primijeniti kondicionalne rečenice u poslovnom pregovaranju
 • izraziti različite vrste ponuda i kompromis u pregovaranju
 • transformirati aktivne rečenice u pasivne i obratno
 • opisati rezultate poslovanja financijskim rječnikom
 • opisati događaje u budućnosti
 • usporediti metode plaćanja u međunarodnoj trgovini.

Poslovni engleski jezik 2, početna razina

 • objasniti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti jednostavnim rječnikom svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze u hotelu, formulirati uljudne zamolbe
 • opisati procedure na aerodromu, savladati vokabular neophodan na putovanju
 • razlikovati upotrebe sadašnjih i prošlih  glagolskih vremena
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom sastanaka, ugovaranja sastanaka telefonom, upoznavanja
 • opisati slobodno vrijeme, komunicirati u restoranu
 • napisati jednostavni email i poslovno pismo.       

Osnove marketinga

 • objasniti osnovne pojmove u marketingu
 • protumačiti ulogu i važnost marketinga u društvu i na globalnom tržištu
 • opisati proces nastanka i razvoja marketinga te njegovu ulogu u suvremenom poslovanju
 • identificirati činitelje marketinškog okruženja i marketinških istraživanja
 • primijeniti osnovne marketinške strategije segmentiranja i pozicioniranja
 • upotrijebiti osnovne marketinške alate u jednostavnijim poslovnim slučajevima
 • razlikovati posebnosti marketinga usluga
 • prezentirati osnovne elemente procesa izrade marketinškog plana.

Osnove poduzetništva

 • objasniti osnovne pojmove u poduzetništvu i poduzetničkom procesu
 • protumačiti važnost poduzetništva u gospodarstvu i regionalnom razvoju
 • prepoznavati osobine poduzetnika, prednosti i nedostatke poduzetničkog načina života
 • provjeriti poslovnu ideju, koristeći menadžerske alate za testiranje poslovne prilike
 • izraditi poslovnu skicu i prikupiti informacije za stjecanje potrebnih sredstava
 • usporediti prednosti i nedostatke posebnih oblika poduzetništva.

Osnove prava

 • steći saznanja o razvoju države i prava
 • upoznati organizacijsku strukturu države, njena obilježja, organe i funkcije
 • upoznati osnove pravnog sustava i njegove sastavnice
 • ovladati najznačajnijim normama i institutima Stvarnog prava
 • upoznati najvažnije odredbe nasljednog prava
 • steći saznanja o radnom pravu i radnim odnosima
 • upoznati najvažnije institute u upravnom pravu i upravnom postotku
 • steći  saznanja o kaznenom i prekršajnom pravu, vezanom uz gospodarsko poslovanje
 • upoznati osnove pravnog sustavu Europske unije.

Makroekonomija

 • objasniti temeljne makroekonomske pojmove  koje izučava ekonomska znanost
 • navesti temeljne pojmove i kategorije bruto društvenog proizvoda
 • opisati kako agregatne varijable djeluju unutar jednostavnijih ekonomskih modela
 • protumačiti što je ekonomski rast i koji su elementi presudni za pokretanje rasta unutar nacionalne ekonomije
 • interpretirati uzroke poslovnih ciklusa i njihov utjecaj u ekonomiji
 • identificirati negativne pojave u makroekonomiji, uzroke nezaposlenosti te pozitivne i negativne učinke inflacije na gospodarski sustav
 • procijeniti ulogu ekonomskih očekivanja i njihov utjecaj u makroekonomiji
 • prikazati specifičnosti pojedinih oblika ekonomske politike, razumjeti ulogu monetarne i fiskalne politike.

3. semestar

Menadžment

 • objasniti povijesni razvoj menadžmenta i njegov utjecaj na poduzeće i poslovno okruženje
 • raspraviti važnost organizacijske kulture, društvene odgovornosti i menadžerske etike
 • analizirati vanjske i unutarnje čimbenike s kojima se menadžeri suočavaju u poslovnom okruženju
 • opisati prirodu, svrhu i proces planiranja, organiziranja, vođenja i kontroliranja
 • upotrijebiti faze integralnog procesa odlučivanja za kvalitetno donošenje menadžerskih odluka
 • demonstrirati poznavanje raznih vrsta organizacijskih struktura
 • opisati aktivnosti upravljanja ljudskim resursima
 • razlikovati ključne kompetencije uspješnog menadžera i vođe.

