Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Kreativne industrije su jedan od najdinamičnijih gospodarskih sektora!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Teorija filma
 • Opisati temeljne koncepcije teorije kao discipline u proučavanju filma. 
 • Protumačiti definiranje medijskih fenomena i samostalnog uočavanja njihovih sličnosti, razlika i međusobnih utjecaja. 
 • Interpretirati samostalne analize čimbenika sličnosti i čimbenika razlike u filmskom mediju. 
 • Objasniti oblike filmskog zapisa kao filmološke (teorijske) kategorije i samostalno analizirati njihove temeljne funkcije (informacijske, retoričke i strukturne).
 • Interpretirati samostalne analize kadra kao jednog od temeljnih oblika filmskog zapisa, odnosno kao stalnog oblika filmskog zapisa i njegovih podvrsta (s obzirom na duljinu i s obzirom na promatrača).
 • Definirati analizu okvira kao jednog od temeljnih oblika filmskog zapisa.
 • Samostalno analizirati slikovne i zvučne oblike filmskog zapisa u filmskom mediju.
Filmska i televizijska dramaturgija
 • Formatirati scenarij
 • napisati sinopsis
 • sažeti filmsku priču
 • analizirati probleme priče 
 • pisati filmski dijalog 
 • razviti filmsku ideju i likove 
 • primijeniti nabrojane vještine na pisanje scenarija.
Fotografsko i filmsko snimanje
 • Primijeniti znanje o tehničkoj, likovnoj, dokumentarističkoj i dramskoj ulozi oblikovanja slike u fotografiji i filmu.
 • Rabiti temeljne vještine u fotografskom i filmskom snimanju.
 • Interpretirati osobni senzibilitet za likovnost u slici.
 • Protumačiti znanja o vizualnim principima te osnovama tehnike i tehnologije snimanja.
 • Objasniti temeljne uporabne vrijednosti objektiva, pokreta i kretanja kamere, kompozicije slike, uporabe svjetla i boje.
 • Razumjeti oblikovanje slike kao bitan čimbenik u nastanku fotografsko-filmskog uradka.

Uvod u masovne medije i medijske publike

 • Definirati masovne medije i njihove sastavnice.
 • Objasniti historijski razvoj masovnih medija i njihov društveni značaj.
 • Identificirati i analizirati funkcije suvremenih masovnih medija.
 • Objasniti njihov globalni karakter i vezu s kreativnim industrijama.
 • Identificirati i objasniti proces nastajanja medijskih publika.
 • Prepoznati i razumjeti karakteristike pojedinih medijskih publika u kontekstu kreativnih industrija.

Psihologija medija i komunikacije

 • Primijeniti osnovnu metodologiju istraživanja medija i komunikacije
 • Interpretirati rezultate suvremenih psihologijskih istraživanja medija i komunikacije
 • Prepoznati utjecaj medija na osnovne psihološke procese i ponašanje
 • Interpretirati razlike u medijskom pojavljivanju različitih socijalnih skupina
 • Razlikovati medijski utjecaj na nasilno i prosocijalno ponašanje
 • Objasniti utjecaj reklamiranja na ponašanje
 • Prepoznati utjecaj medija na djecu i mlade
 • Analizirati medije i etiku.

Teorija i praksa dizajna

 • Objasniti pojmove i povijesne činjenice dizajna.
 • Definirati ulogu dizajnera u komunikacijskom procesu.
 • Primjeniti osnovna teoretska i praktična znanja iz područja dizajna pri radu s ostalim kreativnim profesijama.
 • Razlikovati specifičnosti tiskanih i elektronskih medija.
 • Razlikovati vektorsku i rastersku grafiku.
 • Koristiti osnovne programske alate za rad s vektorskom i bit map grafikom.
 • Upotrijebiti tipografsku terminologiju i elemente tipografskog oblikovanja u rješavanju dizajnerskog zadatka.
 • Razlikovati i objasnitii pojmove grafičkih standarda, vizualnog identiteta i knjige grafičkih standarda.
 • Koristiti standarde vizualnog identiteta i brand booka u radu na promotivnim kampanjama.

