Turizam - turistički i hotelski menadžment

Turizam čine prirodne ljepote i kulturne znamenitosti, ali ljudi su najvažniji kapital u turizmu!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Informatika za uredsko poslovanje 1

 • prikazati osnovne i elemente naprednih tehnika korištenja računala u ms windows okruženju
 • prepoznati osnovne gradivne elemente neuređenog teksta i njegovu strukturu
 • interpretirati primjer korektno strukturiranog neuređenog teksta
 • objasniti metode i osnovne postupke uređivanja teksta
 • upotrijebiti tehnike uređivanja teksta prema zadanom predlošku
 • osmisliti primjer vlastitog dizajna teksta
 • primijeniti postupke manipulacije uređenim tekstom, finalnog uređenja i prijeloma teksta te pripreme za ispis
 • izvesti samostalno pripremljenu prezentaciju.

Mikroekonomija

 • objasniti temeljne mikroekonomske pojmove koje izučava ekonomska znanost
 • navesti razliku uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata na tržištu savršene i nesavršene konkurencije
 • opisati kako se formiraju cijene i kako elastičnost potražnje utječe na visinu ostvarenog prihoda poduzeća
 • protumačiti što je profit i koji su mogući načini njegova rasta te modeli raspodjele
 • identificirati vrste troškova i spoznati što je upravljanje troškovima  
 • interpretirati značaj funkcije proizvodnje te specifičnosti radno intenzivne i kapitalno intenzivne proizvodnje
 • koristiti poslovni alat točke pokrića u planiranju poslovnih aktivnosti
 • prikazati specifičnosti financijskih elemenata poslovanja poduzeća i pokazatelje uspješnosti poslovanja.

Osnove poslovne psihologije i komuniciranja

 • opisati psihologiju kao znanstvenu disciplinu
 • interpretirati rezultate psihologijskih istraživanja
 • razlikovati osnovne psihološke procese
 • objasniti razlike i funkcije verbalne i neverbalne komunikacije
 • primijeniti vještine uspješne prezentacije
 • opisati osnovne principe asertivne komunikacije
 • analizirati kulturalne razlike 
 • identificirati pravila međukulturalne komunikacije.

Osnove turizma

 • objasniti osnovne pojmove u turizmu
 • protumačiti preduvjete, važnost i obilježja turizma
 • opisati proces nastanka i razvoja turizma
 • identificirati činitelje razvoja, oblike i vrste turizma
 • analizirati turističke motive
 • interpretirati djelovanja i učinke turizma
 • prikazati mjere turističke politike i organizaciju turizma u RH
 • opisati proces planiranja u skladu s načelima održivog razvoja turizma.

Engleski jezik u turizmu 1

 • opisati djelatnosti i moguća zanimanja vezana uz turizam
 • sastaviti cv u europassu ili sličnom formatu i molbu za zapošljavanje na temelju uvjeta objavljenih u oglasu
 • objasniti organizaciju, povijesni razvoj turizma i osnovne razloge putovanja
 • prezentirati osnovna obilježja neke turističke destinacije
 • prikazati specifičnosti organizacije putovanja putem turističkih posrednika i različitih vrsta putovanja
 • primijeniti u odgovarajućoj situaciji pojmove vezane uz organizaciju putovanja i osnove financija u turizmu
 • upotrijebiti u odgovarajućem kontekstu koncepte izravnih i neizravnih pitanja, izražavanja slaganja i neslaganja, kratkih odgovora i gramatičkih konstrukcija kao što su” tag questions”
 • koristiti dio općih jezičnih kompetencija na razini b1, a dio na razini b2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (cef).

Gospodarska matematika

 • nabrojati osnovne modele matematičke ekonomije
 • primijeniti pravila postotnog računa u izračunima koji se koriste u ekonomiji
 • objasniti razliku između jednostavnog i složenog kamatnog računa
 • upotrijebiti odgovarajuću vrste kamatnog računa u rješavanju praktičnih problema
 • izračunati ratu i otplatnu tablicu kredita s različitim parametrima (način otplate, dinamika otplate)
 • procijeniti opravdanost ulaganja koristeći metode diskontiranja vrijednosti
 • izračunati derivacije osnovnih funkcija
 • interpretirati rezultate primjene diferencijalnog računa u ekonomiji.

2. semestar

Informatika za uredsko poslovanje 2

 • prepoznati područja primjene računalnih tabličnih kalkulatora
 • prikazati osnovne i elemente naprednih tehnika korištenja alata ms excel
 • povezati znanja iz područja financija i poslovne matematike s upotrebom informatičkih sredstava
 • primijeniti tablični kalkulator pri aritmetičkim i financijskim izračunima
 • objasniti pojmove izdvajanja (referenciranja) podataka i način njihove primjene
 • koristiti tablični kalkulator kod analize i rješavanja numeričkih zadaka u praksi
 • upotrijebiti tablični kalkulator kod predstavljanja financijskih i poslovnih rezultata
 • demonstrirati izradu otplatnog plana u ms excelu.

