Novinarstvo

Suvremeno novinarstvo sve više postaje transmedijskom profesijom!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Suvremeni društveni sustavi 1 – Suvremena hrvatska državna i pravna povijest

 • objasniti osnovne procese i pojmove iz suvremene hrvatske državne i pravne povijesti
 • identificirati glavne činitelje državno-pravnog razvoja Hrvatske
 • interpretirati kontroverzne teme iz suvremene hrvatske povijesti
 • kritički analizirati primarne i sekundarne izvore
 • prepoznati uzročno – posljedičnu vezu (hrvatske) prošlosti i sadašnjosti
 • objasniti sustav državne uprave i funkcioniranja vlasti u državi
 • opisati ulogu prava u društvu, a posebno u suvremenom međunarodnom okruženju.

Hrvatska jezična kultura

 • definirati neka od najvažnijih pravila hrvatskoga standardnoga jezika
 • primijeniti analogijom ta pravila i u slučajevima koji mu nisu bili dani kao primjer
 • sastaviti pismen tekst bez jezičnih pogrešaka
 • uočiti jezične pogreške u novinskome tekstu i jeziku medija općenito
 • argumentirano zastupati svoje mišljenje o pojedinim neriješenim problemima jezične norme.

Uvod u novinarstvo

 • stječe kompetencije komunikatora u masovnom komuniciranju
 • stječe razumijevanje novinarstva
 • demonstrira snalaženje u medijskim izrazima
 • piše jednostavne novinarske vrste i oblike.
 • demonstrira, kroz praktični rad, obavljanje osnovnih novinarskih zadatka.
 • razumije medije i njihove karakteristike, te osnovne načine komuniciranja s javnošću.
Oblici komunikacije
 • objasniti oblike komunikacija
 • analizirati motive komunikacije
 • opisati proces komuniciranja u skladu s načelima suvremenih komunikacijski kanala
 • identificirati načine komunikacije fotografijom
 • prezentirati poruke fotografijom
 • demonstrirati razumijevanje osnova tipografije (tipove pisama i njihov odabir u pojedinim medijima) obrade teksta
 • primijeniti alat za obradu teksta u svakodnevnom i poslovnom okruženju
 • primijeniti informatičke alate za multimedijalne prezentacije.

Medijska industrija

 • objasniti osnovne pojmove u medijskoj industriji
 • opisati povijesni razvoj medija i medijske industrije
 • interpretirati istraživanje dobiveno samostalnim istraživačkim radom, a vezano za medijsku industriju i njene poslove
 • protumačiti na koje načine mediji koriste specifična sredstva izražavanja
 • analizirati medijske poruke u skladu s poznavanjem izvora poruke/pošiljatelja
 • prepoznati i definirati pojedine poslove unutar zasebnih medijskih industrija.

Etičko i pravno reguliranje medija

 • utemeljeno se koristiti osnovnim etičkim i pravnim pojmovima u medijskoj djelatnosti
 • razumijevati pravni okvir i etičke norme koje reguliraju medijsku djelatnost
 • prepoznati razliku između regulacije i autoregulacije u medijskoj djelatnosti
 • protumačiti okvir za primjenu europskih normi i direktiva u reguliranju medijske djelatnosti
 • identificirati primjere kršenja pravnih i etičkih normi u medijskoj praksi
 • analizirati uzroke i posljedice kršenja zakonodavnih i etičkih normi u medijskoj praksi
 • interpretirati koncept moralne odgovornosti u javnome komuniciranju
 • primjenjivati ključne profesionalne standarde u dnevnoj praksi.

2. semestar

Suvremeni društveni sustavi 2 – Moderne političke doktrine i postmoderno društvo

 • objasniti osnovne pojmove i procese funkcioniranja modernog i postmodernog društva
 • identificirati glavne činitelje modernog i postmodernog društva
 • kritički analizirati moderne političke doktrine
 • objasniti pravnu jednakost građana kao uvjet slobode sudionika društvenoga zbivanja
 • kritički analizirati prihvaćanje svakidašnjega sukoba interesa kao društvenu realnost
 • objasniti pojam industrijalizacije u uvjetima tržišne ekonomije
 • shvatiti politiku kao predstavništvo slobodno izraženih većinskih društvenih interesa u okviru nacionalne države.