2. semestar

Povijest filma

 • objasniti temeljne odrednice povijesti filma kao discipline u proučavanju filma 
 • opisati utjecaj tehnoloških, društvenih i ekonomskih čimbenika na razvoj filma 
 • definirati i opisati najvažnije filmske stilske formacije 
 • opisati poetičke značajke opusa najznačajnijih filmskih autora 
 • estetski kontekstualizirati pojedinačni film u pojedinu stilsku formaciju i epohu 
 • temeljnim znanjem o najvažnijim fenomenima povijesti filma bolje analizirati i interpretirati suvremena kretanja u filmskoj umjetnosti.

Scenarij kratkometražnog filma

 • Analizirati scenarij nastao po književnom djelu.
 • Napisati scenarij nastao po književnom djelu.
 • Napisati scenarij kratkometražnog igranog filma.

Televizijsko snimanje

 

 

Medijska pismenost i kultura

 

 • Objasniti osnovne pojmove iz područja medijske pismenosti i kulture.
 • Kritički vrednovati i analizirati medijske sadržaje.
 • Kritički analizirati kontekst medijskih i kreativnih industrija.
 • Identificirati, analizirati i objasniti osnovne vrste utjecaja i efekte  masovnih medija na individualnoj i društvenoj razini.
 • Demonstrirati i objasniti interakcije medijske pismenosti i kulture s kreativnim industrijama.
 • Demonstrirati višu razinu medijske pismenosti u svjoj profesionalnoj medijskoj praksi.

Televizija u teoriji i praksi

 • Nabrojati, opisati i objasniti osnovne karakteristike televizijskih zanimanja
 • Demonstrirati poznavanje osnovnih pojmova i koncepata televizijskog medija
 • Demonstirati razumijevanje i poznavanje dinamike medija
 • Opisati i razumjeti osnove televizijskog izraza
 • Razlikovati televizijski od filmskog ili kazališnog izraza
 • Pokazati mogućnosti interferencije televizije i novih medija.

 

Dizajn i mediji

 

 • Identificirati važnost dizajna unutar medija filma, televiziije i reklama.
 • Objasniti osnovne pojmove kreativnog procesa.
 • Objasniti osnovne dizajnerske pojmove.
 • Razumjeti i intepretirati važnost osnovnih grafičkih elemenata; tipografija, boje, forma i oblici, kompozicija, fotografija, ilustracija.
 • Opisati poziciju kreativca/autora u filmskoj, televizijskoj ili oglašavačkoj industriji i interakciju s ostalim sudionicima u procesu kreiranja filma, televizjske emisije ili reklame.
 • Razumjeti i interpretirati osnovne procese nastanka dizajna unutar rekalme, filmskog plakata, špice, jingla, telopa.
 • Analizirati pojedine uratke grafičkog dizajna unutar medija filma, televizija i reklama kroz povijest na elementarnoj komunikološkoj razini.     
 • Primijeniti stečene spoznaje te kroz vježbe u samostalnom i timskom radu osmisliti pojedine zadatake kroz primjenu dizajna u oblikovanju plakata, špice, telopa i reklame na pretprodukcijskoj razini.

3. semestar

Zaštita, arhiviranje i restauracija AV gradiva

 • demonstrirati poznavanje principa sistematizacije, zaštite i čuvanja AV gradiva
 • primijeniti modele digitalitacije AV gradiva
 • primijeniti znanja iz restauracije AV gradiva
 • samostalno raditi na poslovima koji uključuju očuvanje, obradu, sistematizaciju, zaštitu i restauraciju AV gradiva.
Osnove režije 

Montaža i montažni postupci

 • Definirati osnovne pojmove iz teorije montaže i montažne prakse 
 • Prepoznati i primijeniti pravilne kodeke za unos i ispis video materijala 
 • Samostalno montirati kratku filmsku/video cjelinu koristeći osnovne montažne alate 
 • Samostalno montirati kratku reportažnu formu s postavljanjem spikera 
 • Postaviti osnovnu zvučnu sliku (glazbu i šumove) 
 • Kreirati i animirati podnaslove u titleru 
 • Prepoznati i primijeniti osnovne tranzicije 
 • Identificirati i analizirati greške u tehničkom, estetskom i dramaturškom smislu.

