Poslovna informatika

Digitalne tehnologije su temelj četvrte industrijske revolucije!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Odabrana poglavlja poslovne psihologije

 • primijeniti pravila i tehnike racionalnog učenja
 • identificirati interindividualne razlike koje uvjetuju radnu uspješnost
 • kritički prosuđivati procese percepcije općenito i socijalne percepcije
 • razumjeti važnost pozitivnog mišljenja i samopouzdanja
 • razumjeti načela uspješne komunikacije i primijeniti ih pri držanju prezentacija
 • razumjeti načela (ne)uspješnog timskog rada i samovrednovati svoju ulogu unutar tima
 • upoznati i primijeniti pravila asertivne komunikacije i uspješnog rješavanja konflikata
 • objasniti principe uspješnog suočavanja sa stresom i umorom.

Uvod u građu računala

 • opisati von neumannov model računala i načine prikaza informacije u elektroničkom računalu
 • izvesti aritmetičke operacije neovisno o odabranom brojevnom sustavu
 • izvesti potrebne operacije booleove algebre na logičkim funkcijama dvije i tri varijable u svrhu dobivanja željenog prikaza i/ili minimizacije pripadnih logičkih sklopova
 • opisati svih 16 logičkih funkcija dvije varijable i osnovne funkcije tri varijable te pripadne sklopove
 • prepoznati i modelirati jednostavnije primjere korištenjem aritmetičkih sklopova i 7-segmentnog indikatora
 • opisati standardne kombinacijske module i osnovne sekvencijalne logičke sklopove
 • koristiti se standardnim kombinacijskim modulima u izvedbi sklopova i dizajnu jednostavnijih digitalnih sustava
 • izvesti simulacije obrađenih sklopova i primjera.

Uvod u programiranje

 • stvoriti algoritam za rješavanje jednostavnog problema
 • kodirati zadani algoritam u programskom jeziku C++
 • prepoznati pravi tip podataka za varijablu
 • napraviti jednostavan program koji u sebi sadrži naredbe za kontrolu toka
 • napisati funkciju koja rješava definirani zadatak
 • opisati strukturu podataka i potrebne funkcije za rad s njom
 • napraviti program koji koristi datoteke na osnovnoj razini.

Primjenski programi 1

 • prepoznati mogućnosti unapređenja poslovanja korištenjem informatičkih alata
 • primijeniti alate za digitalnu obradu slikovnih zapisa
 • razumjeti osnove tipografije i obrade teksta
 • primijeniti alat za obradu teksta u svakodnevnom i poslovnom okruženju
 • primijeniti informatičke alate za multimedijalne prezentacije
 • razumjeti osnove grafičkih formata.

Engleski za informatičke tehnologije 1

 • opisati svoje okruženje i dosadašnji tijek školovanja
 • razlučiti formalni od neformalnog komunikacijskog registra
 • napisati kratki transakcijski poslovni dopis: formalnu email poruku: upit, poziv, uputu
 • definirati funkciju računalnih komponenti
 • opisati i usporediti računalne konfiguracije s obzirom na različite korisnike
 • izvesti radnje slušajući ili čitajući upute na engleskom jeziku; usmeno i pismeno dati upute za izvođenje složenih radnji
 • objasniti tijek složenih procesa u kojima se koriste računala (prometne kamere, elektronska blagajna, bankomat, plaćanje kreditnim karticama)
 • izraditi sažetak stručnog teksta
 • voditi glosar stručnih pojmova korištenih u obaveznoj literaturi.

Matematika 1

 • objasniti pojam skupa i operacije nad skupovima
 • riješiti eksponencijalnu i logaritamsku jednadžbu
 • odrediti područje definicije realne funkcije jedne varijable
 • izračunati derivaciju funkcije jedne varijable
 • primijeniti pravila deriviranja na problem analize toka funkcije jedne varijable
 • objasniti pojam neodređenog i određenog integrala
 • izračunati neodređeni integral primjenom odgovarajuće tehnike integriranja
 • primijeniti pravila postotnog računa
 • primijeniti pravila jednostavnog i složenog kamatnog računa.

