UPISI

prijediplomski studiji

Prijediplomske studije na VERN’u moguće je upisati na jedan od sljedeća tri načina ili njihovom kombinacijom:

Putem
PRIJEMNOG POSTUPKA

Putem
DRŽAVNE MATURE

Putem
PRIJELAZA S DRUGIH
VISOKIH UČILIŠTA

Informacije o prijemnom postupku možete saznati slanjem upita na email adresu: upisi@vern.hr

Upisni koraci za sve kandidate koji su ostvarili pravo upisa na jedan od ova tri načina*:

  1. Uplata upisne rate od je 350,00 eura (2.637,08 kuna) koja je uključena u školarinu prve godine studija. Primjer uplatnice nalazi se na linku: vern.hr/uplatnica
  2. Predaja upisne dokumentacije:
  • predočenje osobne iskaznice na upisu
  • ugovor o studiranju isprintan sa studentskog portala Studomatic.
  • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o položenoj državnoj maturi (osim gore navedenih iznimaka)
  • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**
  • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:

  1. osobno u studentsku referadu
  2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ u tom slučaju mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
  3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ u tom slučaju mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Kontakti za dodatna pitanja i informacije:

Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr 
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr 

VERN’ Facebook stranica
VERN’ Instagram profil

Korisni linkovi:

Upisi