Filmska i TV produkcija

 • Objasniti osnove filmske i televizijske produkcije.
 • Objasniti produkcijske specifičnosti filmskih rodova: igrani film, dokumentarni, namjenski i drugi filmovi.
 • Izraditi produkcijsku razradu AV projekta.
 • Napraviti dijagram tijeka produkcije, od ideje do gotovog proizvoda.
 • Izraditi operativni plan projekta po fazama produkcije.
 • Napraviti plan snimanja, dispoziciju i izvještaj.
 • Izabrati osnovne tehničke resurse za produkciju.
 • Organizirati osnovnu filmsku ekipu.

Oblikovanje zvuka

 • Analizirati reproducirana glazbena djela s tehničkog i umjetničkog stajališta.
 • Samostalno odlučiti o primjeni raznih strategija i tehnika manipulacije zvukom.
 • Kombinirati korištenje zvuka u različitim medijima.
 • Samostalno odabrati metodu umjetničke kreacije zvuka.
 • Samostalno predvidjeti potrebne ljudske i tehničke resurse za realizaciju jednostavnih terenskih i studijskih snimanja.
 • Planirati moguću kreaciju jednostavnoga zvukovnog projekta na osnovu identificiranih potreba klijenata i samostalno (ili u okviru tima) je realizirati.
 • Samostalno organizirati rad tonske ekipe na terenu ili tonskom studiju u okviru jednostavnih zvukovnih projekata..
 • Kreativno se izraziti u mediju zvuka.
Televizijska režija
 • Demonstrirati poznavanje problematike režije i mogućnosti daljnjeg usavršavanja
 • Razlikovati načine režiranja studjskih emisija i izravnih prijenosa
 • Objasniti organizacijsku i proizvodnu strukturu televizije
 • Razlikovati specifičnosti zanimanja sekretarice i asistente režije
 • Razlikovati realizaciju i režiju
 • Realizirati kraću TV formu      
 • Biti pripremiljen za nova zanimanja kojih trenutno nema u klasifikacijama zanimanja, npr. realizator-mikser.

4. semestar

Filmska režija

 • demonstrirati poznavanje temeljnih elemenata zanata filmske režije
 • napisati i analizirati redateljske koncepcije filmova
 • režirati jednostavnije audio-vizualne forme
 • obavljati poslove u kojima je potrebno temeljno znanje o filmskoj režiji poput poslova asistenta redatelja, asistenta u marketinškom poduzeću.

Oblikovanje multimedijskih sadržaja

 • Identificirati različite komponente multimedije (tekst, slika, zvuk, video i  animacija) njihove različite reprezentacije.
 • Identificirati faze razvoja multimedijskog sadržaja.
 • Pravilno primijeniti elemente i načela vizualnog oblikovanja pri rješavanju zadatka.
 • Primjenjivati načela i osnovne postupke računalne obrade slike, zvuka i videozapisa.
 • Pripremiti i prilagoditi multimedijski sadržaj određenom mediju.
 • Demonstrirati dobru praksu i načela izrade multimedijskih prezentacija.
 • Dizajnirati i razvijati multimedijske sadržaje.
 • Sudjelovati u radu na projektu razvoja digitalnoga multimedijskog sadržaja te njegovoj distribuciji.

Računalna animacija

 • Samostalno koncipirati i izraditi kratku namjensku računalnu animaciju, odnosno reklamni TV-spot.

Financiranje u kreativnim industrijama

 • Identificirati sektore unutar kreativne industrije.
 • Objasniti glavne osnove financiranja.
 • Objasniti specifične oblike i zakonitosti financiranja audiovizualnih i/ili medijskih projekata.
 • Nabrojiti izvore i načine financiranja i sufinanciranja AV i/ili medijskog projekta.
 • Napraviti plan financiranja.
 • Napraviti financijski plan (budžet) projekata.
 • Napraviti novčani tok.
 • Primijeniti samostalno financijsko praćenje prihoda i rashode AV i/ili medijskih projekata.

