UPISI

preddiplomski stručni studiji

Preddiplomske stručne studije na VERN’u moguće je upisati na jedan od sljedeća tri načina ili njihovom kombinacijom:

Putem
RAZREDBENOG POSTUPKA

Putem
DRŽAVNE MATURE

Putem
PRIJELAZA S DRUGIH
VISOKIH UČILIŠTA

Razredbeni postupak

Za sve informacije o razredbenom postupku i uvjetima upisa možete kontaktirati Odjel za komunikacije na email adresu upisi@vern.hr

Upisni koraci za sve kandidate koji su ostvarili pravo upisa na jedan od ova tri načina*:

  1. Uplata upisne rate od 2.500,00 kuna
  2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima:
  • predočenje osobne iskaznice na upisu
  • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
  • ugovor o studiranju i plaćanju školarina isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
  • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
  • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
  1. osobno u studentsku referadu
  2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
  3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Korisni linkovi:

Upisi