2. semestar

Ekonomika poduzeća

 • imenovati najznačajnije teoretičare ekonomske misli
 • objasniti osnovne pojmove mikroekonomije
 • izračunati osnovne pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća
 • analizirati makroekonomske kategorije bitne za svako gospodarstvo
 • prezentirati poslovni slučaj iz stvarnog okruženja.

Hrvatski jezik i kultura

 • prepoznati obilježja administrativno-poslovnog stila
 • povezati znanja o administrativno-poslovnom stilu s pisanjem molbe, životopisa, poslovnog pisma, ponude i sl.
 • primijeniti znanja iz pravopisa i gramatike pri pisanju različitih poslovnih poruka
 • koristiti se raznim jezičnim priručnicima-savjetnicima te normativnim priručnicima hrvatskoga standardnog jezika
 • koristiti se znanjima iz gramatike i pravopisa kod pisanja seminarskih radova drugih predmeta i sl.
 • koristiti se znanjima iz jezika pri usmenom ili pismenom predstavljanju i sl.
 • prepoznati najčešće pravopisne gramatičke i pravogovorne pogreške
 • prepoznati odabrane spomenike hrvatske kulturne baštine.

Programski jezik Visual Basic

 • kodirati zadani algoritam koristeći programski jezik visual basic
 • izvesti strukturu podataka pogodnu za rješavanje određenog problema
 • napraviti jednostavan program koji koristi naredbe kontrole toka
 • odabrati kontrole za prikaz ulaznih/izlaznih podataka u skladu s potrebom programa
 • za zadani problem napraviti formu s odgovarajućim kontrolama
 • napisati potprogram koji odgovara zadanom događaju na kontroli
 • izraditi program u kojem se koriste datoteke na osnovnoj razini.

Primjenski programi 2

 • prepoznati područja primjene računalnih tabličnih kalkulatora
 • prikazati osnovne i elemente naprednih tehnika korištenja alata ms excel
 • povezati znanja iz područja financija i poslovne matematike s upotrebom informatičkih sredstava
 • primijeniti tablični kalkulator pri aritmetičkim i financijskim izračunima
 • objasniti pojmove izdvajanja (referenciranja) podataka i način njihove primjene
 • koristiti se tabličnim kalkulatorom kod analize i rješavanja numeričkih zadaka u praksi
 • upotrijebiti tablični kalkulator kod predstavljanja financijskih i poslovnih rezultata
 • demonstrirati izradu otplatnog plana u ms excelu.

Engleski za informatičke tehnologije 2

 • odgovarati na pitanja na razgovoru za zapošljavanje/dodjelu stipendije za školovanje
 • napisati poslovni životopis i molbu za zapošljavanje ili prijavu za stipendiranje školovanja
 • prezentirati prošle događaje i planove za budućnost, želje i ambicije
 • opisati funkcioniranje operativnog sustava
 • imenovati elemente grafičkog sučelja
 • vlastitim riječima objasniti korištenje najčešćih primjenskih programa
 • vlastitim riječima izraziti savjete i upozorenja
 • izraditi sažetak stručnog teksta
 • voditi glosar stručnih pojmova korištenih u obaveznoj literaturi.

Matematika 2

 • izvesti osnove računske operacije nad matricama
 • riješiti problem linearnog programiranja grafičkom metodom
 • riješiti sustav linearnih jednadžbi
 • izračunati inverznu matricu ako je to moguće
 • prebrojiti elemente skupa korištenjem osnovnih pravila prebrojavanja
 • objasniti pojmove permutacije i kombinacije skupa
 • definirati problem linearnog programiranja.