Marketing u kreativnim industrijama

 • Objasniti osnovne pojmove u marketingu
 • Protumačiti ulogu i važnost marketinga u društvu i na globalnom tržištu
 • Razumjeti ulogu i važnost marketinga u kreativnim industrijama
 • Identificirati činitelje marketinškog okruženja i marketinških istraživanja
 • Primijeniti osnovne marketinške strategije segmentiranja i pozicioniranja
 • Upotrijebiti osnovne marketinške alate u jednostavnijim poslovnim slučajevima
 • Razlikovati posebnosti marketinga u kreativnim industrijama
 • Prezentirati osnovne elemente procesa izrade marketing plana.

Filmska montaža

 • Pratiti kontinuitete na snimanju
 • Sinkronizirati sliku i zvuk
 • Prepoznati potencijale snimljene slike i zvuka te dijelove glumačkih izvedbi
 • Montirati sliku i dijalog na kratkom igranom filmu samostalno i u uskoj suradnji s redateljem
 • Samostalno montirati zvuk na kratkom igranom filmu koristeći više tonskih kanala u skladu s pravilima struke
 • Analizirati primijenjene montažne postupke i evaluirati rezultate s kolegama iz struke

5. semestar

Inovativne televizijske forme

 • Demonstrirati poznavanje svih etapa nastanka TV emisije.
 • Prezentirati i demonstrirati inovativnost u osmišljavanju TV formata
 • Prepoznati potencijale ideje za TV emisiju te kako razviti tu ideju u scenarij i produkcijski projekt.
 • Redateljski  oblikovati u uspješan TV proizvod.
 • Razviti vlastite inovativne ideje za TV format, u svim produkcijskim, scenarističkim i redateljskim aspektima.

Teorija i praksa kompjutorskih igara

 • Razložiti proces izrade igre na osnovne dijelove (poslovni, umjetnički, tehnički)
 • Razložiti osnovne elemente i postupke korištene u kreiranju kompjutorske igre (vrijeme, prostor, ambijent, algoritam, likovi, glazba)
 • Analizirati narativni, produkcijski, komercijalni i sociološki aspekt kompjutorskih igara
 • Objasniti i dovesti u vezu osnovne elemente kompjutorskih igara s drugim narativnim vrstama i žanrovima, rastumačiti odnos naracije i algoritma
 • Interpretirati osnovne društvene prijepore oko kompjutorskih igara 
 • Objasniti ulogu i status kompjutorskih igara unutar kreativnih industrija.

Copywriting

 • Identificirati osnovne historijske, društvene i komunikološke temelje oglašavanja.
 • Objasniti osnovne advertising pojmove iz perspektive copywritera.
 • Opisati poziciju kreativca/kreativnog tima/odjela u oglašavačkoj industriji i interakcije s ostalim sudionicima u procesu kreiranja marketinške komunikacije.
 • Opisati karakteristične reklamne forme i komunikacijske kanale s njihovim specifičnostima.
 • Analizirati oglašavačke uratke na elementarnoj komunikološkoj razini.
 • Interpretirati osnovne faze kreativnog procesa oblikovanja reklama i pristupa osmišljavanju reklamne komunikacije. 
 • Primijeniti stečene spoznaje u samostalnom radu na osmišljavanju reklamnih formi.
 • Osmisliti i izraditi osnovne reklamne koncepte na pretprodukcijskoj razini.

Jezik, govor, mediji

 • prepoznati osnovna obilježja funkcionalnih stilova suvremenoga hrvatskog jezika
 • povezati znanja o funkcionalnim stilovima s pisanjem kratkih  javnih, polujavnih stručnih i drugih tekstova
 • primijeniti znanja iz pravopisa i gramatike pri pisanju različitih tekstova
 • samostalno pripremati i interpretirati govore
 • primjenjivati stečene govorničke vještine u različitim medijski determiniranim situacijama
 • sudjelovati u raspravama koje zahtijevaju visok stupanj aktivnog slušanja, kreativnog mišljenja, procjene govorničke situacije te artikulacije govora i svijesti o medijskim prostorima kao platformi i okviru za oblikovanje javnoga govora
 • razumjeti različite publike
 • razumjeti koncept odgovornosti u javnim nastupima.

