Odnosi s javnošću

Natječaj za studente „Mlada nada“ – prijave otvorene još samo do 4. listopada

Studenti se tradicionalno mogu prijaviti na natječaj sa svojim akademskim radovima u nekoj od četiri kategorije: seminarski rad, diplomski rad, komunikacijski plan ili završni rad.

Misliš da imaš odličan seminarski rad iz područja komunikacija? Vjeruješ da ti je završni ili diplomski rad na studiju odnosa s javnošću bio odličan i da bi ga trebalo predstaviti i široj stručnoj javnosti? Smatraš da si u protekloj akademskoj godini izradio/la izvrstan komunikacijski plan?

Hrvatska udruga za odnose s javnošću već četiri godine zaredom dodjeljuje nagradu „Mlada nada“, koja je svojevrsno priznanje strukovne udruge za odnose s javnošću, za pokazano znanje, izvrsnost i zalaganje studenata. Cilj nagrade je promicati izvrsnost među studentima te ih motivirati za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću.

Natječaj je otvoren još samo do 4. listopada 2019. godine do 12 sati, a studenti na natječaj mogu prijaviti radove koje su realizirali u akademskoj godini 2018./2019. i to u četirima kategorijama:

1. Studentska nagrada HUOJ-a za seminarski rad
Nagrada se dodjeljuje za najbolji seminarski rad iz područja odnosa s javnošću za koji se smatra da predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme kojom student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja literaturom.

2. Studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad
Nagrada se dodjeljuje za najbolji diplomski rad iz područja odnosa s javnošću. Pod diplomskim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka diplomskog studija.

3. Studentska nagrada HUOJ-a za komunikacijski plan
Nagrada se dodjeljuje za najbolji komunikacijski projekt iz područja odnosa s javnošću. Pod ovim se smatra autorski projekt koji je student samostalno izradio u sklopu nekog od kolegija tijekom studija.

4. Studentska nagrada HUOJ-a za završni rad
Nagrada se dodjeljuje za najbolji završni rad iz područja odnosa s javnošću. Pod završnim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka preddiplomskog studija.

Detaljnije informacije o natječaju potražite na službenoj stranici Udruge.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 2.10.2019.