Osnove komunikologije

 • objasniti osnovne pojmove u komuniciranju
 • protumačiti preduvjete, važnost i obilježja komunikacijskog čina
 • opisati proces nastanka i razvoja oblika komuniciranja
 • identificirati komunikacijske činitelje, oblike i vrste komunikacije
 • opisati proces komuniciranja u skladu s načelima suvremenih komunikacijskih kanala
 • po uspješnom svladavanju govornih vježbi, studenti će moći:
 • navesti i opisati karakteristike dobrog radijskog i televizijskog govornika
 • interpretativno čitati novinarski tekst.

Osnove engleskog jezika za novinare

 • prepoznati posebnosti novinarsko-publicističkog stila
 • primijeniti te posebnosti u pisanju novinskih članaka
 • prevesti tekstove s internetskih stranica dnevnog tiska i tjednika na engleskom jeziku
 • uočiti jezične značajke novinskih naslova i primijeniti ih
 • upotrebljavati termine jezika struke vezane za tisak
 • održati prezentaciju na engleskom jeziku na temu po izboru.

Umijeće izvještavanja

 • studenti stječu kompetencije za samostalno prikupljanje podataka na događaju
 • procjenjuju vrijednosti vijesti
 • demonstriraju samostalno pisanje vijesti o nekom događaju primjenjujući razne tehnike pisanja te pisanje odgovarajućih novinskih vrsta.
 • demonstriraju samostalno procjenjivanje događaja te kako izvijestiti o nekom događaju
 • demonstriraju razumijevanje novinarskih načina komuniciranja
 • demonstriraju osnove prezentacije događaja medijskoj javnosti.

Postavke i praksa tiskanih medija

 • izdvojiti događaj koji bi mogao biti vijest ili izvještaj za čitatelje
 • identificirati događaj prema pravilima novinarske struke
 • istražiti događaj kako bi ga prenijeli čitateljima
 • preispitati koja je informacija važna, a koja nije
 • kombinirati ponuđene informacije u cjelinu
 • izabrati podatak kojim će početi pisati vijest ili izvještaj
 • napisati vijest ili izvještaj pogodan za objavljivanje.

Uvod u elektroničke medije

 • objasniti povijesni razvoj radija u Hrvatskoj i svijetu
 • objasniti i razumjeti podjelu radijskih postaja po funkciji, dosegu i programskom sadržaju
 • razumjeti modele funkcioniranja radio postaja kroz upravu, prodaju, marketing, tehničku potporu
 • usvojiti osnove pisanja za radio – osmisliti, napisati i pripremiti radijsku vijest za emitiranje
 • objasniti povijesni razvoj televizije u Hrvatskoj i svijetu
 • usvojiti najvažnije dijelove temeljnih zakona koji reguliraju rad elektroničkih medija te Zakon o HRT-u
 • razlikovati uloge i funkcioniranje javnih i komercijalnih televizijskih postaja
 • usvojiti osnove pisanja za televiziju – osmisliti, napisati i pripremiti televizijsku vijest za emitiranje.

3. semestar

Teorija medija

 • objasniti osnovne pojmove u teoriji medija
 • opisati razvoj medija kroz povijest i razlikovati medijske modele
 • razlikovati uloge, učinke i funkcioniranje javnih i komercijalnih medija
 • analizirati načine selektiranja vijesti u dominantnim masovnim medijima
 • primijeniti osnovna etička načela i samoregulaciju u novinarstvu
 • primijeniti teorijska znanja na aktualnim primjerima u masovnim medijima
 • demonstrirati samostalnom izradom seminarskog rada sposobnost analize masovnih medija i njihovih karakteristika u društvenom kontekstu.

Engleski kao jezik medija

 • prepoznati posebnosti novinarsko-publicističkog stila
 • primijeniti te posebnosti u radu u medijima
 • prevesti tekstove s internetskih stranica dnevnog tiska i tjednika na engleskom jeziku
 • uočiti jezične značajke govora radijskih i televizijskih voditelja
 • upotrebljavati termine jezika struke vezane za elektroničke i nove medije
 • voditi interview na engleskom jeziku
 • održati prezentaciju na engleskom jeziku na stručnu temu.

Tematsko izvještavanje

 • studenti postižu razumijevanje o izvještavanju iz pojedinih područja
 • studenti upoznaju specifičnosti izvještavanja za pojedino područje
 • studenti ovladavaju složenijim vještinama izvještavanja
 • studenti stječu kompetencije za samostalno izvještavanje o raznim tematskim
 • demonstriraju samostalno procjenjivanje događaja u pojedinim tematskim područjima
 • demonstriraju razumijevanje složenijih načina komuniciranja.