Književnost, mediji i transmedijski storytelling

 • demonstrirati temeljna znanja o pojmovima ključnim za razumijevanje književnosti i i njezinog odnosa s drugim medijima, poglavito filmom
 • objasniti osnovne postavke koje određuju intermedijalni transfer
 • analizirati i procjenjivati radni medijski materijal
 • samostalno adaptirati književni predložak
 • interpretirati i primijeniti osnovne postavke transmedijskog storytellinga pri kreiranju narativnih formi.

Autorska prava i legislativa u kreativnim industrijama

 • Opisati pojam autorskog prava.
 • Objasniti što je autorsko djelo i navesti vrste autorskih djela.
 • Protumačiti sadržaj autorskog prava u kreativnim industrijama.
 • Interpretirati načine ostvarivanja i zaštite autorskog prava u kreativnim industrijama.
 • Protumačiti posebne odredbe o audiovizualnim djelima.
 • Primijeniti osnovna pravna pravila pri izradi autorskih ugovora.
 • Primjeniti pojedine zakonske propise i pravne institute u konkretnim slučajevima.
 • Razumjeti protupravna postupanja u medijima i posljedice takvog postupanja.
 • Kritički preispitivati odnos između postojeće medijske regulative i stanja u medijskoj prezentaciji u RH te u EU.
 • Definirati nužnu usklađenost djelovanja u medijima i javnosti sa pripadajućim zakonskim okvirima.

6. semestar

Režija (scene) igranog filma

 • Analizirati scenu dugometražnog igranog filma
 • Definirati emocije koje trebaju biti istaknute u sceni igranog filma
 • Analizirati likove koji sudjeluju u sceni igranog filma
 • Analizirati i odabrati kostime za zadanu scenu igranog filma
 • Analizirati i odabrati scenografiju za scenu igranog filma
 • Odabrati i voditi glumce pri snimanju scene igranog filma
 • Postaviti rasvjetu u sceni igranog filma
 • Snimiti scenu igranog filma
 • Montirati scenu igranog filma.

Redateljski postupci u igranom i dokumentarnom filmu

 • demonstrirati i primijeniti detaljnija znanja zanata filmske režije
 • artikulirano i argumentirano opisati i obraniti svoj filmski projekt
 • režirati kraće filmske vrste
 • filmski pismeno nastaviti svoje profesionalno usavršavanje.

Reklamni namjenski film

 • Opisati osnovne rodove, vrste i žanrove namjenskog filma.
 • Identificirati osnovne historijske, društvene i komunikološke temelje oglašavanja i kontekst nastanka TV reklamnih spotova.
 • Objasniti osnovne komunikacijske karakteristike TV reklamnog spota i razlike u odnosu na druge reklamne forme.
 • Analizirati televizijske reklamne spotove na osnovnoj komunikološkoj i dramaturškoj razini.
 • Opisati poziciju kreativca/kreativnog tima pri osmišljavanju i produkciji televizijskog reklamnog spota i interakcije s ostalim sudionicima u procesu.
 • Interpretirati osnovne faze kreativnog procesa oblikovanja reklamnih TV spotova.
 • Opisati karakteristike najvažnijih vrsta reklamnih TV spotova.
 • Primijeniti stečene spoznaje u samostalnom radu na osmišljavanju TV reklamnih formi.
 • Osmisliti i izraditi sinopsis televizijskoga reklamnog spota na pretprodukcijskoj razini.