Poslovna statistika

 • objasniti osnovne statističke pojmove i njihovu ulogu
 • prikazati podatke tablično i grafički
 • interpretirati podatke zadane tablično ili grafički
 • protumačiti osnovne statističke pokazatelje
 • koristiti deskriptivnu statističku analizu na konkretnom primjeru
 • provesti korelacijsku analizu
 • izvesti jednostavnu regresijsku analizu zadanih podataka
 • primijeniti analizu vremenskog niza.

Poslovni hrvatski jezik

 • razlikovati standardni jezik od razgovornog govora
 • koristiti se pravopisnom jezičnom normom u poslovanju 
 • primijeniti pravogovornu normu u poslovanju i svakodnevnom životu
 • oblikovati poslovna pisma i dopise
 • napisati pisma vezana uz zaposlenje
 • upotrijebiti terminologiju poslovne komunikacije za područje turizma
 • formulirati najčešća poslovna pisma i dopise u turizmu 
 • koristiti odgovarajuće priručnike za usavršavanje u jezičnom standardu.

Ekonomsko turistička geografija

 • prepoznati ulogu prirodnih i antropogenih faktora za razvoj hrvatskog i svjetskog turizma
 • prikazati pojedine vrste turizma i njihovu rasprostranjenost u hrvatskoj i svijetu
 • opisati prirodna i gospodarska obilježja hrvatske i te njene turističke regije, destinacije i atrakcije
 • razlikovati u osnovnim značajkama gospodarska obilježja i glavne turističke destinacije Europe i svijeta
 • identificirati ključne gospodarske i turističke regije i destinacije na geografskoj karti
 • identificirati glavne turističke atrakcije u svijetu
 • objasniti razlike u ulozi i važnosti turizma u različitim svjetskim gospodarstvima i kulturama
 • diskutirati uzroke svjetskih turističkih kretanja.

Engleski jezik u turizmu 2

 • opisati sadržaje, odjele, tipične poslove i radne zadatke u velikom i malom hotelu
 • protumačiti potrebne sposobnosti za obavljanje određenog posla u turizmu i oblike isplate plaće i drugih pogodnosti za radnika
 • provesti proces jednostavnije rezervacije, pritužbe, te preuzimanja i predaje poruke za potrebe turista telefonom i u pisanom obliku
 • objasniti specifične zahtjeve kod turističkih putovanja u inozemstvo i ugovaranja polica osiguranja za turiste
 • prezentirati osnovna obilježja putovanja zrakoplovom, lokalnog prijevoza i uvjete iznajmljivanja vozila
 • primijeniti osnovne pojmove iz struke, te pojmove vezane uz naručivanje hrane i pića u kontekstu nacionalne i internacionalne kuhinje
 • prikazati specifičnosti organizacije putovanja vezanih uz posebne interese turista
 • koristiti opće jezične kompetencije na minimalnoj razini b2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (cef).

3. semestar

Menadžment

 • objasniti povijesni razvoj menadžmenta i njegov utjecaj na poduzeće
 • diskutirati o važnosti organizacijske kulture, društvene odgovornosti i menadžerske etike
 • analizirati vanjske i unutarnje čimbenike s kojima se menadžeri suočavaju u poslovnom okruženju
 • opisati prirodu, svrhu i proces planiranja, organiziranja, vođenja i kontroliranja
 • upotrijebiti faze integralnog procesa odlučivanja za kvalitetno donošenje korporativnih odluka
 • demonstrirati poznavanje raznih vrsta organizacijskih struktura
 • prikazati aktivnosti upravljanja ljudskim resursima
 • identificirati ključne kompetencije uspješnog menadžera i vođe.

Osnove marketinga

 • objasniti osnovne pojmove u marketingu
 • protumačiti ulogu i važnost marketinga u društvu i na globalnom tržištu
 • opisati proces nastanka i razvoja marketinga te njegovu ulogu u suvremenom poslovanju
 • identificirati činitelje marketinškog okruženja i marketinških istraživanja
 • primijeniti osnovne marketinške strategije segmentiranja i pozicioniranja
 • upotrijebiti osnovne marketinške alate u jednostavnijim poslovnim slučajevima
 • razlikovati posebnosti marketinga usluga
 • prezentirati osnovne elemente procesa izrade marketinškog plana.

Računovodstvo

 • opisati pojam, značaj i ulogu računovodstva kao informacijske funkcije
 • objasniti knjigovodstveni proces kao temelj financijskog računovodstva
 • primijeniti temeljne koncepte i kategorije računovodstva
 • koristiti osnovne koncepte i tehnike u evidenciji poslovnih događaja,
 • upotrijebiti različite  metode u sastavljanju financijskih izvještaja
 • interpretirati informacije proizašle iz financijskih izvještaja
 • objasniti regulativne i konceptualne okvire računovodstva
 • primijeniti različite postupke u analizi financijskih izvještaja.

