Tehnički menadžment

Moderni tehnomenadžeri procjenjuju financijski rizik i sve potrebne aktivnosti za realizaciju poslovnog i proizvodnog plana!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Matematika 1 15 15 5 Joško Meter, dipl. ing., predavač
Engleski jezik 1 15 15 4 Vesna Gruja Tomić, prof., predavačica
Računalstvo 15 15 5 Siniša Jovčić, prof., predavač
Osnove ekonomije 15 15 5 dr.sc. Ivana Bekić, predavačica
Osnove strojarstva 15 15 5 dr. sc. Mirko Jakopčić, izvanredni profesor
Mehanika 1 15 15 6 Jerko Pandžić, dipl. ing., predavač
  90 90 30  

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Matematika 2 15 15 5 Joško Meter, dipl. ing., predavač
Engleski jezik 2 15 15 4 Vesna Gruja Tomić, prof., predavačica
Čvrstoća 15 15 6 Marin Reljić, dipl. ing., predavač
Tehničko dokumentiranje 15 15 5 Davorin Priselac, dipl. ing., predavač
Tehnograđevni materijali 15 15 5 Slavko Titan, dipl. ing., predavač
Osnove menadžmenta 15 15 5 Dubravko Kraus, mag.rel.int. et dip., predavač
  90 90 30  

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Organizacijska psihologija 30 30 4 Silvana Fratrić Kunac, prof., viša predavačica
Računovodstvo 30 30 4 dr.sc. Melita Cita, viša predavačica
Elementi strojeva 30 30 5 dr. sc. Mirko Jakopčić, izvanredni profesor
Osnove elektrotehnike 30 30 5 prof. dr. sc. Zoran Baus, redoviti profesor
Mehanika 2 30 30 6 Jerko Pandžić, dipl. ing., predavač
Osnove graditeljstva 30 30 6 Slavko Titan, dipl. ing., predavač
  180 180 30  

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Elektronika i dig. sklopovi 30 30 5 prof. dr. sc. Zoran Baus, redoviti profesor
Financije 30 30 5 mr. sc. Anita Zelić, predavač
Organizacija proizvodnih sustava 30 30 5 mr. sc. Dario Galinec, predavač
Organizacijska psihologija 30 30 5 Silvana Fratrić Kunac, prof., viša predavačica
Tehnologija materijala i građenja 30 30 5 Slavko Titan, dipl. ing., predavač
Termodinamika 30 30 5 Vinko Bareta, dipl. ing., predavač
  180 180 30  

3. godina

5. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Logistika 16 16 5 dr. sc. Mladen Barković, profesor visoke škole
Hidromehanika 16 16 7 Vinko Bareta, dipl. ing., predavač
Elementi zgrada i instalacije 16 16 5 Slavko Titan, dipl. ing., predavač
Kontrola kakvoće 16 16 5 dr. sc. Danijela Bušetinčan, predavačica
Izborni predmeti        
Elektroenergetika 16 16 4  
Konkurentnost poduzeća 16 16 4  
         

6. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Poslovni plan 15 15 5 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Upravljanje objektima 15 15 5 Domagoj Radoš, dipl.ing.
Stručna praksa   160 7 Nataša Jeličić, struč. spec. oec., pred.
Završni rad     5  
Izborni predmeti
Automatizacija proizvodnje 15 15 4 Jerko Pandžić, dipl. ing., predavač
Oblikovanje pomoću računala – CAD 15 15 4 Davorin Priselac, dipl. ing., predavač
  60 60 30  
Tehnički menadžment