3. semestar

Algoritmi i strukture podataka

 • nabrojati i definirati osnovne strukture podataka
 • izabrati odgovarajuću implementaciju strukture podataka za određeni problem
 • integrirati implementaciju strukture podataka u konkretan problem
 • procijeniti i iskoristiti određenu strukturu podataka u zavisnosti od problema
 • definirati metode oblikovanja algoritama
 • usporediti i razlikovati različite metode oblikovanja algoritama
 • konstruirati vlastite algoritme korištenjem jedne od metoda
 • procijeniti i odabrati pogodnu metodu oblikovanja algoritma za rješavanje problema.

Mreže računala

 • opisati način rada mreže i mrežnih aplikacija te standardne modele (poput ISO/OSI RM)
 • navesti najznačajnije protokole koji se susreću u mrežama računala i njihovu ulogu te karakteristike
 • opisati najčešće mrežne uređaje te njihovu funkciju i razlike
 • isplanirati i konfigurirati mrežu računala koja se sastoji od više lokalnih mreža i mrežne opreme
 • objasniti način rada najčešćih mrežnih alata poput naredbi PING i TRACEROUTE
 • provesti podešavanje sigurnosnog zaštitnog uređaja s obzirom na željenu razinu zaštite
 • kategorizirati mrežne protokole sa stanovišta usluga koje nude korisnicima
 • identificirati potrebne mehanizme zaštite mrežnog prometa s obzirom na postavljene zahtjeve (tajnost, neporecivost, autentičnost).

Računovodstvo

 • opisati pojam, značaj i ulogu računovodstva kao informacijske funkcije
 • primijeniti različite postupke u analizi financijskih izvještaja
 • objasniti knjigovodstveni proces kao temelj financijskog računovodstva
 • primijeniti temeljne koncepte i kategorije računovodstva
 • koristiti se osnovnim konceptom i tehnikama u evidenciji poslovnih događaja,
 • upotrijebiti različite  metode u sastavljanju financijskih izvještaja
 • interpretirati informacije proizašle iz financijskih izvještaja
 • objasniti regulativne i konceptualne okvire računovodstva.

Vjerojatnost i statistika

 • objasniti razliku između diskretnog i kontinuiranog modela vjerojatnosti
 • primijeniti formulu totalne vjerojatnosti
 • izračunati razdiobu opće slučajne varijable
 • raspoznati parametre pri primjeni parametarskih slučajnih varijabli
 • objasniti osnovne statističke pojmove
 • izraditi deskriptivnu statističku analizu na konkretnom primjeru
 • provesti testiranje hipoteze o očekivanju i proporciji populacije
 • napraviti analizu povezanosti i regresijski model.

Baze 
podataka 1

 • razumijevanje konceptualnih i izvedbenih osnova baza podataka
 • primijeniti forme i izvještaje u aplikaciji ms access
 • oblikovati relacijski modela baza podataka
 • izvesti  optimizaciju relacijskog modela podataka
 • izvesti bazu podataka u aplikaciji ms access
 • razumjeti osnovni i složeni upiti u bazi podataka.

Engleski za informatičke tehnologije 3

 • razvrstati aktivnosti različitih odjela u poduzeću
 • nacrtati grafikon prema podacima na engleskom i opisati grafikon
 • napisati duži transakcijski poslovni dopis: izvještaj, pismo preporuke i ponudu (proposal)
 • zastupati svoje mišljenje
 • opisati načela funkcioniranja mrežnih sustava
 • objasniti složene tehničke procese i protokole
 • izraditi sažetak stručnog teksta
 • voditi glosar stručnih pojmova korištenih u obaveznoj literaturi.

4. semestar

Internetske usluge

 • objasniti temeljnu strukturu i arhitekturu interneta
 • koristiti osnove JavaScripta za postizanje interaktivnosti stranice
 • navesti osnovne internetske protokole
 • opisati usluge na internetu
 • objasniti problematiku sigurnosti na internetu
 • objasniti metode i osnovne postupke izrade i oblikovanja web stranica pisanjem dobro strukturiranog kôda u XHTML-u i CSS-u
 • koristiti XHTML i CSS za izradu i oblikovanje jednostavne web-stranice prema zadanom predlošku
 • koristiti XHTML i CSS za izradu i oblikovanje predloška za jednostavnu web-stranicu prema zahtjevima korisnika.

