Turizam - turistički i hotelski menadžment

Turizam čine prirodne ljepote i kulturne znamenitosti, ali ljudi su najvažniji kapital u turizmu!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Informatika za uredsko poslovanje 1 30 30 5 Igor Buzov, dipl. inf., predavač
Mikroekonomija 30 30 5 Vesna Cvitanović, mag. oec., viši predavač
Gospodarska matematika 30 30 5 Anita Harmina, dip. ing., univ. spec. oec., predavačica
Osnove turizma 30 30 5 Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., viši predavač
Osnove poslovne psihologije i komuniciranja 30 30 5 dr. sc. Maja Kolega, docent
Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu 1 30 30 5 Branka Šuput, prof., predavačica
  180 180 30  
Fakultativni predmeti
Njemački jezik 1 30 30 2 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
Talijanski jezik 1 30 30 2 Martina Majić, prof., predavačica

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Informatika za uredsko poslovanje 2 30 30 5 Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica
Makroekonomija 30 30 5 Vesna Cvitanović, mag. oec., viši predavač
Poslovna statistika 30 30 5 Anita Harmina, dip. ing., univ. spec. oec., predavačica
Poslovni hrvatski jezik 30 30 5 dr. sc. Ozana Ramljak, docent
Ekonomsko-turistička geografija 30 30 5 dr. sc. Zoran Klarić, profesor visoke škole u trajnom zvanju
Engleski jezik u turizmu 2 30 30 5 Branka Šuput, prof., predavačica
  180 180 30  
Fakultativni predmeti
Njemački jezik 2 30 30 2 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
Talijanski jezik 2 30 30 2 Martina Majić, prof., predavačica

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Menadžment 30 30 5 Krunoslav Babogredac, dipl. oec., predavač
Osnove marketinga 30 30 5 dr.sc. Ivana Bekić, predavačica
Ekonomika turizma 30 30 5 dr. sc. Dijana Pletikosa, docent
Računovodstvo 30 30 5 dr.sc. Melita Cita, viša predavačica
Upravljanje turističkom destinacijom 30 30 5 dr. sc. Snježana Boranić Živoder, profesorica visoke škole
Drugi strani jezik u turizmu 1* 30 30 5  
  180 180 30  
Drugi strani jezik u turizmu 1*
Njemački jezik u turizmu 1 30 30 5 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
Talijanski jezik u turizmu 1 30 30 5 Martina Majić, prof., predavačica

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Strateški menadžment 30 30 5 Krunoslav Babogredac, dipl. oec., predavač
Organizacijska psihologija 30 30 5 Silvana Fratrić Kunac, prof., viša predavačica
Osnove financija poduzeća 30 30 5 dr. sc. Darija Prša, viša predavačica
Pravo u turizmu 30 30 5 Ivana Vrcić, univ. spec. iur., predavačica
Održivi turizam 30 30 5 Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., viši predavač
Drugi strani jezik u turizmu 2* 30 30 5  
  180 180 30  
Drugi strani jezik u turizmu 2*
Njemački jezik u turizmu 2 30 30 5 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
Talijanski jezik u turizmu 2 30 30 5 Martina Majić, prof., predavačica

3. godina

5. semestar

Ugostiteljski smjer – hotelski menadžment

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Osnove ugostiteljstva 30 30 5 dr. sc. Amelia Tomašević, profesorica visoke škole u trajnom zvanju
Tehnologija ugostiteljskog proizvoda 30 30 5 Kristian Šustar, spec. oec., predavač
Menadžersko računovodstvo u ugostiteljstvu 30 30 5 dr. sc. Darija Prša, viša predavačica
Informacijske tehnologije u ugostiteljstvu 30 30 5 Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica
Engleski jezik u turizmu 3 30 30 5 mr. sc. Martina Mencer Salluzzo, prof., predavačica
Drugi strani jezik u turizmu 3* 30 30 5  
  180 180 30  
Drugi strani jezik u turizmu *
Njemački jezik u turizmu 3 30 30 5 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
Talijanski jezik u turizmu 3 30 30 5 Martina Majić, prof., predavačica

Destinacijski smjer – turistički menadžment

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Turističke atrakcije i oblici turizma 30 30 5 dr. sc. Izidora Marković Vukadin, predavačica
Promet u turizmu 30 30 5 dr. sc. Siniša Horak, profesor visoke škole u trajnom zvanju
Menadžersko računovodstvo u turističkim zajednicama i turističkim agencijama 30 30 5 dr. sc. Darija Prša, viša predavačica
Informacijske tehnologije u destinaciji 30 30 5 Dean Nižetić, struč.spec.inf., predavač
Engleski jezik u turizmu 3 30 30 5 mr. sc. Martina Mencer Salluzzo, prof., predavačica
Drugi strani jezik u turizmu 3* 30 30 5  
  180 180 30  
Drugi strani jezik u turizmu 3*
Njemački jezik u turizmu 3 30 30 5 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
Talijanski jezik u turizmu 3 30 30 5 Martina Majić, prof., predavačica

6. semestar

Student odabire module prema odabranom smjeru na 3. godini

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Izborni predmeti
Menadžment hotela 30 30 5 dr. sc. Amelia Tomašević, profesorica visoke škole u trajnom zvanju
Marketing hotela 30 30 5 Kristian Šustar, spec. oec., predavač
Menadžment restorana i barova 30 30 5 Ivan Gašpert, dipl. oec., predavač
Marketing restorana i barova 30 30 5 Ivan Gašpert, dipl. oec., predavač
Menadžment malih i srednjih smještajnih objekata 30 30 5 Josipa Jutt Ferlan, struč. spec. oec., predavačica
Marketing malih i srednjih smještajnih objekata 30 30 5 Josipa Jutt Ferlan, struč. spec. oec., predavačica
Menadžment kampova 30 30 5 dr. sc. Josipa Cvelić-Bonifačić, docent
Marketing kampova 30 30 5 dr. sc. Josipa Cvelić-Bonifačić, docent
Menadžment turističkih agencija 30 30 5 Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., viši predavač
Marketing turističkih agencija 30 30 5 Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., viši predavač
Menadžment događanja i manifestacija 30 30 5 dr. sc. Marta Račić, prof., predavačica
Marketing događanja i manifestacija 30 30 5 dr. sc. Krešimir Dabo, viši predavač
Menadžment kongresa 30 30 5 dr. sc. Amelia Tomašević, profesorica visoke škole u trajnom zvanju
Marketing kongresa 30 30 5 dr. sc. Amelia Tomašević, profesorica visoke škole u trajnom zvanju
Menadžment turističkih zajednica 30 30 5 dr. sc. Snježana Boranić Živoder, profesorica visoke škole
Marketing turističke destinacije 30 30 5 mr. sc. Neda Telišman-Košuta, viša predavačica

 

Turizam - turistički i hotelski menadžment