Vizualni i novi mediji

 • intepretirati i primijeniti osnovne teorijske i praktične koncepte i vještine iz područja teorije i prakse vizualnih i novih medija, 
 • primjenjivati osnovna tehnička znanja nužna za korištenje vizualnih i novih medija, 
 • planirati, organizirati i realizirati projektni zadatak koristeći stečena znanja te evaluirati i kreirati prezentaciju na temu iz novih medija, 
 • kritički promišljati teme iz područja vizualnih i novih medija i
 • surađivati s kolegama razvijajući različita znanja i sposobnosti u zajednički rezultat.

Nezavisna filmska produkcija

 • Objasniti osnove nezavisne filmske produkcije.
 • Objasniti poslovno i pravno okružje producenta – pravne i/ili fizičke osobe.
 • Razumjeti kako funkcionira tržište ponude i potražnje i koji su subjekti prisutni na hrvatskom tržištu.
 • Obaviti osnivanje pravne osobe – nezavisnu filmsku produkciju.
 • Objasniti standarde i specifičnosti filmske produkcije.
 • Napraviti osnovnu natječajnu dokumentaciju.
 • Primijeniti specifične elemente marketinga (zakonitosti i ograničenja) i napraviti analizu TV formata i/ili projekta.
 • Samostalno komunicirati s filmskom industrijom kao asistenti produkcije ili pridruženi producenti u daljnjem profesionalnom radu.

Nezavisna televizijska produkcija

 • Objasniti osnove nezavisne televizijske produkcije.
 • Objasniti poslovno i pravno okružje producenta – pravne i/ili fizičke osobe.
 • Pokazati kako funkcionira tržište ponude i potražnje i koji su subjekti prisutni na hrvatskom tržištu.
 • Obavitii osnivanje pravne osobe – nezavisnu televizijsku produkciju, trgovačkog društva za proizvodnju audiovizualnih djela.
 • Objasniti vrste TV formata i standarde produkcije.
 • Nabrojati specifičnosti televizijske produkcije, te objasniti: amr, share, rejtinge, prime time, access prime.
 • Napraviti osnovnu natječajnu dokumentaciju za javni poziv. 
 • Primijeniti specifične elemente marketinga (zakonitosti i ograničenja), i napraviti analizu TV formata i/ili projekta.
Produkcija televizijske serije
 • Identificirati osnovne historijske, društvene i medijske temelje dramske serije i njezinu poziciju prema ostalim dramskim formama unutar audiovizualne industrije.
 • Identificirati vrste i žanrove televizijskih serija, te ih razlikovati prema sadržaju i razini produkcije.
 • Objasniti osnovne produkcijske pojmove iz perspektive producenta.
 • Objasniti poziciju producenta/produkcijskog tima dramske serije i interakcije s ostalim sudionicima u kreiranju i realizaciji projekta.
 • Objasniti ključne korake procesa pretprodukcije, produkcije i postprodukcije.
 • Samostalno izraditi terminski i produkcijski plan, te plan snimanja TV serije.
 • Samostalno izraditi kompletan troškovnik TV serije.
 • Objasniti osnove rada umjetničkog i organizacijskog dijela produkcijskog tima.
 • Analizirati televizijske serije na elementarnoj sadržajnoj i produkcijskoj razini.
 • Objasniti korake u plasmanu, distribuciji, marketiranju i promociji TV serije.
 • Razumjeti pozicioniranje pojedine dramske serije unutar dnevne i tjedne televizijske programske plahtice.
 • Objasniti osnovnu tehničku infrastrukturu potrebnu za pokretanje seta dramske serije.
Pop kultura i mediji 
 • opisati i objasniti pojam popularne kulture
 • definirati ulogu i značaj medija u suvremenom društvu
 • prepoznati važnost povezanosti popularne kulture i medija
 • kritički preispitivati ulogu i kvalitetu pojedinog medija, kao i pojedinog iskaza unutar pojedine grane popularne kulture
 • komunicirati s kreativnim profesijama u daljnjem profesionalnom radu kao suradnik naručitelj i kao suradnik izvršitelj
 • primjenjivati usvojena teorijska i praktična znanja s područja pop kulture i medija kako u daljnjem teorijskom izučavanju toga područja, tako i u praktičnom djelovanju na raznim srodnim područjima pop kulture i medija.
Novi medijski narativi
 • Prepoznati i kritički evaluirati eksplicitna i implicitna obilježja multimedijalne komunikacije
 • Čiitati, analizirati i sintetizirati u multimedijalne formate fotografiju, audio i video, uključujući tekst i vizualne elemente (slika, boja, kompozicija, tipografija…)
 • Razviti znanja, vještine i razumijevanje koje će im pomoći da samostalno komuniciraju medijske poruke na konceptualnom i tehničkom nivou
 • Koristiti vizualne i druge forme kako bi efikasno izrazili ideje
 • Koristiti osnovne dizajnerske principe u planiranju i razvoju vizualnih elemenata kroz osnovne alate i programe (grafika, obrada fotografije, montaža…)
 • Razumjeti implikacije, izazove i mogućnosti organizacijske dinamike projektno postavljenih timskih zadataka
Digitalni i online mediji
 • Razumjeti prednosti i nedostake interneta u odnosu na druge medijske platforme
 • Moći identificirati hardverske komponente i periferne uređaje te softverske aplikacije
 • Interpretirati konvergenciju i konsolidaciju kao dominante trendove u elektronskim medijima
 • Pretraživati internet i znati evaluirati dobivene informacije
 • Identificirati rizike i probleme sigurnosti, privatnosti i digitalnog identiteta
 • Savladati osnovne elemente stila pisanja vijesti za online platforme
 • Razumjeti kako elektronski mediji djeluju na popularnu kulturu
Umjetničke forme
 • opisati i analizirati povijesni razvoj likovne umjetnosti
 • imenovati metode oblikovnih procesa
 • primijeniti metode estetske analize likovnih ostvarenja
 • navesti i obrazložitii osnovne probleme likovnog stvaralaštva