Engleski za informatičke tehnologije 4

 • opisati radna mjesta u ciljnoj struci
 • opisati tijek budućih aktivnosti
 • izraziti predviđanja budućih razvoja događaja uz različite stupnjeve sigurnosti
 • usmeno i pismeno izvijestiti o kompleksnim prošlim događajima
 • izvijestiti o vođenim razgovorima
 • napisati seminarski rad u skladu s uputama za pisanje seminarskih radova s Edunete
 • objasniti složene tehničke procese i protokole
 • izraditi sažetak stručnog teksta
 • voditi glosar stručnih pojmova korištenih u obaveznoj literaturi.

Baze 
podataka 2

 • prepoznati tehnologiju koju treba primijeniti pri rješavanju određenog problema vezanog uz baze podataka
 • razumjeti standardnu upotrebu sql jezika i u drugim okruženjima
 • razumjeti mogućnosti pojedine tehnologije
 • razumjeti mogućnosti pojedinog programskog okruženja
 • primijeniti visual studio okruženje i visual basic jezik za izradu aplikacija za rad s bazama podataka
 • primijeniti sql jezik za definiciju, manipulaciju i kontrolu podataka na microsoft sql serveru.

Menadžersko računovodstvo

 • opisati pojam, značaj i ulogu menadžerskog računovodstva
 • objasniti vrste troškova i troškovne kategorije
 • primijeniti temeljne koncepte , tehnike i kategorije menadžerskog računovodstva
 • koristiti se različitim sustavima i metodama obračuna troškova
 • primijeniti različite metode amortizacije
 • interpretirati informacije za kratkoročne poslovne odluke
 • objasniti računovodstvene aspekte poreza i doprinosa
 • izračunati novčani proračun  i master proračun.

Objektno orijentirano programiranje

 • opisati osnovne značajke objektno orijentiranog programiranja
 • koristiti se elementima objektno orijentiranog programiranja u programskom jeziku C++
 • izgraditi jednostavnije objektno orijentirane sustave
 • prepoznati objektno orijentirane elemente u postojećim programima
 • upotrijebiti dostupne programske komponente u razvoju programske podrške
 • primijeniti osnove objektno orijentiranog pristupa u razvoju programske podrške.

Operacijski sustavi

 • razumjeti arhitekturu operacijskih sustava
 • koristiti se funkcionalnostima operacijskih sustava
 • primijeniti sučelja primjenskih programa i sustavskih poziva
 • napraviti simulaciju konkurentnih zadataka.

5. semestar

Osnove financija poduzeća

 • objasniti osnovne koncepte, metode, tehnike, načela, pravila i ciljeve poslovnih financija
 • prikazati strukturu i funkcije financijskog sustava kao financijske okoline poduzeća
 • primijeniti koncept vremenske vrijednosti novca na stavke financijske imovine i obveze poduzeća
 • procijeniti rizik, prinos ulaganja u dužničke i vlasničke vrijednosnice i isplativost ulaganja u projekte
 • izabrati izvor financiranja poduzeća prema kriteriju – troška financiranja
 • primijeniti osnovne tehnike upravljanja tekućom imovinom
 • provesti osnovne izračune učinaka poslovanja u međunarodnom okruženju
 • izračunati i interpretirati osnovne pokazatelje financijske analize i objasniti postupak budžetiranja.

Programiranje za Internet

 • prepoznati različite internet tehnologije koje se koriste u praksi. zbog širine prisutnih tehnologija fokus je na microsoft asp.net radnoj okolini i njezinim podtehnologijama, čije će se radne okoline znati prepoznati i koristiti
 • povezati znanja iz programiranja, algoritama i struktura podataka te baza podataka s programiranjem za internet
 • primijeniti odgovarajuća znanja za izradu internetskih poslovnih aplikacija
 • razumjeti klijentsku i serversku stranu programiranja za internet
 • koristiti se internetskim tehnologijama pri rješavanju problema iz prakse
 • koristiti se bazama podataka za dohvat i spremanje podataka
 • posložiti dijelove web aplikacije u višeslojnu arhitekturu
 • sagledati potrebno znanje za razvoj mobilnih web aplikacija.