Informatika za uredsko poslovanje 2

 • prepoznati područja primjene računalnih tabličnih kalkulatora
 • demonstrirati izradu otplatnog plana u MS Excelu
 • prikazati osnovne i elemente naprednih tehnika korištenja alata MS Excel
 • povezati znanja iz područja financija i poslovne matematike s upotrebom informatičkih sredstava
 • primijeniti tablični kalkulator pri aritmetičkim i financijskim izračunima
 • objasniti pojmove izdvajanja (referenciranja) podataka i način njihove primjene
 • koristiti tablični kalkulator kod analize i rješavanja numeričkih zadaka u praksi
 • upotrijebiti tablični kalkulator kod predstavljanja financijskih i poslovnih rezultata.

Poslovni engleski jezik  3, napredna razina

 • izdvojiti kompleksne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • sudjelovati u diskusijama o poslovnim temama
 • prepoznati i koristiti različite registre govora i pisanja
 • napisati e-mail, pozivnicu i izvješće
 • komunicirati i sudjelovati u diskusijama s izvornim i neizvornim govornicima
 • prezentirati kompaniju, proizvod ili uslugu
 • tečno oblikovati upute, pitanja i zamolbe.

Poslovni engleski jezik 3, viša srednja razina

 • objasniti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • primijeniti odgovarajuće kolokacije u opisu trgovačkih marki, proizvoda i tržišta
 • izraditi  kognitivne mape na poslovne teme
 • razlikovati upotrebe sadašnjih, budućih i prošlih  glagolskih vremena, britanski od američkog engleskog
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom sastanaka, ugovaranja sastanaka telefonom, upoznavanja
 • opisati promjene koristeći prefikse
 • opisati profil kompanije
 • napisati poslovno pismo.

Poslovni engleski jezik 3, srednja razina

 • upotrijebiti kolokacije koje opisuju razvoj karijere
 • upotrijebiti modalne glagole na razini B1
 • upotrijebiti kolokacije i fraze koje se tiču opisa tvrtke
 • upotrijebiti fraze za postizanje dogovora pri poslovnom pregovaranju
 • upotrijebiti termine koji se tiču prodaje i kupovine
 • prezentirati tvrtku
 • upotrijebiti kolokacije koje se tiču realiziranja poslovne ideje
 • održati prezentaciju.

Poslovni engleski jezik 3, početna razina

 • objasniti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti jednostavnim rječnikom svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze u hotelu, formulirati uljudne zamolbe
 • opisati procedure na aerodromu, savladati vokabular neophodan na putovanju
 • razlikovati upotrebe sadašnjih i prošlih  glagolskih vremena
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom sastanaka, ugovaranja sastanaka putem telefona, upoznavanja
 • opisati slobodno vrijeme, komunicirati u restoranu
 • napisati jednostavni email i poslovno pismo.

Računovodstvo

 • opisati pojam, značaj i ulogu računovodstva kao informacijske funkcije
 • objasniti knjigovodstveni proces kao temelj financijskog računovodstva
 • primijeniti temeljne koncepte i kategorije računovodstva
 • koristiti se osnovnim konceptima i tehnikama u evidenciji poslovnih događaja
 • upotrijebiti različite  metode u sastavljanju financijskih izvještaja
 • interpretirati informacije proizašle iz financijskih izvještaja
 • objasniti regulativne i konceptualne okvire računovodstva
 • primijeniti različite postupke u analizi financijskih izvještaja.

Osnove financija poduzeća

 • objasniti osnovne koncepte, metode, tehnike, načela, pravila i ciljeve poslovnih financija
 • prikazati strukturu i funkcije financijskog sustava kao financijske okoline poduzeća
 • primijeniti koncept vremenske vrijednosti novca na stavke financijske imovine i obveze poduzeća
 • procijeniti rizik, prinos ulaganja u dužničke i vlasničke vrijednosnice i isplativost ulaganja u projekte
 • izabrati izvor financiranja poduzeća prema kriteriju  troška financiranja
 • primijeniti osnovne tehnike upravljanja tekućom imovinom
 • provesti osnovne izračune učinaka poslovanja u međunarodnom okruženju
 • izračunati i interpretirati osnovne pokazatelje financijske analize i objasniti postupak budžetiranja.

Trgovačko pravo

 • poznavati  pravne oblike vođenja posla (trgovačka društva i obrt)
 • poznavati najznačajnije ugovore trgovačkog prava
 • poznavati osnovne vrste vrijednosnih papira.

4. semestar

Menadžersko računovodstvo

 • opisati pojam, značaj i ulogu menadžerskog računovodstva u donošenju poslovnih odluka
 • primijeniti temeljen koncepte i metode u obračunu troškova
 • objasniti koncept kontribucije i primijeniti postavke CVP analize u izračunu točke pokrića pojedinog proizvoda ili usluge
 • sastaviti novčani proračun poduzeća
 • sastaviti master budžet proizvodnog poduzeća
 • izračunati  i provesti analizu odstupanja od fleksibilnog budžeta
 • izračunati odstupanja direktnog materijala, direktnog rada i općih troškova proizvodnje od standardnih troškova.

Upravljanje poslovnim financijama

 • objasniti koncepte, metode i tehnike za upravljanje poslovnim financijama i determinante financijske politike
 • provesti procjenjivanje rizičnosti i isplativosti ulaganja i izabrati optimalnu investiciju
 • provesti postupak procjene rizičnosti portfelja
 • primijeniti metode upravljanja novčanim sredstvima, utrživim vrijednosnim papirima, potraživanjima i zalihama
 • provesti EBIT – EPS analizu s ciljem izbora optimalne strukture dugoročnog financiranja poduzeća
 • izabrati i primijeniti postupke upravljanja rizicima u međunarodnom poslovanju
 • prikazati financijske aspekte spajanja, pripajanja i preuzimanja poduzeća
 • primijeniti tehnike financijske analize i planiranja u cilju učinkovitog upravljanja poslovnim financijama.

Strateški menadžment

 • objasniti ključne pojmove i temeljne koncepte strateškog menadžmenta
 • interpretirati ulogu korporativnog upravljanja i važnost menadžerske etike u organizaciji
 • sintetizirati ključne čimbenike vanjskog okruženja (PESTEL, industrija, konkurencija, prigode i prijetnje) te unutarnjeg okruženja (menadžment, resursi, struktura, kultura, snage i slabosti) poduzeća i njihov utjecaj na razvoj i provedbu strategija
 • evaluirati misiju i viziju poduzeća koje usmjeravaju vrijednosti poduzeća te kratkoročne i dugoročne ciljeve
 • primijeniti situacijsku analizu  (SWOT) za generiranje, vrednovanje i izbor optimalnih strategija
 • kreirati i integrirati akcijske planove u praktični okvir za formuliranje i implementaciju strategija
 • pratiti (kontrolirati i poduzimati korektivne akcije) implementaciju akcijskih planova za provedbu strategija
 • provesti stratešku reviziju (audit) organizacije (profitne ili neprofitne)
 • demonstrirati istraživački potencijal i vještine  pismene komunikacije u pripremi i  prezentaciji seminarskih radova /poslovnih projekata/studija slučajeva na teme strateškog menadžmenta.

Informatika za uredsko poslovanje 3

 • prepoznati model podataka i veze između objekata u bazi podataka
 • izraditi relacijsku bazu podataka
 • izraditi upite za analiziranje i pregled podataka
 • izraditi izvještaje u alatu MS Access
 • prilagoditi izvještaje za ispis i/ili daljnju analizu
 • upotrebljavati MS Outlook za korištenje elektronske pošte
 • isplanirati obaveze i zadatke korištenjem MS Outlooka
 • integrirati podatke iz različitih izvora u jednu cjelinu.

Poslovni engleski jezik  4, napredna razina

 • izdvojiti kompleksne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • sudjelovati u diskusijama na poslovnom sastanku/pregovorima
 • prepoznati etički problem i ponuditi rješenje
 • napisati prijedlog, akcijski plan, misiju
 • postaviti indirektna i retorička pitanja
 • prezentirati kompaniju, proizvod ili uslugu
 • oblikovati sažetak.

Poslovni engleski jezik 4, viša srednja razina

 • objasniti osnovne ideje i specifične pojedinosti izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • primijeniti odgovarajući vokabular u analiza raznih vrsta oglašavanja, razgovoru o financijskim temama, ljudskim resursima i položaju žena u poslovnom svijetu
 • izraditi  kognitivne mape na poslovne teme
 • razlikovati upotrebu članova, modalnih glagola i gerunda i infinitiva u engleskom jeziku
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom društvenih događaja, prikupljanja informacija telefonom
 • opisati poslovne trendove koristeći odgovarajući vokabular i strukture
 • usporediti različite kulture poslovanja
 • održati prezentacija o poslovnoj temi po vlastitom izboru.

Poslovni engleski jezik 4, početna razina

 • izdvojiti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • ispričati jednostavni događaj u prošlosti
 • opisati tvrtku u kojoj radi i njezine osnovne djelatnosti
 • razumjeti osnovne upute, pitanja i zamolbe, te sudjelovati u jednostavnoj komunikaciji o poznatom sadržaju.

Organizacijska psihologija

 • identificirati interindividualne razlike koje uvjetuju radnu uspješnost
 • opisati sastavnice emocionalne inteligencije i emocionalne kompetencije
 • razlikovati teorije (radne) motivacije
 • analizirati načela i obilježja timskog rada
 • objasniti kreativne načine razmišljanja i kreativne tehnike
 • primijeniti osnovne principe uspješnog upravljanja vremenom
 • usporediti osnovne stilove rukovođenja
 • prezentirati rezultate jednostavnijeg istraživačkog zadatka iz područja organizacijske psihologije.

5. semestar

Marketinški plan

 • objasniti osnovne marketinške pojmove potrebne pri izradi marketinškog plana
 • identificirati problematiku zadanog  poslovnog slučaja
 • primijeniti znanja stečena iz kolegija Osnove marketinga pri izradi praktičnih primjera
 • razviti vještine koje se koriste u timskom radu pri izradi marketinškog plana
 • planirati izradu marketinškog plana po zadanim fazama
 • osmisliti javnu prezentaciju marketinškog plana  pred klijentom
 • provesti analizu tržišta i marketinškog okruženja
 • predložiti  rješenja marketinške strategije  poslovnog slučaja
 • znati rasporediti novčana sredstva namijenjena pojedinom poslovnom slučaju u izradi i provedbi marketinškog plana
 • procijeniti svoj doprinos timskom radu te razviti sposobnost ocjenjivanja  rad drugih grupa
 • izvesti zaključke nastavno na zadani poslovni slučaj.

Poslovni plan poduzetnika

 • opisati pojam, sadržaj i svrhu izrade poslovnog plana
 • istražiti tržište prodaje i nabave i procijeniti mogućnosti plasmana vlastitih proizvoda ili usluga
 • sastaviti plan i budžet marketinških aktivnosti
 • izraditi računske projekcije prihoda, troškova i potrebnih ulaganja
 • sastaviti planske financijske izvještaje
 • procijeniti opravdanost ulaganja, koristeći statički i dinamički pristup ocjene isplativosti
 • analizirati osjetljivost projekta
 • prezentirati i argumentirano obrazložiti poduzetnički projekt.

Porezni sustav

 • objasniti temeljne porezno-pravne pojmove i njihovu ulogu u oporezivanju
 • odrediti za svaki porezni oblik poreznog obveznika, poreznu osnovicu, poreznu stopu i pripadnost prihoda
 • odrediti vrste i visine doprinosa za obvezna osiguranja
 • primijeniti znanje pri jednostavnijim postupcima oporezivanja dohotka
 • djelomično povezati stečeno znanje sa sadržajima iz drugih kolegija.

Poslovni engleski jezik  5, napredna razina

 • izdvojiti kompleksne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • sudjelovati u diskusijama o poslovnim temama
 • prepoznati i koristiti različite registre govora i pisanja
 • napisati e-mail , žalbu, upozorenje, sažetak, prijedlog
 • komunicirati s izvornim i neizvornim govornicima
 • koristit retoričkih alata u prezentacijama
 • sudjelovati u telekonferencijama.