Engleski jezik u medijima 

 • Izdvojiti detaljne ideje izgovorenog ili napisanog teksta.
 • Izraziti svoje mišljenje o nekoj temi.
 • Održati prezentaciju.
 • Napisati poslovni dopis.
 • Prepoznati i koristiti osnovne karakteristike formalnog i neformalnog registra..
 • Koristiti vokabular struke.
Analiza filma
Razumjeti sposobnost osvješćivanja osobnog doživljaja filma
Demonstrirati svjesnost relevantne individualne različitosti i društvene varijabilnost u doživljavanju istog filma.
Analizirati provjerive uzroka za pojedine karakteristike vlastita doživljaja, ali i moguće uzroke koji objašnjavaju različite doživljaje drugih kolega
Kritička svijest o različitostima pojedinih filmova i stjecanje sposobnosti da se uoči različita doživljajna usmjerenost  filmova
Interpretirati  usvojenost  filmskih pojmova kroz analize različitih postupaka koji se javljaju u različitim filmovima i različitim tipovima filmova
Razumjeti temeljne koncepcije estetičkog prosuđivanja filmskog djela
Protumačiti deskriptivno-analitički estetički opis pojedinog filma
Kritički definirati one osobine filma kojima se pojedinačni film može definirati umjetničkim djelom
 • Razumjeti sposobnost osvješćivanja osobnog doživljaja filma 
 • Demonstrirati svjesnost relevantne individualne različitosti i društvene varijabilnost u doživljavanju istog filma. 
 • Analizirati provjerive uzroka za pojedine karakteristike vlastita doživljaja, ali i moguće uzroke koji objašnjavaju različite doživljaje drugih kolega 
 • Kritička svijest o različitostima pojedinih filmova i stjecanje sposobnosti da se uoči različita doživljajna usmjerenost filmova 
 • Interpretirati usvojenost filmskih pojmova kroz analize različitih postupaka koji se javljaju u različitim filmovima i različitim tipovima filmova 
 • Razumjeti temeljne koncepcije estetičkog prosuđivanja filmskog djela 
 • Protumačiti deskriptivno-analitički estetički opis pojedinog filma 
 • Kritički definirati one osobine filma kojima se pojedinačni film može definirati umjetničkim djelom.
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje