Tehnički menadžment

Moderni tehnomenadžeri procjenjuju financijski rizik i sve potrebne aktivnosti za realizaciju poslovnog i proizvodnog plana!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Matematika 1 30 30 5 dr. sc. Anđa Valent, predavačica
Engleski jezik 1 30 30 4 Vesna Gruja Tomić, prof.
Računalstvo 30 30 5 Siniša Jovčić, prof., predavač
Osnove ekonomije 30 30 5 mr. sc. Darko Delač, viši predavač
Osnove strojarstva 30 30 5 doc. dr. sc Mirko Jakopčić, dipl. ing.
Mehanika 1 30 30 6 Robert Lechpammer, dipl. ing, viši predavač
  180 180 30  

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Matematika 2 30 30 5 dr. sc. Anđa Valent, predavačica
Engleski jezik 2 30 30 4 Vesna Gruja Tomić, prof.
Čvrstoća 30 30 6  
Tehničko dokumentiranje 30 30 5 Davorin Priselac, dipl. ing, predavač
Tehnograđevni materijali 30 30 5  
Osnove menadžmenta 30 30 5 Krunoslav Babogredac, dipl. oec., predavač
  180 180 30  

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Upravljanje projektima 30 30 4 mr. sc. Vanja Njavro Kern, predavačica
Računovodstvo 30 30 4 mr. sc. Melita Cita, viša predavačica
Elementi strojeva 30 30 5 doc. dr. sc Mirko Jakopčić, dipl. ing.
Osnove elektrotehnike 30 30 5 dr. sc. Zoran Baus, redoviti profesor
Mehanika 2 30 30 6 Robert Lechpammer, dipl. ing, viši predavač
Osnove graditeljstva 30 30 6 Slavko Titan, dipl. ing, predavač
  180 180 30  

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Organizacijska psihologija 30 30 4 Silvana Fratrić Kunac, prof., viša predavačica
Termodinamika 30 30 5  
Tehnologija materijala i građenja 30 30 5  
Elektronika i digitalni sklopovi 30 30 5 dr. sc. Zoran Baus, redoviti profesor
Financije 30 30 5 mr. sc. Darko Delač, viši predavač
Organiziranje proizvodnih sustava 30 30 4  
  180 180 30  

3. godina

5. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Logistika 30 30 5 dr. sc. Mladen Barković, profesor visoke škole
Hidromehanika 30 30 7 Vinko Bareta, dipl. ing, predavač
Elementi zgrada i instalacije 30 30 5 Slavko Titan, dipl. ing, predavač
Kontrola kakvoće 30 30 5 dr. sc. Danijela Bušetinčan, viša predavačica
Izborni predmet 1 30 30 4  
Izborni predmet 2 30 30 4  
  180 180 30  

6. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Poslovni plan 30 30 5 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Upravljanje objektima 30 30 5  
Izborni predmet 3 30 30 5  
Izborni predmet 4 30 30 5  
Stručna praksa   160 5  
Završni rad     5  
      30  
Izborni predmeti
    Naziv predmeta Broj sati ECTS
Ekonomija Blok 1 Konkurentnost poduzeća 60 4
Marketing 60 4
Blok 2 Umijeće poslovnoga pregovaranja 60 4
Upravljanje ljudskim kapitalom 60 4
Strojarstvo Blok 1 Automatizacija proizvodnje 60 4
Oblikovanje proizvoda 60 4
Blok 2 Oblikovanje pomoću računala – CAD 60 4
Tehnološki procesi i održavanje strojeva i opreme 60 4
Graditeljstvo Blok 1 Strojevi u građevinarstvu 60 4
Konstrukcije u graditeljstvu 60 4
Blok 2 Grijanje i klimatizacija 60 4
Završni radovi 60 4
Elektrotehnika Blok 1 Mjerenja u elektrotehnici 60 4
Transformatori 60 4
Blok 2 Elektroenergetika 60 4
Električne mreže 60 4
Tehnički menadžment