Poslovni engleski jezik 5, viša srednja razina

 • objasniti osnovne ideje i detaljne informacije izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • primijeniti odgovarajući vokabular u diskusiji o međunarodnom tržištu i trgovini poslovnoj etici, vodstvu i konkurenciji
 • izraditi  kognitivne mape na poslovne teme
 • razlikovati upotrebu kondicionala, odnosnih rečenica, aktiva i pasiva i prošlih glagolskih vremena  u engleskom jeziku
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom pregovaranja, donošenja odluka i diplomatskog pregovaranja
 • opisati karakteristike ljudi na vodećim pozicijama
 • napisati poslovni izvještaj.

Poslovni engleski jezik 5, srednja razina

 • upotrijebiti kolokacije koje opisuju dobrog menadžera
 • voditi razgovor s poslovnim partnerom u gostima
 • upotrijebiti kolokacije i fraze koje se tiču poslovnog pregovaranja
 • voditi poslovni pregovor
 • upotrijebiti kolokacije koje opisuju ekonomsku situaciju države
 • upotrijebiti različite vrste brojeva
 • opisati proizvod
 • održati prezentaciju.

Poslovni engleski jezik 5, početna razina

 • objasniti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti jednostavnim rječnikom svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze u hotelu, formulirati uljudne zamolbe
 • opisati procedure na aerodromu, savladati vokabular neophodan na putovanju
 • razlikovati upotrebe sadašnjih i prošlih  glagolskih vremena
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom sastanaka, ugovaranja sastanaka telefonom, upoznavanja
 • opisati slobodno vrijeme
 • komunicirati u restoranu
 • napisati jednostavni email i poslovno pismo.

Trgovinsko poslovanje

 • objasniti temeljne pojmove  koji su vezani uz unutarnju i vanjsku trgovinu
 • navesti temeljne pojmove i kategorije međunarodnog sustava plaćanja
 • opisati kako tečajna politika djeluje na uvjete uvoza i izvoza
 • protumačiti koje su bitne sastavnice ugovora u unutarnjoj i vanjskoj trgovini
 • interpretirati međunarodne trgovačke klauzule
 • identificirati poslovne procese u trgovini i njihov ustroj
 • procijeniti ulogu nabave, prodaje i upravljanja zalihama u poslovanju trgovačkog poduzeća
 • prikazati specifičnosti pojedinih oblika konkurentnosti u međunarodnoj razmjeni.

Dinamičko poduzetništvo

 • izdvojiti argumente za rast i razvoj poduzeća kao nužnosti za opstanak
 • grupirati mehanizme rasta poduzeća pod utjecajem unutarnjih i vanjskih čimbenika
 • intervjuirati poduzetnika, te prikupiti informacije o sadašnjoj izvedbi poduzeća, te potencijalima za rast (prepoznati što mu nedostaje da bi moglo rasti)
 • usporediti značajke, te definirati promjene koje se događaju na prelasku poduzeća iz poduzetničke u menadžersku fazu rasta
 • kombinirati naučeno o strategijama rasta s dobivenim/prikupljenim informacijama, kreirati različite scenarije rasta, te preporučiti najbolju strategiju rasta za odabrano poduzeće

6. semestar

Poslovna etika i kultura

 • prepoznati temeljne teorije poslovne etike, opisati njihove značajke, te argumentirati stajališta o potrebi proučavanja i primjene poslovne etike u različitim situacijama
 • prepoznati različite utjecaje koji oblikuju naše vrijednosne sustave
 • identificirati dionike i objasniti etičku dilemu u poslovanju na individualnoj, organizacijskoj i društvenoj razini
 • analizirati slučajeve iz prakse odabranim načinom donošenja etičkih odluka, povezati odgovore na tri etička pitanja, te argumentirati prijedloge rješenja
 • diskutirati etičke teme poslovnog okruženja, zaposlenika, okoliša i kupaca, te osmisliti i napisati etički kodeks
 • prepoznati etičke teme u raznim poslovnim situacijama, te osmisliti i preporučiti najprimjerenije scenarije društveno odgovornog poslovanja
 • odabrati odgovarajuću temu iz poslovne etike, obraditi je uz integriranje korištenih alata za analizu, opisati etički slučaj te predstaviti grupi zaključke svojega projekta.

