Znanstveno napredovanje

Čestitamo dr. sc. Nikolini Borčić na obrani drugog doktorata

Kolegica Borčić time je promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti.

Zamjenica predstojnika VERN’ove katedre za Jezike i kulturu i viša predavačica na VERN’u dr. sc. Nikolina Borčić uspješno je obranila još jednu, drugu doktorsku disertaciju, na temu „Međuodnos argumentacije, konceptualnih metafora i neverbalne komunikacije u javnim nastupima njemačkih i hrvatskih političara“.

Disertaciju je obranila na studijskom programu poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologije, na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kolegica Borčić time je promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti.

Čestitamo dr. dr. sc. Nikolini Borčić!

UKRATKO O DISERTACIJI

Ova disertacija ima za cilj predstaviti analizu sadržaja političkih izjava u odnosu na realizaciju informativno persuazivne jezične funkcije, dok je svrha disertacije razvijanje modela analize komunikacije koji uključuje promatranje političkog diskursa kao združenog učinka navedenih varijabli, a potom i njegova primjena, analizirajući komunikacijski izričaj odabranih političarki i političara na najvišim funkcijama.

Na spomenuti će se način uvidjeti na kojim razinama postoji razlika između ženskog i muškog diskursa s jedne strane, no također i između diskursa njemačkih i hrvatskih političara, koji djelomično zrcale i sociokulturne karakteristike hrvatskoga i njemačkog društva. Doktorska disertacija predstavlja inovativan pristup analizi javnih nastupa, te se analizi pristupa kroz međuodnos konceptualne metafore, argumentacije i neverbalne komunikacije te navedeno ukazuje da nema razgraničenja između navedenih jezičnih, kognitivnih i retoričkih sredstava, već da je pozornost usmjerena primarno na opis načina konstrukcije informativno-persuazivne tekstne funkcije u javnim političkim nastupima.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 28.3.2017.