Pisanje u tisku

 • izdvojiti događaj i pojavu koji bi mogli biti tema za članak i osobu zanimljivu za intervju
 • identificirati događaj, pojavu ili osobu prema pravilima novinarske struke
 • istražiti događaj ili pojavu kako bi ih prenijeli čitateljima
 • preispitati koje su sastavnice događaja, pojave ili osobe važne, a koja nisu
 • kombinirati ponuđene elemente događaja, pojava i odgovora u intervjuu u cjelinu
 • izabrati podatak kojim će početi pisati članak, intervju, reportažu, analizu i feljton
 • napisati članak pogodan za objavljivanje.
Radijsko novinarstvo
 • objasniti osnovne pojmove u radijskom programu
 • opisati različite forme radijskog informativnog sadržaja
 • razlikovati pravila pisanja za radijski medij od ostalih medijskih platformi
 • primijeniti stečena znanja u konkretnim primjerima proizvodnje radijskih vijesti i emisija
 • analizirati radijski program kroz elemente koji su obrađeni u nastavi
 • demonstrirati kroz samostalnu izradu sposobnost uređivanja radijskih informativnih emisija 

Uvod u digitalne i online medije

 • razumjeti prednosti i nedostatke interneta u odnosu na druge medijske platforme
 • moći identificirati hardverske komponente i periferne uređaje te softverske aplikacije
 • interpretirati konvergenciju i konsolidaciju kao dominante trendove u elektroničkim medijima
 • pretraživati internet i znati evaluirati dobivene informacije
 • identificirati rizike i probleme sigurnosti, privatnosti i digitalnog identiteta
 • savladati osnovne elemente stila pisanja vijesti za online platforme
 • razumjeti kako elektronički mediji djeluju na popularnu kulturu.

4. semestar

Suvremeni društveni sustavi 3

 • objasniti ulogu filma, glazbe, umjetnosti itd. u izgradnji suvremenog društva
 • identificirati utjecaj političkih procesa na spomenute fenomene
 • interpretirati kontroverzne primjere iz međuodnosa politike i navedenih fenomena
 • kritički analizirati film kao sredstvo političke propagande, ali i kao umjetničko djelo.

Osnove publicističkoga stila

 • definirati pravila koja upravljaju publicističkim funkcionalnim stilom
 • primijeniti analogijom ta pravila i u slučajevima koji mu nisu bili dani kao primjer
 • sastaviti pismen tekst prilagođen funkcionalnome stilu ili pojedinome njegovu žanru
 • argumentirano zastupati svoje mišljenje o pojedinim problemima publicističkoga stila
 • tumačiti autorske diskurse i supostojanje dva pisana prostora (prostor novinarstva i prostor literature) na primjerima poznatih hrvatski književnika.

Menadžment medija

 • definirati osnovne funkcije menadžmenta
 • identificirati procese planiranja, organiziranja, vođenja i kontroliranja
 • dobiti uvid u organizacijske strukture medijskih organizacija
 • pripremiti misiju, viziju i ciljeve organizacije
 • procijeniti tržište prodaje, nabave i konkurencije (SWOT, PEST analiza, Porterov model)
 • razumjeti društveni ,politički ,i ekonomski kontekst u kome djeluje medijski menadžment
 • razviti intelektualne i praktične vještine  potrebne  za različite analize istraživanja tržišta ,donošenje planova
 • usvojiti osnovna načela različitosti upravljanja u medijima i ostalim industrijama.

Novi medijski narativi-novinarstvo 2.0

 • prepoznati i kritički evaluirati eksplicitna i implicitna obilježja multimedijalne komunikacije
 • naučiti čitati, analizirati i sintetizirati u multimedijalne formate fotografiju, audio i video, uključujući tekst i vizualne elemente (slika, boja, kompozicija, tipografija…)
 • kroz praktični rad na i infografici razviti znanja, vještine i razumijevanje koje će im pomoći da samostalno komuniciraju medijske poruke na konceptualnom i tehničkom nivou
 • koristiti vizualne i druge forme kako bi efikasno izrazili ideje
 • koristiti osnovne dizajnerske principe u planiranju i razvoju vizualnih elemenata kroz osnovne alate i programe (grafika, obrada fotografije, montaža…)
 • razumjeti implikacije, izazove i mogućnosti organizacijske dinamike projektno postavljenih timskih zadataka.