Upravljanje turističkom destinacijom

 • objasniti koncept razvoja, faktore atraktivnosti, i životni ciklus turističke destinacije
 • protumačiti ulogu turističke destinacije u stvaranju turističkog proizvoda
 • opisati faktore utjecaja na turističku destinaciju i pojam upravljanja turističkom destinacijom
 • identificirati ulogu, značaj i ciljeve različitih interesnih skupina u upravljanju turističkom destinacijom
 • razlikovati procese strateškog i marketinškog planiranja u turističkoj destinaciji
 • koristiti instrumente upravljanja turističkom destinacijom
 • interpretirati rezultate različitih metoda mjerenja kvalitete upravljanja turističkom destinacijom
 • opisati različite primjere organizacija za upravljanje turističkom destinacijom.

Ekonomika turizma

 • opisati ekonomske karakteristike ponude i potražnje u turizmu
 • objasniti ekonomske učinke turizma
 • diskutirati o ekonomskim učincima turizma iskazane kao rezultat različitih modela mjerenja
 • identificirati najvažnije međunarodne ekonomske aspekte turizma
 • interpretirati rezultate analiza i evaluacija projekata u turizmu
 • prepoznati važnost i posljedice investicija u turizmu
 • razlikovati konkurentske strategije turističkih destinacija i načine mjerenja konkurentnosti
 • usporediti osnovne pokazatelje poslovanja poslovnih subjekata u turizmu.

Drugi strani jezik u turizmu 1 (talijanski ili njemački)

 • definirati najvažnije osnovne pojmove i trendove u turizmu
 • opisati djelatnosti i najvažnija zanimanja vezana uz turizam
 • imenovati najvažnije motive te elemente turističkih putovanja
 • navesti osnovna obilježja različitih prijevoznih sredstava i smještajnih objekata
 • objasniti specifičnosti oblikovanja programa i ponuda turističkih agencija
 • primijeniti u odgovarajućoj situaciji osnovne pojmove vezane uz boravak turista u destinaciji
 • upotrijebiti na primjeren način najvažnije pojmove vezane uz organizaciju i pripremu turističkih putovanja
 • koristiti dio općih jezičnih kompetencija na razini a1, a dio na razini a2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (cef).

4. semestar

Organizacijska psihologija

 • identificirati interindividualne razlike koje uvjetuju radnu uspješnost
 • opisati sastavnice emocionalne inteligencije i emocionalne kompetencije
 • razlikovati teorije (radne) motivacije
 • analizirati načela i obilježja timskog rada
 • objasniti kreativne načine razmišljanja i kreativne tehnike
 • primijeniti osnovne principe uspješnog upravljanja vremenom
 • usporediti osnovne stilove rukovođenja
 • prezentirati rezultate jednostavnijeg istraživačkog zadatka iz područja organizacijske psihologije.

Osnove financija poduzeća

 • opisati osnovne pojmove, strukture i funkcije na razini financijskog sustava i financija poduzeća
 • izračunati vremensku vrijednost novca
 • objasniti odnos prinosa i rizika
 • interpretirati glavne financijske pokazatelje poslovanja poduzeća
 • procijeniti isplativost ulaganja u jednostavnije investicijske projekte primjenom različitih metoda analize investicijskih projekata
 • objasniti metode i postupak financijskog planiranja
 • opisati jednostavnije izvore financiranje poduzeća
 • analizirati upravljanje tekućom imovinom i financijske aspekte poslovanja poduzeća u međunarodnom okruženju.

Strateški menadžment

 • objasniti ključne pojmove i temeljne koncepte strateškog menadžmenta
 • interpretirati ulogu korporativnog upravljanja i važnost menadžerske etike u organizaciji
 • identificirati vanjske i unutarnje čimbenike organizacije i njihov utjecaj na razvoj i provedbu strategija
 • koristiti se analitičkim alatima strateškog menadžmenta
 • osmisliti etička strateška rješenja u organizaciji
 • provesti stratešku reviziju (audit) organizacije (profitne ili neprofitne)
 • primijeniti koncepte strateškog menadžmenta u analizi studija slučajeva
 • prezentirati poslovne projekte i primjere dobre prakse strateškog menadžmenta.

Pravo u turizmu

 • imenovati najvažnije izvore prava i temeljne oblike poslovanja
 • objasniti odnos države i turizma i organizacijsku strukturu turizma
 • identificirati glavne izvore prava u turizmu te njihovu hijerarhiju i redoslijed primjene
 • protumačiti odredbe propisa koji reguliraju ugostiteljsko poslovanje
 • protumačiti odredbe propisa koji reguliraju pružanje usluga u turizmu
 • protumačiti odredbe propisa koji reguliraju rad turističkih zajednica i njihovo financiranje
 • navesti obveze ugovorih strana pri sklapanju ugovora između davatelja usluga i izravnih korisnika u turizmu
 • navesti obveze ugovorih strana pri sklapanju ugovora između turističkih agencija, davatelja usluga i izravnih korisnika u turizmu.

Održivi turizam

 • objasniti osnovne pojmove, koncepte i kodekse u održivom turizmu
 • opisati različite elemente konteksta održivog turizma
 • protumačiti utjecaj i posljedice korištenja prirodnih i društvenih resursa u turizmu
 • upravljati rješavanjem jednostavnijih konflikata pri korištenju prirodnih i društvenih resursa u turizmu
 • predložiti jednostavniji marketinški plan za održivi turistički proizvod
 • prikazati primjere dobre i loše prakse menadžmenta održivog turizma u ugostiteljstvu
 • prikazati primjere dobre i loše prakse menadžmenta održivog turizma u turističkom posredovanju i organizaciji kongresa i događanja
 • prikazati primjere dobre i loše prakse menadžmenta održivog turizma u upravljanju turističkim atrakcijama, prijevozom i turističkom destinacijom.

Drugi strani jezik u turizmu 2 (talijanski ili njemački)

 • opisati najvažnije vrste i kategorije smještajnih kapaciteta
 • navesti sadržaje i usluge koje se uobičajeno pružaju u hotelima
 • identificirati specifičnosti poslovanja i organizacijske dijelove restorana
 • objasniti osnovna obilježja turističke destinacije na primjeru hrvatskih regija
 • prikazati atrakcije i mogućnosti korištenja sadržaja na primjeru neke hrvatske turističke destinacije
 • upotrijebiti najvažnije osnovne pojmove vezane uz rezervaciju smještaja i pružanje drugih usluga u hotelima
 • primijeniti najvažnije osnovne pojmove vezane uz rezervacije stola, naručivanje hrane i pića u kontekstu nacionalne i internacionalne kuhinje
 • koristiti se općim jezičnim kompetencije na minimalnoj razini a2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (cef).

5. semestar

Ugostiteljski smjer –HOTELSKI MENADŽMENT

Osnove ugostiteljstva

 • objasniti specifično poslovno okruženje ugostiteljstva
 • razlikovati vrste i kategorije ugostiteljskih objekata
 • opisati povijesni razvoj ugostiteljstva u Europi, SAD-u, Hrvatskoj i u Zagrebu
 • prikazati karakterističnu primjenu osnovnih funkcija menadžmenta u ugostiteljstvu
 • interpretirati posljedice razvoja ugostiteljstva u Hrvatskoj i svijetu
 • usporediti specifičnosti različitih vrsta hotela i njihovih poslovnih filozofija
 • procijeniti djelovanja i posljedice trendova koji utječu na ugostiteljstvo i posebice hotelijerstvo
 • prezentirati primjere dobre i loše prakse u ugostiteljstvu.

Tehnologija ugostiteljskog proizvoda

 • objasniti tipove i vrste ugostiteljskog proizvoda, trendove u industriji, vlasničke odnose i načine operiranja
 • identificirati primjerene načine tržišnog pozicioniranja i istraživanja tržišta
 • prikazati proces odabira lokacije, razvoja koncepta i dizajn proizvoda s tržišno prihvatljivim karakteristikama
 • interpretirati proces planiranja, definiranja strategije razvoja, razvoj proizvoda i menadžment branda
 • usporediti rezultate predinvesticijskih studija, opcije programiranja sadržaja i preliminarnih analiza troškova
 • prezentirati sve elemente tehnologije hotela
 • procijeniti utjecaj tehnološkog, financijskog i pravnog okvira na razvoj ugostiteljskog proizvoda
 • predložiti plan razvoja novog ugostiteljskog proizvoda.

Menadžersko računovodstvo u ugostiteljstvu

 • opisati pojam i ulogu menadžerskog računovodstva u informacijskom sustavu ugostiteljskog poduzeća
 • objasniti specifičnosti informacijskog sustava ugostiteljskog poduzeća.
 • koristiti različite metode procjene i upravljanja troškovima te računovodstvo odgovornosti kao instrument operativnog upravljanja
 • primijeniti postupak budžetiranja u hotelijerstvu
 • interpretirati važnost i međuzavisnost operativnog i strategijskog računovodstva u upravljačkom sustavu
 • procijeniti vrijednost informacija strategijskog računovodstva za strateški menadžment
 • prezentirati vrijednosno i kvalitativno izražene informacije menadžerskog računovodstva
 • usporediti temeljne pokazatelje za mjerenje održivog razvoja.

Informacijske tehnologije u ugostiteljstvu

 • objasniti osnovne pojmove informacijsko komunikacijskih tehnologija (ict)
 • opisati specifičnosti odnosa ict-a i turizma
 • interpretirati primjene ict-a na strani ponude i potražnje
 • protumačiti važnost hotelskih informacijskih sustava za menadžment hotela
 • identificirati osnovne funkcije kompjutorskih programa za različite odjele hotela
 • identificirati osnovne funkcije kompjutorskih programa za različite funkcije hotela
 • prezentirati povezivanje različitih aplikacija u integralnom hotelskom informacijskom sustavu
 • predložiti odabir kompjutorskog sustava i način njegove implementacije.

Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu 3

 • prezentirati proizvode, usluge, ideje, znamenitosti, turističke atrakcije, projekte i poslovne prilike u turizmu
 • opisati vrste i oblike turizma, različite tržišne segmente i njima primjerene načine oglašavanja i promocije
 • protumačiti važnost prikupljanja povratnih informacija od gostiju i vođenja programa lojalnosti
 • objasniti osnovne statističke pokazatelje u turizmu
 • provesti sve faze jednostavnijeg poslovnog sastanka i pregovora
 • upotrijebiti osnovne pojmove vezane uz organizaciju sastanaka, poslovnih i poticajnih putovanja, konferencija i događanja
 • prikazati trendove u turizmu, osnovne pojmove održivog turizma i primjere odgovornog ponašanja turista
 • koristiti dio općih jezičnih kompetencija na razini b2, a dio na razini c1 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (cef).

Drugi strani jezik u turizmu 3 (talijanski ili njemački)

 • prikazati osnovna obilježja proizvoda, usluga, znamenitosti, turističkih atrakcija i projekata u turizmu
 • opisati najvažnije tržišne segmente u turizmu i njima primjerene načine oglašavanja i promocije
 • objasniti elemente izrade životopisa i uspješnog razgovora za zapošljavanje
 • identificirati najvažnije turističke atrakcije i potencijale Italije kao turističke zemlje / zemalja njemačkog govornog područja
 • navesti glavne trendove na tržištu, navike i ponašanja talijanskih turista / turista iz zemalja njemačkog govornog područja
 • upotrijebiti najvažnije pojmove vezane uz proces rezerviranja i prodaju usluga u turizmu i rješavanje pritužbi
 • primijeniti najvažnije pojmove vezane uz doček i ispraćaj gostiju, davanje informacija i usluge u hotelu
 • koristiti dio općih jezičnih kompetencija na razini a2, a dio na razini b1 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (cef).

Destinacijski smjer -TURISTIČKI MENADŽMENT

Promet u turizmu

 • objasniti pojmove prometa i prijevoza, prometnog sustava i koncept održivog razvoja prometa
 • prikazati proces prometnog planiranja u gradovima, turističkim destinacijama i regijama
 • opisati povezanost turizma i različitih vrsta prijevoza
 • interpretirati značajke različitih vrsta prometne dostupnosti te rezultate mjerenja prometne dostupnosti
 • procijeniti efekte tranzitnog turizma i rada pratećih uslužnih objekata uz ceste
 • prezentirati specifičnosti upravljanja parkiranjem te prometom u područjima pod zaštitom
 • prikazati primjere dobre i loše prakse upravljanja prometom u turističkoj destinaciji
 • predložiti projektne ideje za korištenje različitih prijevoznih sredstava kao turističkih atrakcija.

Turističke atrakcije i oblici turizma

 • objasniti osnovne pojmove, modele klasifikacije i veze turističkih atrakcija i aktivnosti
 • opisati pojedine skupine turističkih atrakcija
 • prikazati proces upravljanja turističkom atrakcijom u funkciji stvaranja turističkog proizvoda
 • interpretirati proces evolucije turizma i značajke suvremenih trendova i oblika turizma
 • analizirati učinke odmorišnog turizma kao glavnog oblika turizma
 • procijeniti djelovanja posebnih oblika turizma na prirodne i društvene resurse i atrakcije
 • prikazati primjere dobre i loše prakse razvoja posebnih oblika turizma
 • predložiti projektne ideje za razvoj turizma posebnih interesa ovisno o raspoloživim turističkim atrakcijama.

Menadžersko računovodstvo u TZ-u i TA-u

 • opisati pojam i ulogu menadžerskog računovodstva u informacijskom sustavu turističkih subjekata
 • objasniti specifičnosti informacijskog sustava turističkih agencija i turističkih zajednica
 • koristiti se različitim metodama procjene i upravljanja troškovima te računovodstvom odgovornosti kao instrumentom operativnog upravljanja
 • primijeniti postupak budžetiranja u turističkim zajednicama i agencijama
 • interpretirati važnost i međuzavisnost operativnog i strategijskog računovodstva u upravljačkom sustavu
 • procijeniti vrijednost informacija strategijskog računovodstva za strateški menadžment
 • prezentirati vrijednosno i kvalitativno izražene informacije menadžerskog računovodstva
 • usporediti temeljne pokazatelje za mjerenje održivog razvoja.

Informacijske tehnologije za destinaciju

 • objasniti osnovne pojmove informacijsko komunikacijskih tehnologija (ict) i važnost interneta u turizmu
 • opisati specifičnosti odnosa ict-a i turizma
 • interpretirati primjene ict-a u destinacijskim menadžment organizacijama (dmo) i kompanijama (dmc)
 • protumačiti važnost i primjenu ict-a u turističkom marketingu
 • identificirati osnovne funkcije različitih informacijskih sustava u turizmu (crm, dis, gis)
 • identificirati osnovne funkcije različitih elektroničkih distribucijskih sustava u turizmu (gds, ids)
 • prezentirati mogućnosti upravljanja elektroničkom distribucijom turističkih proizvoda (channel management)
 • predložiti rješenje za elektroničku prodaju i/ili prezentaciju proizvoda turističke agencije.

Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu 3

 • prezentirati proizvode, usluge, ideje, znamenitosti, turističke atrakcije, projekte i poslovne prilike u turizmu
 • opisati vrste i oblike turizma, različite tržišne segmente i njima primjerene načine oglašavanja i promocije
 • protumačiti važnost prikupljanja povratnih informacija od gostiju i vođenja programa lojalnosti
 • objasniti osnovne statističke pokazatelje u turizmu
 • sprovesti sve faze jednostavnijeg poslovnog sastanka i pregovora
 • upotrijebiti osnovne pojmove vezane uz organizaciju sastanaka, poslovnih i poticajnih putovanja, konferencija i događanja
 • prikazati trendove u turizmu, osnovne pojmove održivog turizma i primjere odgovornog ponašanja turista
 • koristiti se dijelom općih jezičnih kompetencija na razini b2, a dijelom na razini c1 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (cef).

Drugi strani jezik u turizmu 3 (talijanski ili njemački)

 • prikazati osnovna obilježja proizvoda, usluga, znamenitosti, turističkih atrakcija i projekata u turizmu
 • opisati najvažnije tržišne segmente u turizmu i njima primjerene načine oglašavanja i promocije
 • objasniti elemente izrade životopisa i uspješnog razgovora za zapošljavanje
 • identificirati najvažnije turističke atrakcije i potencijale Italije kao turističke zemlje / zemalja njemačkog govornog područja
 • navesti glavne trendove na tržištu, navike i ponašanja talijanskih turista / turista iz zemalja njemačkog govornog područja
 • upotrijebiti najvažnije pojmove vezane uz proces rezerviranja i prodaju usluga u turizmu i rješavanje pritužbi
 • primijeniti najvažnije pojmove vezane uz doček i ispraćaj gostiju, davanje informacija i usluge u hotelu
 • koristiti se dijelom općih jezičnih kompetencija na razini a2, a dijelom na razini b1 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (cef).

6. semestar

Destinacijski smjer – TURISTIČKI MENADŽMENT

Menadžment  turističkih zajednica

 • opisati pojam, vrste, postupak registracije i tijela turističke zajednice;
 • objasniti zadaće djelovanja, sadržaj akata, ostvarivanje prihoda i model odabira predstavnika u tijela turističkih zajednica
 • protumačiti način gospodarenja u turističkim zajednicama i prateće dokumente
 • prikazati organizaciju rada tijela turističke zajednice, turističkog ureda, i turističko informativnog centra (tic)
 • upotrijebiti osnovne alate za razvoj turizma i turističkog proizvoda destinacije
 • analizirati kvantitativne i kvalitativne pokazatelje turističkog prometa u turističkoj destinaciji
 • upravljati pripremom i provedbom aktivnosti ili projekta u koordinaciji s drugim subjektima
 • osmisliti projekt turističke zajednice za dobivanje potpore ili subvencije.

Marketing turističke destinacije

 • opisati obilježja turističkog tržišta i ponašanje potrošača u turizmu
 • objasniti važnost analize konkurencije, istraživanja i segmentacije tržišta, te tržišnog pozicioniranja
 • protumačiti posebnosti marketinga turističke destinacije
 • prikazati proces planiranja marketinga turističke destinacije
 • primijeniti različite modele razvoja i unapređenja turističkog proizvoda destinacije
 • voditi aktivnosti vezane uz suradnju s nositeljima turističke ponude destinacije
 • osmisliti promotivnu kampanju ili projekt destinacijskog marketinga
 • upravljati provedbom promotivnom kampanjom ili projektom destinacijskog marketinga.

Menadžment turističkih agencija

 • opisati pojam  i razloge nastanka turističkih agencija
 • objasniti zadatke, funkcije i perspektive razvoja turističkih agencija
 • protumačiti ulogu turističkih agencija u distribuciji usluga u turizmu
 • prikazati proces strateškog i operativnog planiranja i odlučivanja u turističkim agencijama
 • upotrijebiti osnovne alate organiziranja i upravljanja ljudskim potencijalima u turističkim agencijama
 • analizirati informacije vezane uz poslovni rezultat i uspješnost poslovanja turističkih agencija
 • upravljati malom turističkom agencijom ili odjelom u većoj turističkoj agenciji
 • osmisliti poslovni plan za pokretanje male turističke agencije kao vlastitog poduzetničkog projekta.