Hrvatska kulturna baština

 • prepoznati posebnosti hrvatske kulturne baštine
 • prepoznati objekte i kreatore hrvatske kulturne baštine
 • povezati hrvatska kulturna dostignuća s europskim
 • primijeniti  stečena znanja u interpretaciji spomenika hrvatske kulturne baštine
 • koristiti se literaturom kod interpretacije hrvatske kulturne baštine
 • koristiti se stečenim smjernicama kod cjeloživotnog proučavanja hrvatske kulturne baštine
 • zalagati se za zaštitu spomenika hrvatske kulturne baštine.

Ponašanje potrošača

 • poznavati ključne pojmove, teorije i metode istraživanja koje su korisne za razumijevanje složenosti ponašanja potrošača
 • pokazati sposobnosti primjene tih koncepata u marketingu kroz odlučivanje, rješavanje problema i donošenje strategije razvoja
 • razaznati utjecaj etničkih, vjerskih, globalnih i multikulturalnih raznolikosti na donošenje odluka o kupnji proizvoda
 • biti u stanju kritički procijeniti poslovne odluke iz nekoliko perspektiva (potrošači, društvo, tvrtka)
 • identificirati problematiku zadanog  poslovnog profila kupca 
 • primijeniti znanja stečena iz kolegija Osnove marketinga pri izradi praktičnih primjera
 • razviti vještine koje se koriste u timskom radu pri izradi profila potrošača
 • osmisliti javnu prezentaciju profila potrošača  pred klijentom
 • provesti analizu tržišta i marketinškog okruženja
 • procijeniti svoj doprinos timskom radu te razviti sposobnost ocjenjivanja rada suparničkih grupa
 • izvesti zaključke nastavno na zadani poslovni slučaj.

Upravljanje ljudskim potencijalima

 • planirati ljudske potencijale u skladu sa strateškim usmjerenjima tvrtke
 • izraditi analizu posla i radnih mjesta
 • procijeniti koje metode i tehnike koristiti u procesu selekcije i pri odabiru
 • izraditi plan edukacije prema potrebama tvrtke i znati ih validirati
 • izraditi plan procjene radne uspješnosti zaposlenika
 • kreirati pravedan sustav nagrađivanja zaposlenika
 • izraditi mini HRM projekt za zadanu tvrtku.

Promocija

 • objasniti osnovne pojmove u integriranoj marketinškoj komunikaciji
 • protumačiti ulogu i važnost promocije u društvu i na globalnom tržištu
 • opisati proces nastanka i razvoja integrirane marketinške komunikacije te njezinu ulogu u suvremenom poslovanju
 • identificirati činitelje promotivnog spleta
 • primijeniti osnovne promotivne strategije
 • upotrijebiti osnovne promotivne alate u jednostavnijim poslovnim slučajevima
 • razlikovati posebnosti promotivnog spleta
 • prezentirati osnovne elemente integrirane marketinške komunikacije.

Obiteljsko poduzetništvo

 • identificirati i preporučiti rješenje problema tipičnog za obiteljsko poduzeće
 • razlikovati interese dionika u obiteljskom poduzeću
 • odrediti nasljednika i lidera obiteljskog poduzeća, uvjerljivo zastupajući svoj stav i odluku
 • osmisliti plan profesionalizacije obiteljskog biznisa
 • izdvojiti trendove koji će imati utjecaja na budućnost obiteljskog poduzetništva
 • sastaviti prijedlog razvoja institucionalne potpore za obiteljska poduzeća.

Revizija

 • objasniti glavna obilježja revizije financijskih izvještaja
 • razumjeti ulogu revizije u upravljanju poduzećem
 • surađivati s revizorom u postupku revizije financijskih izvještaja
 • interpretirati završno mišljenje revizora o financijskim izvještajima
 • djelomično povezati stečeno znanje sa sadržajima iz drugih kolegija.
Ekonomija poduzetništva