Složene novinarske forme

 • studenti savladavaju složene novinske vrste kojima obogaćuju svoj novinarski izraz
 • demonstriraju umijeće izbora najbolje novinske vrste kojom će predstaviti događaj ili osobu
 • stječu kompetencije za samostalno određivanje kojim novinskim vrstama dati prioritet
 • studenti ovladavaju znanjima neophodnim za pisanje složenih novinskih vrsta
 • demonstriraju poznavanje složenih vrsta komuniciranja.
Produkcijski procesi u elektroničkim medijima
 • objasniti i razlikovati specifičnosti televizije u odnosu na ostale medije
 • razlikovati javne i komercijalne televizijske servise
 • razumjeti proces proizvodnje programa i sadržaja u informativnom programu
 • razumjeti proces nastanka televizijskog priloga
 • samostalno pripremiti i izraditi televizijski prilog
 • osmisliti kratku mozaičnu emisiju.

5. semestar

Odnosi s javnošću 

 • objasniti osnovne pojmove i svrhu odnosa s javnošću
 • protumačiti preduvjete, važnost i obilježja odnosa s javnošću
 • opisati proces rada na projektu odnosa s javnošću, nastanka, razvoja i provedbe projekta
 • identificirati komunikacijske činitelje, oblike i vrste, odnosno alate odnosa s javnošću
 • analizirati motive djelovanja prema i od strane odnosa s javnošću
 • opisati proces komuniciranja u odnosima s javnošću u skladu s načelima suvremenih komunikacijskih kanala
Uređivanje u praksi
 • opisati način funkcioniranja redakcije: organizacijske procese i piramidu odlučivanja
 • protumačiti prava i obveze glavnog urednika, članova glavnog uredništva, uredničike rubrike/emisije
 • procijeniti da li neki događaj zavrjeđuje da postane medijska vijest
 • izložiti pravila i procese za naručivanje priče
 • demonstrirati osnovne vještine potrebne za uređivanje vijesti/rubrike u novinama, radiju, televiziji i ineternetskom portalu
 • kroz praktične vježbe urediti rubriku u novinama i interent portalu, te emisiju vijesti na radiju i televiziji

 

Jezik medija 

 

 

 • definirati pravila koja upravljaju jezičnom uporabom u određenome mediju/žanru
 • uočiti jezičnu uporabu neprimjerenu s obzirom na medij i/ili žanr
 • uočiti jezičnu uporabu neprimjerenu s obzirom na standardni jezik I funkcionalni stil
 • prilagoditi svoj jezik i stil potrebama različitih medija, novina/časopisa, novinskih rubrika ili emisija
 • primijeniti naučeno i u slučajevima koji mu nisu bili dani kao primjer

 