Marketing turističkih agencija

 • opisati obilježja turističkog tržišta i ponašanja potrošača usluga turističkih agencija
 • objasniti specifičnosti planiranja, organizacije i odlučivanja u marketingu turističkih agencija
 • protumačiti posebnosti marketinga poslovnih putovanja i putovanja za osobne potrebe
 • prikazati marketinški proces usluga koje organiziraju turističke agencije
 • prikazati marketinški proces posredničkih i drugih usluga turističkih agencija
 • voditi osnovne marketinške operacije u turističkoj agenciji
 • osmisliti marketing plan za jednu liniju proizvoda turističke agencije
 • upravljati provedbom marketinškog plana za jednu liniju proizvoda turističke agencije.

Menadžment  manifestacija

 • opisati pojam, oblike, vrste, i važnost događanja i manifestacija za turističku destinaciju
 • objasniti perspektive razvoja i ulogu poduzeća za menadžment događanja i manifestacija
 • protumačiti ulogu animacije kao sredstva kreiranja i upravljanja doživljajem
 • prikazati proces kreiranja i razvoja, planiranja te osiguravanja potrebnih resursa za organizaciju događanja i manifestacija
 • upotrijebiti osnovne alate operativne provedbe događanja i manifestacija
 • analizirati informacije vezane uz poslovni rezultat i uspješnost događanja i manifestacija
 • upravljati pripremom i provedbom manjeg događanja ili segmentom pripreme i provedbe manifestacije
 • osmisliti poslovni plan za organizaciju događanja kao vlastiti poduzetnički projekt.

Marketing  manifestacija

 • opisati obilježja tržišta i ponašanje potrošača događanja i manifestacija
 • objasniti važnost istraživanja i segmentacije tržišta, te stvaranja teme i imidža događanja primjerene ciljanoj skupini potrošača, odnosno tržišnoj niši
 • protumačiti posebnosti marketinga događanja i manifestacija
 • prikazati proces definiranja ciljeva, strategija i taktika marketinga događanja i manifestacija
 • primijeniti različite alate financiranja događanja i manifestacija
 • voditi promociju, prodaju i ostale marketinške operacije u organizaciji događanja i manifestacija
 • osmisliti marketinški plan za jedno događanje
 • upravljati provedbom marketinškog plana za jedno događanje.

Menadžment kongresa

 • opisati pojam, oblike, vrste, i važnost organizacije skupova za turističku destinaciju
 • objasniti perspektive razvoja i trendove u kongresnoj industriji te ulogu poduzeća za profesionalnu organizaciju kongresa
 • protumačiti odnose i važnost pojedinih dionika na tržištu organizacije kongresa i drugih skupova
 • prikazati proces planiranja i pripreme kongresa i drugih skupova
 • upotrijebiti osnovne alate operativne provedbe kongresa i drugih skupova
 • analizirati informacije vezane uz poslovni rezultat i uspješnost organizacije kongresa i drugih skupova
 • osmisliti bid book za organizaciju kongresa
 • upravljati pripremom i provedbom manjeg skupa ili segmentom pripreme i provedbe konferencije ili kongresa.

Marketing kongresa

 • opisati obilježja i razvoj ponude te ulogu različitih subjekata u marketingu kongresa
 • objasniti posebnosti tržišta organizacije skupova i marketinškog miksa kongresa i kongresne destinacije
 • prikazati proces definiranja ciljeva, strategija i taktika marketinga kongresa i kongresne destinacije
 • protumačiti sastavnice kongresa i drugih skupova kao turističkih proizvoda
 • primijeniti različite alate financiranja kongresa i drugih skupova
 • voditi promociju, prodaju i ostale marketinške operacije u organizaciji kongresa i drugih skupova
 • osmisliti marketinški plan za jedan manji skup
 • upravljati provedbom marketinškog plana za jedan manji skup.

Ugostiteljski smjer – HOTELSKI MENADŽMENT 

Menadžment hotela

 • objasniti organizaciju hotela kroz odjele i funkcije hotela
 • opisati posebne zadaće svakog od odjela i funkcije hotela
 • prikazati specifičnosti upravljanja svakim od odjela i svim funkcijama hotela
 • protumačiti značajke upravljanja različitim događanjima u hotelu
 • upotrijebiti osnovne alate za upravljanje dodanom vrijednošću u hotelu
 • upravljati odjelom hotela.
 • primijeniti specifične alate za upravljanje odjelima u posebnim vrstama hotela
 • formulirati plan i odgovarajuća izvješća o radu odjela hotela.

Marketing hotela

 • opisati ulogu marketinga u poslovanju hotela
 • objasniti potrebe kupaca i potrošača, osobitosti i strukturu tržišta hotelskih usluga
 • protumačiti ulogu marketinga u strateškom planiranju hotelskog poslovanja
 • prikazati aktivnosti vezane uz istraživanje tržišta, segmentaciju tržišta, targeting i pozicioniranje hotelskog proizvoda
 • upotrijebiti osnovne marketinške alate u dizajniranju i upravljanju hotelskim proizvodom, formiranju cijena i plasmanu hotelskog proizvoda.
 • voditi promotivne kampanje, pr i oglašavanje, i prodaju usluga hotela koristeći tradicionalne i nove tehnologije u marketingu hotela
 • osmisliti jednostavniji marketinški plan hotela
 • upravljati provedbom jednostavnijeg marketinškog plana hotela.