Programski jezik C#

 • povezati znanja iz prethodnih programskih jezika s .net tehnologijom i programskim jezikom c#
 • prepoznati unapređenja koje donosi rad u .net frameworku i nova paradigma programiranja
 • primijeniti razvojni alat visual studio u izradi konzolnih i desktop aplikacija
 • koristiti skupove klasa .net biblioteke za rješavanje jednostavnih programskih problema
 • kreirati sučelje i funkcionalnost desktop aplikacije u windows forms tehnologiji
 • koristiti se skupovima klasa za pristup bazi podataka
 • izraditi jednostavnu poslovnu aplikaciju koja se u radu koristi bazom podataka
 • kreirati jednostavne izvještaje i prikazati ih u aplikaciji.

Programsko inženjerstvo i upravljanje projektima

 • definirati pojam softvera i softverskog proizvoda
 • planirati i upravljati projektom izrade softvera
 • razumjeti poslovne procese i procese u softverskom proizvodu
 • dizajnirati modele podataka i softverske procese
 • izraditi projekt izrade softvera i softverske dokumentacije
 • definirati pojam projekta, te prepoznati kojim poslovima treba, a kojima ne treba upravljati projektno
 • izraditi plan upravljanja projektom, planirati aktivnosti u iniciranju, planiranju, provedbi, kontroli i zatvaranju projekta
 • izraditi projektni plan s definiranim ciljevima, isporukama, razradom aktivnosti, vremenskim rasporedom i proračunom projekta
 • procijeniti potrebne resurse za provedbu projekta, isplanirati aktivnosti ključne za nabavu roba i usluga.

Osnove marketinga

 • objasniti osnovne pojmove u marketingu
 • protumačiti ulogu i važnost marketinga u društvu i na globalnom tržištu
 • opisati proces nastanka i razvoja marketinga te njegovu ulogu u suvremenom poslovanju
 • identificirati činitelje marketinškog okruženja i marketinških istraživanja
 • primijeniti osnovne marketinške strategije segmentiranja i pozicioniranja
 • upotrijebiti osnovne marketinške alate u jednostavnijim poslovnim slučajevima
 • razlikovati posebnosti marketinga usluga
 • prezentirati osnovne elemente procesa izrade marketinškog plana.

Organizacija i upravljanje poduzećem

 • objasniti povijesni razvoj upravljanja i organizacije, njegov utjecaj na poduzeće
 • diskutirati važnost organizacijske kulture, društvene odgovornosti i menadžerske etike
 • analizirati vanjske i unutarnje čimbenike s kojima se menadžeri suočavaju u poslovnom okruženju
 • opisati prirodu, svrhu i proces planiranja, organiziranja, vođenja i kontroliranja
 • upotrijebiti faze integralnog procesa odlučivanja za kvalitetno donošenje korporativnih odluka
 • demonstrirati poznavanje raznih vrsta organizacijskih struktura
 • prikazati aktivnosti upravljanja ljudskim resursima
 • identificirati ključne kompetencije uspješnog menadžera i vođe…

6. semestar

Poslovni plan

 • opisati pojam, sadržaj i svrhu izrade poslovnog plana
 • istražiti tržište prodaje i nabave i procijeniti mogućnosti plasmana vlastitih proizvoda ili usluga
 • sastaviti plan i budžet marketinških aktivnosti
 • izraditi računske projekcije prihoda, troškova i potrebnih ulaganja
 • sastaviti planske financijske izvještaje
 • procijeniti opravdanost ulaganja koristeći statički i dinamički pristup ocjene isplativosti
 • analizirati osjetljivost projekta
 • prezentirati i argumentirano obrazložiti poduzetnički projekt.

