Poslovna ekonomija

Studijski program zasnovan na europskim ekonomskim i poslovnim studijskim programima!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Informatika 30 30 6  
Matematika 30 30 6  
Osnove ekonomije 30 30 6  
Osnove poduzetništva 30 30 6  
Metode izrade stručnog rada 0 30 3  
         
Fakultativni predmeti
Poslovni engleski jezik A1 20 10 3  
Poslovni njemački jezik A1 20 0 3  
Poslovni talijanski jezik A1 20 0 3  

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Marketing 30 0 6  
Mikroekonomija 1 30 0 6  
Organizacija 30 0 6  
Statistika 45 15 6  
Etika i ekonomija 0 30 3  
         
Fakultativni predmeti
Poslovni engleski jezik A2 20 0 3  
Poslovni njemački jezik A2 20 0 3  
Poslovni talijanski jezik A2 20 0 3  

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Makroekonomija 1 30 0 6  
Menadžment 30 0 6  
Mikroekonomija 2 20 0 3  
Računovodstvo 30 30 6  
Statistička analiza 20 10 3  
         
Fakultativni predmeti
Ekonomika racionalnog djelovanja 30 0 6  
Poslovni engleski jezik A3 30 0 6  
Poslovni njemački jezik B1 30 0 6  
Poslovni talijanski jezik B1 30 0 6  
Trgovačko pravo 30 0 6  

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Gospodarstvo Hrvatske 45 0 6  
Makroekonomija 2 20 0 3  
Matematička analiza za ekonomiste 15 15 3  
Međunarodna ekonomija 30 0 6  
Međunarodne trgovinske strategije 30 0 6  
Monetarna ekonomija 30 0 6  
         

3. godina

5. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Ekonomika bankarstva 45 0 6  
Međunarodno poslovanje 1 30 0 4  
Menadžment ljudskih potencijala 30 6 6  
Poslovne financije 30 15 6  
         
Fakultativni predmeti
Ekonomika i politika investiranja 30 5 4  
Ekonomika prometa i pomorstva 30 0 4  
Financijska tržišta i institucije 1 30 0 4  
Financijsko računovodstvo 1 30 15 4  
Menadžment ljudskih potencijala 30 0 4  
Osnove menadžmenta malih i srednjih poduzeća 30 0 4  
Osnove upravljanja troškovima 30 0 4  
Poslovni engleski jezik za financije 30 0 4  
Poslovni njemački jezik B2 30 0 4  
Poslovni talijanski jezik B2 30 0 4  
Špedicija i logistika 30 0 4  
Uvod u modeliranje poslovnog odlučivanja 30 15 4  

6. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Analiza i planiranje 30 30 6  
Strateški menadžment 30 0 6  
Upravljanje rizicima 30 0 6  
Završni rad 0 0 4  
         
Fakultativni predmeti
Upravljanje markama 30 0 4  
Aktuarska matematika 30 15 4  
Baze podataka 30 15 4  
Financijska matematika 30 15 4  
Javne financije 30 0 4  
Makrosustav EU 30 0 4  
Međunarodna osiguranja 30 0 4  
Monetarna ekonomija 30 0 4  
Poslovne komunikacijske vještine na engleskom jeziku 30 0 4  
Poslovni njemački jezik B3 30 0 4  
Poslovni talijanski jezik B3 30 0 4  
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća 30 8 4  
Restrukturiranje i sanacija poduzeća 30 0 4  
Stručna praksa 0 0 4