Menadžment restorana i barova

 • objasniti pojam, vrste i tipove restorana
 • opisati inventar i tehnička pomagala u restoranima
 • prikazati specifičnosti pripremanja i posluživanja hrane i pića u restoranima i izvan ugostiteljskih objekata
 • protumačiti značajke ulaganja u restoransko poslovanje te održivog i konkurentnog poslovanja restorana
 • upotrijebiti osnovne alate za upravljanje financijama, nabavom, prodajom te ostalim administrativnim i operativnim segmentima poslovanja restorana
 • upravljati motivacijom, edukacijom kadrova i zaštitom na radu u restoranima
 • primijeniti proces razvoja i planiranja u restoranima
 • osmisliti poslovni plan za pokretanje poslovanja restorana kao vlastitog poduzetničkog projekta.

Marketing restorana i barova

 • opisati ulogu marketinga u poslovanju restorana
 • objasniti tržišno pozicioniranje restorana prema tržišnim segmentima
 • protumačiti elemente marketinškog miksa restorana
 • prikazati specifičnosti marketinga posebnih vrsta restorana
 • upotrijebiti osnovne marketinške alate u poslovanju restorana
 • voditi promotivne kampanje, pr i oglašavanje, tržišno umrežavanje, te prodaju usluga restorana
 • osmisliti marketinški plan za restoran
 • upravljati provedbom marketinškog plana za restoran.

Menadžment malih i srednjih smještajnih objekata

 • objasniti oblike organiziranja i razlike u menadžmentu malih, srednjih i velikih smještajnih objekata
 • opisati posebne vrste malih i srednjih smještajnih objekata u Hrvatskoj i svijetu
 • prikazati specifičnosti upravljanja posebnim vrstama malih i srednjih smještajnih objekata
 • protumačiti značajke organizacije administrativnih i operativnih segmenata poslovanja malih i srednjih smještajnih objekata
 • upotrijebiti osnovne alate za upravljanje financijama, nabavom, prodajom, operacijama i mjerenje učinkovitosti u malim i srednjim smještajnim objektima
 • upravljati motivacijom, edukacijom kadrova i zaštitom na radu u malim i srednjim smještajnim objektima
 • primijeniti proces razvoja i planiranja u malim i srednjim smještajnim objektima
 • osmisliti poslovni plan za pokretanje poslovanja malog ili srednjeg smještajnog objekta kao vlastitog poduzetničkog projekta.

Marketing malih i srednjih smještajnih objekata

 • opisati ulogu marketinga u poslovanju malih i srednjih smještajnih objekata
 • objasniti tržišno definiranje svrhe i namjene pojedinih vrsta malih i srednjih smještajnih objekata
 • protumačiti elemente marketinškog miksa malih i srednjih smještajnih objekata
 • prikazati specifičnosti marketinga posebnih vrsta malih i srednjih smještajnih objekata
 • upotrijebiti osnovne marketinške alate u poslovanju malih i srednjih smještajnih objekata
 • voditi promotivne kampanje, pr i oglašavanje, tržišno umrežavanje, te prodaju usluga malih i srednjih smještajnih objekata
 • osmisliti marketinški plan za mali i/ili srednji smještajni objekt
 • upravljati provedbom marketinškog plana za mali i/ili srednji smještajni objekt.

Menadžment kampova

 • opisati povijest razvoja, organizacijske sustave kamping turizma i obilježja kamping potražnje
 • objasniti pravni okvir i obilježja kamping turizma u Hrvatskoj
 • prikazati standarde kamping usluge
 • protumačiti značajke inovativnog kamping menadžmenta
 • upotrijebiti osnovne alate menadžmenta u poslovanju kampova
 • upravljati kamping operacijama u svim odjelima kampa
 • primijeniti specifične alate za upravljanje kvalitetom usluga i održivim poslovanjem kampova
 • formulirati poslovni plan za izgradnju i uređenje malog kampa.

Marketing kampova

 • opisati ulogu i obilježja marketinga u poslovanju kampova
 • objasniti specifičnosti kamping tržišta i obilježja kamping proizvoda
 • protumačiti važnost izgradnje odanosti kampista putem kvalitete kamping usluge
 • prikazati trendove i inovacije u pružanju kamping usluga
 • upotrijebiti osnovne marketinške alate u poslovanju kampova
 • voditi promotivne kampanje, pr i oglašavanje, tržišno umrežavanje i prodaju usluga kampova
 • osmisliti marketinški plan za kamp
 • upravljati provedbom marketinškog plana za kamp.
Turizam - turistički i hotelski menadžment