Multimedija

 • identificirati različite komponente digitalnog medija (tekst, slika, zvuk, video i animacija) i njihove različite reprezentacije
 • identificirati faze razvoja multimedijskog sadržaja
 • pravilno primijeniti elemente i načela vizualnog oblikovanja pri rješavanju dizajnerskog zadatka
 • primjenjivati načela i osnovne postupke računalne obrade slike, zvuka i videozapisa
 • pripremiti i prilagoditi multimedijalni sadržaj određenom mediju
 • usvojiti dobru praksu i načela izrade multimedijalnih prezentacija
 • dizajnirati i razvijati multimedijske sadržaje koji uključuju niz različitih digitalnih medijskih sastavnica
 • sudjelovati u radu na projektu za razvoj digitalnog multimedijskog sadržaja.

Programski jezik Java

 • definirati i imenovati osnovne funkcije i strukture programskog jezika java
 • konstruirati klase i interfaceove
 • sastaviti vlastite biblioteke funkcija i klasa
 • upravljati razvojnim procesom izrade aplikacije
 • preoblikovati osnovne oblike obrade pogrešaka
 • preurediti postojeće aplikacije
 • integrirati pojedinačna rješenja u jedinstvenu aplikaciju
 • planirati i razviti vlastitu aplikaciju (tekstualni editor, administrator) kataloga proizvoda )

Izrada internetskih aplikacija

 • preoblikovati vizualni predložak u xhtml kod
 • razviti i izgraditi strukturu internetske stranice
 • izgraditi osnovnu interaktivnost s korisnikom internetske aplikacije pomoću javascripta
 • izgraditi kompleksnija rješenja pomoću biblioteke jquery
 • definirati i imenovati osnovne funkcije programskog jezika php
 • konstruirati klase i objekte pomoću php-a
 • sastaviti vlastite biblioteke funkcija i klasa
 • planirati i razviti vlastitu internetsku aplikaciju (internet trgovinu,  aplikaciju za upravljanje sadržaja).

Izrada aplikacija za mobilne platforme

 • razviti i izgraditi strukturu mobilne aplikacije
 • izgraditi osnovnu interaktivnost s korisnikom pomoću grafičkog sučelja
 • izgraditi mobilnu aplikaciju koja koristi bazu podataka
 • definirati i imenovati osnovne dijelove android platforme
 • sastaviti vlastite biblioteke funkcija i klasa potrebnih za rad mobilne aplikacije
 • planirati i razviti vlastitu mobilnu aplikaciju.

Projektiranje informacijskih sustava

 • opisati  postupak i pravila u primjeni  metode  za  analizu procesa  organizacijskih sustava
 • prepoznati poslovne procese u organizacijskom sustavu
 • kreirati konceptualni (er – entity relationship) model podataka  iz rječnika podataka modela procesa
 • objasniti moguće  veze između entiteta u er modelu 
 • prevesti konceptualni  (er ) model  u relacijski model podataka
 • primijeniti pravila vertikalne normalizacije za 1. 2. i  3.  normalnu formu u bazi  podataka is
 • predložiti optimalnu it tehnologiju za konkretni projekt informacijskog sustava
 • izračunati troškove novog (projektiranog) informacijskog sustava.

Uvod u podatkovnu znanost

 • Definirati i imenovati osnovne pojmove podatkovne znanosti
 • Razumjeti životni ciklus projekta podatkovne znanosti
 • Koristiti Python za osnovno modeliranje i analizu podataka
 • Primijeniti osnovne alate eksplorativne analize podataka (grafički prikazi, sumarne statistike) za identifikaciju abnormalnosti u podacima
 • Pripremiti podatke za analizu (data wrangling & cleaning)
 • Odabrati odgovarajuću metodologiju strojnog učenja za odgovarajući problem
 • Primijeniti Python scikit biblioteku za rješavanje regresijskih / klasifikacijskih /klasterizacijskih problema
 • Učinkovito predočiti rezultate istraživanja
Poslovna informatika