Istraživačko novinarstvo
 • razlikovati  istraživačko novinarstvo od  opisnog  (izvjestiteljskog)  i  interpretativnog
 • uočiti prednosti  istraživačkog novinarstva i  poteškoće na koje nailazi istraživački novinar
 • analizirati  primjere istraživačkih priča
 • napisati  vlastiti  tekst na temelju istraživanja koje je proveo : od odabira teme do tehnika prikupljanja  i prezentiranja podataka
 • odrediti  vrijednost objave  istraživačke priče   prema  kriteriju društvene važnosti  i javnog interesa
 • objasniti prednosti i nedostatke istraživačkog novinarstva u tisku i u elektroničkim medijima
 • prepoznati  pokušaje utjecaja  industrije oglašavanja , gospodarskih i političkih lobija  na  proizvodnju i  prezentaciju istraživačke priče
Suvremeni društveni sustavi 4 – Suvremeni međunarodni odnosi
 • objasniti osnovne međunarodne političke i ekonomske procese u suvremenom svijetu
 • identificirati glavne činitelje u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima, te njihove interese
 • identificirati ulogu Hrvatske u suvremenim međunarodnim političkim i ekonomskih odnosima, objasniti hrvatske nacionalne interese, te upoznati studente s instrumentima njihove realizacije u globalnim i regionalnim odnosima
 • kritički analizirati ključne ekonomsko-političke događaje i procese u 20. stoljeću
 • identificirati temeljne makroekonomske pojmove unutar nacionalne ekonomije kao važne elemente međunarodne ekonomije koji određuju veličinu odnosa i suradnju subjekata na svjetskom tržištu
 • objasniti pojmove usko vezane uz međunarodnu razmjenu kao što su devizni tečaj, platna bilanca, carine, kontigenti
 • identificirati koje su i kakva je uloga međunarodnih monetarnih i financijskih institucija uključenih u međunarodno poslovanje, objasniti koje su moguće koristi od članstva u njima, te razumjeti kakvi su učinci stvaranja regionalnih integracija (i izlaska države iz istih), kao što je CEFTA, na hrvatsko gospodarstvo
 • razumjeti suvremene ekonomske odnose najvećih gospodarskih sila (odnosi Amerike i Kine; trendovi utjecaja Europske unije)u svjetskoj ekonomiji
Foto i video novinarstvo
 • samostalno djelovati na terenu u cilju stvaranja vizualnih foto i video sadražaja za prezentaciju novinskih vizualnih informacija
 • razviti znanja, vještine i razumijevanje koje će im omogućiti da komuniciraju vizualne medijske poruke kroz praktični rad na fotografiji i videu
 • demonstrirati razumijevanje fotografske i video semantike i njihove suverene primjena u kompoziciji kadra za stvaranje višeznačnog i kreativnog vizualnog medijskog materijala
 • samostalno analizirati, vrednovati i razlikovati, te u proizvodnji vizualnog novinskog ili tv sadržaja izdvojiti i primijeniti kvalitetan foto i video uradak
 • suvereno vladati oblicima vizualnih novinarskih formi, njihovom izradom, pravilnom implementacijom u medijski sadržaj ovisno o platformi za koju se koristi
6. semestar
Likovne umjetnosti, politika i identitet
 • upoznati studente s osnovnim karakteristikama stilskih razdoblja, terminologijom, metodama i kontekstom nastanka likovnog djela s posebnim naglaskom na pitanjima povezanosti umjetnosti, politike i konstruiranja nacionalnog identiteta
 • razlikovati i razumjeti povezanost likovnog djela s političkim porukama pojedinog povijesnog razdoblja koje nosi te namjerama i ciljevima naručitelja; shvatiti pojam i značenje kulturne baštine te njenu važnost za nacionalni identitet
 • prepoznati i razviti vještine potrebne za dobro novinarstvo u kulturi na teme povezanosti umjetnosti, politike i nacionalnog identiteta
 • problematizirati promjene nastale korištenjem digitalne tehnologije u kontekstu umjetnost-politika-identitet
 • osvijestiti posljedice globalizacije na konstruiranje vlastitog, nacionalnog i autorskog identiteta

Sportsko novinarstvo

 • objasniti društvenu važnost sportskog novinarstva
 •  razlikovati sportove prema njihovoj važnosti, odnosno popularnosti
 •  primijeniti teorijska znanja na aktualnim primjerima u sportskom novinarstvu
 •  napisati sportski sadržaj (članak)
 •  kritički analizirati sportski događaj   
 •  demonstrirati uspješno korištenje programa za rad i multimedijskih sadržaja
Televizijski novinar-voditelj
 • student stječe kompetencije za javno komuniciranje, javni nastup „preko ekrana“
 • demonstrira snalaženje u televizijskom studiju u različitim situacijama
 • prikazuje, kroz praktični rad, razumijevanje verbalne i neverbalne komunikacije
 • razumije televiziju i njezine karakteristike te zakonitosti u cjelini
 • demonstrira u vlastito osmišljenoj emisiji vještine vođenja, novinarskoga posla i uređivanja  
Filmski žanrovi
 • razlikovati filmske vrste, rodove i žanrove
 • znati osnove teorije filma te imati uvid u razvoj filmske povijesti
 • analizirati pojedino filmsko djelo na razini novinske filmske kritike
 • argumentirano raspravljati o pojedinom filmom žanru prepoznavajući žanrovske karakteristike, šarolikost i preplitanja
 • aktivno sudjelovati u raspravi o pojedinom filmskom djelu jasno i razgovjetno artikulirajući vlastite misli i stavove
 • primijeniti stečena znanja pisanjem vlastitih recenzija, osvrta, kritika i drugih novinarskih vrsta karakterističnih za pisanje o filmu
 
Radijski novinar-voditelj
 • opisati osnovne govorne pojmove u radijskom programu
 • prepoznati i objasniti različite programske forme radijskog medija
 • primijeniti stečena znanja u konkretnim primjerima produkcije radijskog sadržaja
 • analizirati i komentirati različite govorne dijelove radijskog programa
 • demonstrirati kroz samostalnu izradu sposobnost prezentiranja radijskog govornog sadržaja
Novinarstvo